INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET – FÖR DEKLARATION 2019

Enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fält-kodRad NEBenämningKonton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut
7200B1Immateriella anläggningstillgångar1000Immateriella anläggningstillgångar
7210B2Byggnader och markanläggningar1110

1150
Byggnader

Markanläggningar
7211B3Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av1130

1180
Mark

Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark
7212B4Maskiner och inventarier1220Maskiner och inventarier
1230Byggnads- och markinventarier
1240Bilar och andra transportmedel
7213B5Övriga anläggningstillgångar1300Andelar

Omsättningstillgångar

Fält-kodRad NEBenämningKonton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut
7240B6Varulager1400Varulager
7250B7Kundfordringar1500Kundfordringar
7260B8Övriga fordringar1600Övriga fordringar
1650Momsfordran
1700Förskott till leverantörer
7280B9Kassa och bank1910Kassa
1920PlusGiro
1930Företagskonto/checkkonto/affärs­konto
1940Övriga bankkonton
1970Särskilda bankkonton

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fält-kodRad NEBenämningKonton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut
7300B10Eget kapital2010Eget kapital, delägare 1
2020–
2040
Eget kapital, delägare 2–4

Skulder

Fält-kodRad NEBenämningKonton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut
7380B13Låneskulder2330Checkräkningskredit
2350Skulder till kreditinstitut
2390Övriga låneskulder
7381B14Skatteskulder2610Utgående moms, oreducerad
2620Utgående moms, reducerad 1
2630Utgående moms, reducerad 2
2640Ingående moms
2650Redovisningskonto för moms
2660Särskilda punktskatter
2710Personalskatt
2730Lagstadgade/avtalade sociala avgifter och särskild löneskatt
7382B15Leverantörsskulder2440Leverantörsskulder
7383B16Övriga skulder2900Övriga skulder

Resultaträkning

Intäkter

Fält-kodRad NEBenämningKonton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut
7400R1Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter3000Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga inkomster
3500Fakturerade kostnader
3700Lämnade rabatter, bonusar etc. R1/R2
3900Övriga rörelseintäkter R1/R2
7401R2Momsfria intäkter3100Momsfria intäkter
3700Lämnade rabatter, bonusar etc. R1/R2
3900Övriga rörelseintäkter R1/R2
3970Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar
3980Erhållna bidrag
7402R3Bil- och bostadsförmån m.m.3200Bil- och bostadsförmån m.m.
7403R4Ränteintäkter m.m.8310Ränteintäkter och utdelningar
8330Valutakursdifferenser på fordringar och placeringar

Kostnader

Fält-kodRad NEBenämningKonton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut
7500R5Varor, material och tjänster4000Varor
4600Legoarbeten och underentreprenader
4700Erhållna rabatter, bonusar etc.
4900Förändring av lager
7501R6Övriga externa kostnader5000Lokalkostnader
5100Fastighetskostnader
5200Hyra av anläggningstillgångar
5400Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
5500Reparation och underhåll
5600Kostnader för transportmedel
5610Personbilskostnader
5620Lastbilskostnader
5700Frakter och transporter
5800Resekostnader
5900Reklam och PR
6000Övriga försäljningskostnader
6070Representation
6100Kontorsmateriel och trycksaker
6200Tele och post
6300Företagsförsäkringar
6310Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader
6500Övriga externa tjänster
6800Inhyrd personal
6900Övriga kostnader
6980Föreningsavgifter
7502R7Anställd personal7000Löner till anställda
7300Kostnadsersättningar och förmåner
7400Pensionskostnader
7500Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
7600Övriga personalkostnader
7503R8Räntekostnader m.m.8410Räntekostnader för skulder
8430Valutakursdifferenser på skulder

Avskrivningar

Fält-kodRad NEBenämningKonton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut
7504R9Av- och nedskrivningar av byggnader och markanläggningar7700Nedskrivningar R9/R10
7820Avskrivningar på byggnader och markanläggningar
7980Ersättningsfonder R9/R10
7505R10Av- och nedskrivningar på maskiner och inventarier och immateriella tillgångar7700Nedskrivningar R9/R10
7810Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
7830Avskrivningar på maskiner och inventarier
7980Ersättningsfonder R9/R10

Årets resultat

Fält-kodRad NEBenämningKonton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut
7440R11Bokfört resultat8990Resultat

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%