INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET – FÖR DEKLARATION 2019

Enskilda näringsidkare som inte upprättar ett förenklat årsbokslut

Balansräkning/räkenskapsschema

Anläggningstillgångar

FältkodRad NEBenämningKonton i BAS 2018
7200B1Immateriella anläggningstillgångar10xx
7210B2Byggnader och markanläggningar1100–1129, 1150–1179, 1190–1199
7211B3Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av113x–114x, 118x, 1291
7212B4Maskiner och inventarier1200–1290, 1292–1299
7213B5Övriga anläggningstillgångar13xx

Omsättningstillgångar

FältkodRad NEBenämningKonton i BAS 2018
7240B6Varulager14xx
7250B7Kundfordringar15xx
7260B8Övriga fordringar 16xx–18xx
7280B9Kassa och bank19xx

Eget kapital

FältkodRad NEBenämningKonton i BAS 2018
7300B10Eget kapital201x, 205x

Obeskattade reserver

FältkodRad NEBenämningKonton i BAS 2018
7320B11Obeskattade reserver21xx

Avsättningar

FältkodRad NEBenämningKonton i BAS 2018
7330B12Avsättningar22xx

Skulder

FältkodRad NEBenämningKonton i BAS 2018
7380B13Låneskulder23xx, 241x, 248x
7381B14Skatteskulder25xx– 26xx, 271x, 273x
7382B15Leverantörsskulder2440–2449, 2460–2479
7383B16Övriga skulder2420–2439, 2450–2459, 2490–2499, 2700–2709, 2720–2729, 2740–2999

Resultaträkning/räkenskapsschema

Intäkter

FältkodRad NEBenämningKonton i BAS 2018
7400R1Försäljning och utfört arbete samt
övriga momspliktiga intäkter
30xx–37xx, 39xx
7401R2 Momsfria intäkter30xx–37xx, 39xx
7402R3 Bil- och bostadsförmån m.m.
7403R4 Ränteintäkter m.m.38xx, 801x, 802x(+), 803x(+), 811x, 812x(+), 813x(+), 820x, 821x, 822x(+), 823x(+), 824x(+), 825x, 826x, 829x(+), 830x, 831x, 832x(+), 833x(+), 834x, 835x(+), 836x, 839x, 843x(+), 844x, 845x(+), 849x(+), 881x(+), 886x(+), 888x(+), 889x(+)

Kostnader

FältkodRad NEBenämningKonton i BAS 2018
7500R5Varor och legoarbeten40xx–49xx
7501R6Övriga externa kostnader50xx–69xx
7502R7Anställd personal70xx–76xx
7503R8Räntekostnader m.m.774x, 779x, 79xx, 802x(–),
803x(–), 807x, 808x, 812x(–), 813x(–), 817x, 818x, 822x(–), 823x, 824x(–), 827x, 828x,
829x(–), 832x(–), 833x(–),
835x(–), 837x, 838x, 840x, 841x, 842x, 843x(–), 845x(–), 846x, 848x, 849x(–), 881x(–), 886x(–), 888x(–), 889x(–), 89xx (exkl. 899x)

Avskrivningar

FältkodRad NEBenämningKonton i BAS 2018
7504
R9Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar772x, 777x, 782x, 784x, 885x
7505R10Avskrivningar och nedskrivningar ­maskiner och inventarier och
immateriella tillgångar
771x, 773x, 776x, 778x, 781x, 783x, 885x

Årets resultat

FältkodRad NEBenämningKonton i BAS 2018
7440R11Bokfört resultat 899x
Kommentarer

När samma kontonummer förekommer på olika rader i schemat ovan måste kopplingen till rad i deklarationen baseras på vad som i det enskilda företaget bokförts på kontot.

(+) Ett plustecken inom parentes efter kontonumret betyder att om saldot på kontot är en intäkt så förs beloppet till den aktuella raden.

(–) Ett minustecken inom parentes efter kontonumret betyder att om saldot på kontot är en kostnad så förs beloppet till den aktuella raden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%