BFNs VÄGLEDNING

BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion

(senast ändrad genom BFNAR 2016:8)

Ändringarna genom BFNAR 2016:8 i denna vägledning avser endast avsnittet i det allmänna rådet om noter och dess förhållande till årsredovisningslagen, i övrigt förhåller sig vägledningen till regelverket såsom det såg ut 2005; red.anm.

Inledning

Sammanfattning

Bokföringsnämnden (BFN) har tidigare givit ut vägledningen Fusion av helägt aktiebolag (innehåller BFNAR 1999:1) som behandlar hur den vanligaste fusionstypen – absorption av helägt dotterbolag – skall redovisas. Den nu föreliggande vägledningen Redovisning av fusion behandlar redovisningen av de övriga typer av fusioner som enligt aktiebolagslagen (2005:551) kan förekomma i Sverige, nämligen absorption av andra aktiebolag än helägda aktiebolag och kombination.

Vägledningen har inte anpassats till de särskilda förhållanden som kan gälla för ekonomiska föreningar men kan i tillämpliga delar ge vägledning även vid redovisning av fusioner som sker enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (LEF).

Vägledningen innehåller nämndens allmänna råd, kommentarer till detta och exempel som illustrerar hur olika problem som uppstår vid redovisning av fusion kan lösas.

Från ekonomisk utgångspunkt finns stora likheter mellan å ena sidan en fusion och å andra sidan ett förvärv av en aktiepost som har en sådan storlek att förvärvet utlöser skyldighet att upprätta koncernredovisning eller ett direkt förvärv av ett annat företags tillgångar och skulder (inkråmsförvärv). Från legal synpunkt finns emellertid betydande skillnader. Den allmänna utgångspunkten för denna vägledning är att redovisning av en fusion så långt möjligt skall ske utifrån transaktionens ekonomiska innebörd och att det därför skall bli samma redovisningsmässiga effekter av affärer som är ekonomiskt likvärdiga oavsett om affären legalt ges formen av ett aktieförvärv, en inkråmsöverlåtelse eller en fusion.

För aktieförvärv och inkråmsöverlåtelser finns redan regler i Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning och i motsvarande standard från IASB. Som framgått ovan finns regler för fusion av helägt aktiebolag i BFNs vägledning Fusion av helägt aktiebolag. Föreliggande vägledning är avsedd att fungera som en brygga mellan dessa redovisningsnormer.

I vägledningen görs skillnad mellan de fusioner som innefattar en reell anskaffning och de som inte gör det. Till den del en fusion innefattar en reell anskaffning, skall den redovisas på motsvarande sätt som ett aktieförvärv eller en inkråmsöverlåtelse redovisas enligt koncernredovisningsreglerna. De fusioner som innefattar en reell anskaffning skall alltså beroende på förutsättningarna redovisas antingen som ett förvärv eller ett samgående.

Vissa fusioner innebär ingen (eller endast delvis en) reell anskaffning. De tillgångar och skulder som övergår genom fusionen har redan före fusionen indirekt tillhört det övertagande bolaget eller dess ägare. Det gäller t.ex. för fusioner som sker mellan koncernbolag. För fusioner som inte innebär någon reell anskaffning innebär vägledningen att redovisning skall ske enligt den s.k. koncernvärdemetoden, som innebär att de övertagna tillgångarna och skulderna redovisas till de värden de upptagits till i koncernredovisningen. Det är samma metod som gäller enligt BFNs tidigare vägledning Fusion av helägt aktiebolag.

Innefattar en fusion endast till viss del en reell anskaffning redovisas den delen enligt gällande regler om koncernredovisning. Återstående del redovisas enligt koncernvärdemetoden.

I vissa fall innebär en fusion ingen reell anskaffning trots att den inte sker mellan koncernbolag. Detta kan t.ex. gälla vid redovisning av fusion mellan bolag som i allt väsentligt ägs av samma fysiska person eller en i det närmaste identisk grupp av fysiska personer. Då skall enligt vägledningen tillgångar och skulder tas upp till bokförda värden.

Detta allmänna råd behandlar ej redovisning av moderbolag som fusioneras in i ett dotterbolag (s.k. nedströmsfusion).

Civilrätt och skatterätt

Det saknas i svensk rätt särskilda lagregler om redovisning av fusion.

Civilrättsliga regler om fusion finns i 23 kap. ABL och 12 kap. LEF.

Skatteregler för fusioner finns i 37 kap. inkomstskattelagen (1999:1299).

Internationell normgivning

International Accounting Standards Board (IASB) behandlar i IFRS 3 Rörelseförvärv bl.a. hur fusioner skall hanteras i koncernredovisningen.

Allmänna råd (BFNAR 2003:2)

Inledning

1.Detta allmänna råd är tillämpligt vid redovisning av alla transaktioner som är en fusion enligt aktiebolagslagen (2005:551), förutom de som sker enligt lagens särskilda bestämmelser för fusion av helägda dotterbolag (23 kap. 28–35 §§ aktiebolagslagen). Vid redovisning av fusion av helägt dotterbolag tillämpas istället BFNAR 1999:1.

(BFNAR 2005:3)

2.I detta allmänna råd avses med:

 1. det överlåtande bolaget – det aktiebolag som upplöses genom fusionen,
 2. det övertagande bolaget – det aktiebolag som genom fusionen övertar det överlåtande bolagets tillgångar och skulder,
 3. koncernvärdemetoden – en metod som utvecklas i BFNAR 1999:1 och innebär att tillgångar och skulder övertas till de koncernmässiga värdena,
 4. reell anskaffning – en transaktion som leder till att ett bolag efter fusionen direkt eller indirekt äger tillgångar eller har skulder som det inte direkt eller indirekt ägde eller hade före fusionen. En fusion som enbart är en koncernintern omstrukturering innefattar inte någon reell anskaffning,
 5. skulder – skulder och avsättningar,
 6. fusionsdag – den dag Bolagsverket registrerar bolagets anmälan om genomförd fusion.

(BFNAR 2005:3)

Löpande bokföring

3.Det överlåtande bolaget skall löpande bokföra affärshändelser som inträffat i bolaget fram till fusionsdagen.

4.Den löpande bokföring som för tiden fram till fusionsdagen förts i det överlåtande bolaget utgör efter upplösningen räkenskapsinformation för både det överlåtande bolaget och det övertagande bolaget.

Överlåtande bolags årsresultat

5.Det överlåtande bolagets resultat för det år som avslutas i och med fusionen (förvärvat resultat) skall ingå i det övertagande bolagets resultaträkning endast till den del det övertagande bolaget ägt det överlåtande bolaget före fusionen. Det förvärvade resultatet skall därmed redovisas i det övertagande bolagets resultaträkning bara till den del det motsvarar dess ägarandel och avser tid under vilket det övertagande bolaget ägt det överlåtande bolaget. Vid en reell anskaffning som skall redovisas som ett samgående skall dock båda bolagens resultat ingå för hela året som avslutas med fusionen oavsett när under året anskaffningen skett. Vid en sådan fusion som enligt punkt 9 skall redovisas till bokförda värden skall det överlåtande bolagets resultat för det år som avslutas i och med fusionen ingå i det övertagande bolagets resultaträkning.

Värdering

6.De tillgångar och skulder som övertas genom fusionen skall, till den del fusionen innefattar en reell anskaffning, redovisas enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Ett företag som ingår i en koncern som upprättar koncernredovisning enligt IAS-förordningen [1] skall redovisa enligt de koncernredovisningsregler som följer av denna.

(BFNAR 2005:3)

7.Innebär fusionen ingen reell anskaffning eller endast delvis en sådan skall tillgångar och skulder till den del fusionen inte innebär en reell anskaffning redovisas enligt koncernvärdemetoden såsom den utvecklats i BFNAR 1999:1.

8.Punkt 6 och 7 behöver inte tillämpas om de ger en redovisning som endast i oväsentlig omfattning skiljer sig från en redovisning som utgår från de bokförda värdena i det överlåtande bolaget.

9.Sker fusion mellan bolag som i sin helhet ägs av samma fysiska person eller – i väsentligen samma proportion – av en grupp fysiska personer skall tillgångar och skulder överföras till sina respektive bokförda värden.

Noter

10.Ett företag som är större företag enligt definitionen i 1 kap. 3 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) ska i not beträffande vart och ett av de bolag som övertagits genom fusion lämna upplysningar om:

 1. firma och organisationsnummer,
 2. fusionsdag,
 3. det belopp varmed det överlåtande bolagets nettoomsättning och rörelseresultat ingår i det övertagande bolagets resultaträkning för tiden före fusionens registrering,
 4. den del av det överlåtande bolagets nettoomsättning och rörelseresultat som inte redovisats i det övertagande bolagets resultaträkning, och
 5. storleken av det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och obeskattade reserver omedelbart före överföringen till det övertagande bolaget, redovisade i en sammandragen balansräkning.

(BFNAR 2016:8)

11.Att upplysningar i punkt 10 b–e utelämnats i en publicerad version av årsredovisningen hindrar inte att denna åtföljs av revisionsberättelsen, om det i den publicerade versionen anges att upplysningarna utelämnats och skälet för utelämnandet.

(BFNAR 2016:8)

Arkivering

12.Det överlåtande bolagets arkiveringsskyldighet övergår på fusionsdagen på det övertagande bolaget.

Övrigt

13.Principerna i BFNAR 1999:1 p. 13 (obeskattade reserver) och p. 19–22 (bundet eget kapital m.m.) skall tillämpas vid fusioner som omfattas av detta allmänna råd.

Byte av redovisningsprincip

14.Tillämpning av detta råd kan innebära byte av redovisningsprincip. I de fall det övertagande bolaget tidigare redovisat fusioner enligt andra principer än de som följer av detta allmänna råd behöver någon omräkning av de tidigare fusionerna inte ske.

Ikraftträdande

15.Detta allmänna råd träder ikraft den 1 april 2003. Det får tillämpas från ikraftträdandet och skall tillämpas senast för räkenskapsår i det övertagande företaget som inleds närmast efter den 31 december 2003.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2005:3

Detta allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2006 och får tillämpas även före ikraftträdandet.

2016:8

Detta allmänna råd gäller från och med den 18 oktober 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Kommentarer

Inledning

I ABL finns regler om fusion av helägt dotterbolag i 23 kap. 28–35 §§. Bestämmelser om andra typer av absorption och kombination återfinns i 23 kap. 6–27 §§. En absorption innebär att ett företags tillgångar och skulder överföres till ett annat redan existerande företag varefter det upplöses utan något likvidationsförfarande. En kombination innebär att två eller flera företag överlåter sina tillgångar och skulder till ett företag som bildas genom fusionen varefter de överlåtande företagen upplöses utan något likvidationsförfarande.

I denna vägledning görs avseende redovisningen ingen skillnad mellan fusionsformerna. Om en kombination innefattar en reell anskaffning skall den hanteras enligt de regler som gäller för sådana transaktioner, annars inte. Motsvarande gäller för absorptioner.

Det har förekommit att transaktioner genom vilka ett moderbolag övertagits av ett dotterföretag har registrerats som fusion. Det allmänna rådet och vägledningen innehåller inga regler om hur sådana transaktioner skall redovisas.

Löpande bokföring och dess avslutande m.m.

I dessa delar motsvarar de allmänna råden vad som anges i BFNs vägledning BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag. Det innebär att de principer som gäller vid fusion av helägt dotterbolag även gäller för övriga typer av fusioner. Ett bolag som upplöses genom fusion skall därmed inte avge någon årsredovisning. Det övertagande bolaget övertar ansvaret för den löpande bokföringen och skall i sin resultaträkning redovisa årets resultat i det övertagna bolaget. Detta gäller emellertid endast under vissa förutsättningar. I andra fall kommer upplysning om årsresultatet i det överlåtande bolaget att lämnas i tilläggsupplysningar (se p. 10 i det allmänna rådet).

Värdering

Val av värderingsmetod

I det allmänna rådet görs skillnad mellan fusioner som innefattar en reell anskaffning och de som inte gör det. En reell anskaffning skall redovisas i enlighet med de koncernredovisningsprinciper som följer av god redovisningssed, vilket för de företag som följer Redovisningsrådets koncernredovisningsrekommendation innebär att de tillgångar och skulder som övergår genom fusionen skall värderas till verkliga värden när det är fråga om förvärv och till bokförda värden när det är fråga om samgående. Fusioner som inte innefattar en reell anskaffning skall antingen redovisas enligt koncernvärdemetoden såsom denna utvecklats i BFNAR 1999:1 eller i vissa fall (se nedan) till bokförda värden.

Reell anskaffning

Frågan om en fusion innefattar en reell anskaffning måste framför allt ställas då fusion sker av bolag mellan vilka det finns ett ägarsamband redan före fusionen. Om inget av bolagen före fusionen äger andel i det andra bolaget och bolagen heller inte före fusionen ägs av samma bolag (eller av bolag som ägs av samma bolag) finns normalt ingen anledning att ifrågasätta att fusionen innefattar en reell anskaffning.

En reell anskaffning har skett om fusionen leder till att ett företag efter fusionen direkt eller indirekt äger tillgångar eller har skulder som det inte direkt eller indirekt ägde eller hade före fusionen. En fusion som enbart är en koncernintern omstrukturering innefattar inte någon reell anskaffning. I bilaga 1 finns en bild som illustrerar de överväganden som måste göras.

Skillnaden mellan de båda fallen illustreras av ett enkelt hypotetiskt test. Samtliga tillgångar, skulder och minoritetsintressen som fanns i företagsgruppen före fusionen förtecknas och jämförs med en motsvarande förteckning vid en tidpunkt alldeles efter att fusionen har verkställts. Om förteckningarna är identiska är fusionen enbart en koncernintern omstrukturering och innefattar således ingen reell anskaffning. Till den del det finns skillnader i förteckningarna innefattar fusionen en reell anskaffning.

Oäkta koncerner

En särskild fråga är vilka värden tillgångar och skulder skall ges när fusion sker mellan två bolag som ingår i en s.k. oäkta koncern (dvs. bolagen ägs av samma fysiska person) eller när fusion sker mellan bolag som i väsentligen samma proportioner ägs av samma fysiska personer. Det är i dessa fall inte frågan om ett koncernförhållande men i praktiken verkar de fusionerande bolagen under koncernliknande former.

Enligt BFNs mening finns det i dessa fall goda skäl för att inte ta upp tillgångar och skulder till marknadsvärden. Även om ett koncernförhållande inte föreligger finns, liksom vid koncerninterna omstruktureringar, anledning att försiktigtvis utgå från värden som bestämts vid en tidigare transaktion som skett på marknadsmässiga villkor. Eftersom det i de nu aktuella fallen inte finns några koncernvärden skall tillgångar och skulder tas upp till bokförda värden. Det överlåtande bolagets resultat för det år som avslutas med fusionen skall, liksom vid fusion mellan koncernbolag, ingå i det övertagande bolagets resultaträkning. En skillnad är dock att hela resultatet skall ingå oavsett hur länge bolagens aktier varit i samma ägares hand.

Fusioner som delvis innefattar en reell anskaffning

Bestämmelserna i det allmänna rådet innebär i många fall att verkliga värden och koncernmässiga värden (historiska verkliga värden) kommer att tillämpas parallellt på samma fusion. Det gäller i de fall då fusionen endast delvis innebär en reell anskaffning, dvs. när det övertagande bolaget redan före fusionen ägt en del (men inte hela) det överlåtande bolaget. Ett exempel kan illustrera. Antag att bolaget A äger 20 procent av aktierna i bolaget B. Företagen fusioneras med A som övertagande bolag och B som överlåtande. Den reella anskaffningen utgör endast 80 procent. 20 procent av tillgångar och skulder skall alltså värderas enligt koncernvärdemetoden. De övriga 80 procenten, den reella anskaffningen, värderas till verkligt värde. Redovisningen kommer i dessa fall att motsvara den som sker vid ett stegvist förvärv av aktier. På motsvarande sätt som vid ett stegvist förvärv kommer de vid det ursprungliga förvärvet aktuella koncernvärdena alltså att få tas fram vid fusionen.

Övriga bestämmelser

I dessa delar motsvarar de allmänna råden vad som gäller enligt BFNs vägledning om Redovisning av fusion av helägt aktiebolag. Information om hur bestämmelserna skall tillämpas kan återfinnas i den vägledningen.

I punkt 13 anges att principerna bakom vissa punkter i BFNAR 1999:1 skall tillämpas vid fusion som omfattas av det allmänna rådet. Ordvalet är avsett att markera att de aktuella bestämmelserna BFNAR 1999:1 inte utan vidare kan tillämpas på sådana fusioner som avses i denna vägledning utan att en anpassning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet kan behöva ske.

Exempel på fusionsredovisning

I följande exempel illustreras hur redovisningen kan upprättas vid olika typer av fusioner. I samtliga exempel beskrivs effekterna i balansräkningen för det övertagande bolaget. I exempel 1 framgår även effekterna i det övertagande bolagets resultaträkning per fusionsdagen.

Exempel 1 innehåller även förslag till hur tilläggsupplysningar kan utformas i det övertagande bolagets årsredovisning.

Exempel 1

Beskriver hur absorption av två helt fristående bolag redovisas. I detta fall anser vi att en reell anskaffning sker till 100 %.

Exempel 2

Beskriver fusion av två systerbolag som båda ägs till 100 % av ett moderföretag. Tre olika scenarier beskrivs beroende på om vederlaget utgörs av:

 1. nyemitterade aktier i det övertagande företaget,
 2. kontant likvid som överstiger det bokförda värdet i moderföretaget eller
 3. kontant likvid som understiger det bokförda värdet i moderföretaget.

Exempel 3

Beskriver fusion av ett dotterbolag. Det överlåtande bolaget ägdes till 65 % av det övertagande bolaget före fusionen. I detta fall har en reell anskaffning skett av 35 % av tillgångar och skulder i det överlåtande bolaget.

Exempel 4

Beskriver fusion av ett intresseföretag. Före fusionen ägdes det överlåtande bolaget till 35 % av det övertagande bolaget. En reell anskaffning sker därmed till 65 %.

Exempel 5

Beskriver en fusion av ett företag som före fusionen rubricerats som ett övrigt innehav. Det övertagande företaget ägde före fusionen 10 % av det överlåtande bolaget. Det innebär att det tidigare innehavet om 10 % fusioneras till koncernmässigt värde i enlighet med ”Fusion av helägt dotterbolag”. De 90 % utgör en reell anskaffning.

Exempel 6

Beskriver redovisningen vid en kombination mellan två bolag. Av exemplet framgår att olika scenarier kan uppstå i detta fall. De två huvudtyperna avser de fall en reell anskaffning har skett respektive då ett samgående ägt rum.

Exempel 7

Beskriver en fusion mellan två bolag i en så kallad ”oäkta koncern”. De bolag som fusioneras har sedan länge ägts av en och samma ägare.

Exempel 1 Absorption fristående bolag

Förutsättningar

D1 vill överta tillgångar och skulder i D2 genom absorption. Absorptionen beräknas ske per 1 oktober år 4. D1 gör en reell anskaffning. Vid studie av Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning konstateras att anskaffningen utgör ett förvärv och ej ett samgående.

Betalning genom emission i D1

D1 emitterar aktier för att förvärva tillgångar och skulder i D2. Värdet av dessa beräknas till 1.500 vilket motsvarar det verkliga värdet på dessa aktier.

Före fusion

D1s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Övriga tillgångar 2.400 2.000
2.4002.000
Bundet eget kapital100100
Fria reserver1.400900
Årets resultat400500
Obeskattade reserver   500   500
2.4002.000
D2s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Övriga tillgångar   800   700
800700
Bundet eget kapital100100
Fria reserver500300
Årets resultat100200
Obeskattade reserver   100   100
800700

Fusion

Redovisning fusion per 1/10 år 4
Steg 1     Steg 2D1 efter
D1D2abcdfusion
Goodwill728728
Övriga tillgångar2.4008003.200
2.4008000072803.928
Bundet eget kapital1001001.500− 1001.600
Fria reserver1.400500− 500− 721.328
Årets resultat400100− 100400
Obeskattade reserver500100600
2.4008001.500− 7000− 723.928
Steg 1

De saldon som föreligger i D2 per den 1 oktober bokförs konto för konto i det övertagande företaget. Alla resultat- och balanskonton överförs.

Steg 2

Steget har delats upp i fyra olika delsteg för att göra de olika deltransaktionerna mer överskådliga. Denna uppdelning innebär att debet och kredit inte balanserar förrän steg 2 genomförts i sin helhet.

Steg 2 a

D1 emitterar aktier för att förvärva tillgångar och skulder i D2. Värdet av dessa beräknas till 1.500.

Steg 2 b

Belopp motsvarande det överlåtande bolagets egna kapital vid fusionen debiteras. Då resultatet i sin helhet är förvärvat resultat elimineras detta. I årsredovisningen för det övertagande företaget anges det förvärvade resultatet i not.

Steg 2 c

Koncernmässiga omvärderingar, inklusive goodwill, samt uppskjuten skatt hänförlig till dessa, skall bokföras. Goodwillpostens storlek framgår av förvärvsanalysen nedan.

Steg 2 d

Fusionsdifferensen beräknas och bokförs. Fusionsdifferensen redovisas i sin helhet mot fria reserver. Beräkningen av fusionsdifferensen framgår nedan.

Beräkning av fusionsdifferensen per 1/10 år 4
Tillgångar800
Goodwill728
Skulder0
Obeskattade reserver−   100
Aktier/förvärvspris − 1.500
Fusionsdifferens−    72
Förvärvsanalys av D2 per 1/10 år 4
Pris1.500
Eget kapital700
Ek-andel i obeskattade reserver72
Goodwill   728      
1.5001.500

Fusionsdifferensen utgörs i detta fall i sin helhet av eget-kapital-andelen i obeskattade reserver. Anledningen till detta är att i samband med förvärvet anses 72 % utgöra eget kapital, men vid beräkningen av fusionsdifferensen hanteras posten i sin helhet som en skuld.

Avstämning EK D1
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans1009005001.500
Disp. av föregående års resultat500− 5000
Nyemission1.5001.500
Årets resultat400400
Fusionsdifferens−    72−    72
Utgående balans1.6001.3284003.328

Tilläggsupplysningar (som enligt BFNAR 2003:2 skall lämnas i det övertagande bolagets årsredovisning)

Under året har bolaget D2 (556999-9999) fusionerats med D1. Fusionsdagen var den 1/10 år 4.

I D1s resultaträkning ingår ej någon del av D2s resultat före fusionen, då inget ägarförhållande förelåg före fusionen.

Nettoomsättningen i D2 uppgick per fusionsdagen till 3.000 och rörelseresultatet uppgick till 200. Värdet på omsättningstillgångarna uppgick till 800, anläggningstillgångar saknades. Inga skulder förelåg. De obeskattade reserverna uppgick till 100. Således uppgick eget kapital per fusionsdagen till 700.

Exempel 2 a Systerabsorption, emission

Förutsättningar

D1 övertar tillgångar och skulder i D2 genom absorption. M äger 100 % av D1 respektive D2. Fusionen registreras per 1/10 år 4. Då detta är en koncernintern fusion innebär fusionen inte att någon reell anskaffning sker. Tillgångarna och skulderna i D2 redovisas därmed till sina tidigare redovisade koncernmässiga värden.

Betalning genom emission i D1

D1 emitterar aktier för att förvärva tillgångar och skulder i D2. Emissionsbeloppet uppgår till 600.

Ur Ms synvinkel ersätts två ägda tillgångar till att bli en ägd tillgång, men M äger samma tillgångsmassa såväl före som efter fusionen. Därigenom ska, oavsett till vilken kurs emissionen görs, Ms bokförda värde på D1 efter fusionen uppgå till det tidigare sammanlagda bokförda värdet på D1 och D2.

Förutsättningar

Bokfört värde på D1 uppgår till 1.000. D1 förvärvades 31/12 år 1 varvid goodwill om 200 uppstod. Goodwillposten skrivs av på 5 år. Kvarvarande värde för denna per 31/12 år 3 uppgick till 120.

Bokfört värde på D2 uppgår till 500. D2 förvärvades 31/12 år 2 varvid goodwill om 100 uppstod. Goodwillposten skrivs av på 5 år. Kvarvarande värde för denna per 31/12 år 3 uppgick till 80.

Före fusion

Moderbolagets balansräkningar efter D1s emission för att förvärva D2 framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Andelar i D11.5001.000
Andelar i D2500
Övriga tillgångar 2.900 2.800
4.4004.300
Bundet eget kapital500500
Fria reserver3.0002.900
Årets resultat100100
Obeskattade reserver   800   800
4.4004.300

Resultatet i M för år 4 innehåller en rörelseintäkt om 100. M har erhållit fler aktier i D1 som ersättning för aktierna i D2. Detta innebär att det tidigare bokförda värdet på D2 överförs till D1.

D1s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 331/12 år 1
Övriga tillgångar 2.400 2.000   800
2.4002.000800
Bundet eget kapital100100100
Fria reserver1.400900600
Årets resultat400500100
Obeskattade reserver   500   500     0
2.4002.000800
Förvärvsanalys av D1 per 31/12 år 1
Pris1.000
Eget kapital800
Goodwill   200      
1.0001.000

Goodwill skrivs av på 5 år vilket ger 40 per år.

D2s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 331/12 år 2
Övriga tillgångar 800 700 400
800700400
Bundet eget kapital100100100
Fria reserver500300200
Årets resultat100200100
Obeskattade reserver 100 100   0
800700400
Förvärvsanalys av D2 per 31/12 år 2
Pris500
Eget kapital400
Goodwill 100    
500500

Goodwill skrivs av på 5 år vilket ger 20 per år.

Koncernbokslut per 31/12 år 3
MD1D2Elim D1Elim D2Koncern
Goodwill12080200
Andelar i koncern­företag1.500− 1.000− 5000
Övriga tillgångar2.8002.0007005.500
4.3002.000700−   880− 4205.700
Bundet eget kapital1.076460172−   460− 1721.076
Fria reserver2.900900300−   380− 2283.492
Årets resultat100500200−    40−  20740
Avsättningar22414028392
4.3002.000700−   880− 4205.700

I ovanstående har de obeskattade reserverna fördelats på eget kapital och uppskjuten skatteskuld (rubriceras som avsättning) i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning.

Analys av bidrag
D1D2MEK KC
Redovisat eget kapital1.8606724.076
Goodwill12080
Bokfört värde− 1.000− 500
Bidrag till totalt eget kapital 31/12 år 39802524.0765.308

Fusion

Redovisning fusion per 1/10 år 4
Steg 1   Steg 2D1 efter
D1D2abcdfusion
Goodwill6565
Övriga tillgångar2.4008003.200
2.400800006503.265
Bundet eget kapital100100600− 100700
Fria reserver1.400500− 500801.480
Årets resultat400100− 15485
Obeskattade reserver500100600
2.400800600− 600− 15803.265
Steg 1

De saldon som föreligger i D2 per den 1 oktober bokförs konto för konto i det övertagande företaget. Alla resultat- och balanskonton överförs.

Steg 2

Steget har delats upp i fyra olika delsteg för att göra de olika deltransaktionerna mer överskådliga. Denna uppdelning innebär att debet och kredit inte balanserar förrän steg 2 genomförts i sin helhet.

Steg 2 a

D1 emitterar aktier för att förvärva tillgångar och skulder i D2. Värdet av dessa beräknas till 600.

Steg 2 b

Belopp motsvarande det överlåtande bolagets egna kapital vid senaste räkenskapsårets utgång debiteras. Då fusionen i sin helhet är att betrakta som en koncernintern omstrukturering skall D2s resultat i sin helhet redovisas i det övertagande företaget.

Steg 2 c

Koncernmässiga omvärderingar, inklusive goodwill, samt uppskjuten skatt hänförlig till dessa, skall bokföras. Likaså skall avskrivningar på koncernmässiga övervärden, inklusive goodwill, bokföras.

Steg 2 d

Fusionsdifferensen beräknas och bokförs. Fusionsdifferensen förs i sin helhet till fria reserver. Beräkningen av fusionsdifferensen framgår nedan.

Beräkning av fusionsdifferensen
Tillgångar (31/12 år 3)700
Goodwill (31/12 år 3)80
Skulder (31/12 år 3)0
Obeskattade reserver (31/12 år 3)− 100
Pris − 600
Fusionsdifferens80
Analys av fusionsdifferensen
Intjänat resultat i D2 efter Ms förvärv (=bidrag per 31/12 år 3)252
Skillnadsbelopp1)− 100
Eget kapital i obeskattade reserver vid fusionen −  72
Fusionsdifferens80
1) Belopp varmed emissionen överstiger tidigare bokfört värde på övertagna aktier.
Avstämning EK D1
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans1009005001.500
Disp. av föregående års resultat500− 5000
Årets resultat485485
Nyemission600600
Fusionsdifferens8080
Utgående balans7001.4804852.665

Koncernredovisning

Koncernbokslut direkt efter fusionen 1/10 år 4
MD1Elim D1Koncern
Goodwill6590155
Andelar i D11.500− 1.5000
Övriga tillgångar2.9003.2006.100
4.4003.265− 1.4106.255
Bundet eget kapital1.0761.132− 1.1321.076
Fria reserver3.0001.480−   2484.232
Årets resultat100485−    30555
Obeskattade reserver000
Avsättningar224168392
4.4003.265− 1.4106.255
Avstämning EK koncernen
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans1.0763.4927405.308
Disp. av föregående års resultat740− 7400
Årets resultat555555
Nyemission0
Förskjutning0
Fusionsdifferens0
Utgående balans1.0764.2325555.863

Exempel 2 b Systerabsorption, kontant vederlag högre än bokfört värde i M

Förutsättningar

D1 övertar tillgångar och skulder i D2 genom absorption. M äger 100 % av D1 samt D2. Fusionen registreras per 1/10 år 4. Då detta är en koncernintern fusion innebär fusionen inte att någon reell anskaffning sker. Tillgångarna och skulderna i D2 redovisas därmed till sina tidigare redovisade koncernmässiga värden.

Kontant betalning

D1 erlägger kontant 600 för att förvärva tillgångar och skulder i D2. Beloppet överstiger Ms bokförda värde på aktierna i D2 med 100. Det belopp varmed den erhållna likviden överstiger det tidigare bokförda värdet på D2 bokförs som en utdelningsintäkt.

Förutsättningar

Bokfört värde på D1 uppgår till 1.000. D1 förvärvades 31/12 år 1 varvid goodwill om 200 uppstod. Goodwillposten skrivs av på 5 år. Kvarvarande värde för denna per 31/12 år 3 uppgick till 120.

Bokfört värde på D2 uppgår till 500. D2 förvärvades 31/12 år 2 varvid goodwill om 100 uppstod. Goodwillposten skrivs av på 5 år. Kvarvarande värde för denna per 31/12 år 3 uppgick till 80.

Före fusion

Moderbolagets balansräkningar efter D1s emission för att förvärva D2 framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Andelar i D11.0001.000
Andelar i D2500
Övriga tillgångar2.9002.800
Kassa   600     0
4.5004.300
Bundet eget kapital500500
Fria reserver3.0002.900
Årets resultat200100
Obeskattade reserver   800   800
4.5004.300

Rörelseresultatet i M uppgår till 100. M debiterar kassan med 600 motsvarande den kontanta likvid som erhålls. Aktierna i D2 krediteras med 500 då dessa försvinner i och med fusionen. Den skillnad som erhålls mellan det tidigare bokförda värdet på D2 samt den likvid som D1 erlägger bokförs som en utdelningsintäkt i resultaträkningen.

I detta fall överförs medel från D1 till M avseende värdet på tillgångar och skulder i D2 varför det tidigare bokförda värdet på D2, till skillnad från fall a, inte överförs till D1.

D1s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 331/12 år 1
Övriga tillgångar 2.400 2.000 800
2.4002.000800
Bundet eget kapital100100100
Fria reserver1.400900600
Årets resultat400500100
Obeskattade reserver   500   500   0
2.4002.000800
Förvärvsanalys av D1 per 31/12 år 1
Pris1.000
Eget kapital800
Goodwill   200      
1.0001.000

Goodwill skrivs av på 5 år vilket ger 40 per år.

D2s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 331/12 år 2
Övriga tillgångar 800 700 400
800700400
Bundet eget kapital100100100
Fria reserver500300200
Årets resultat100200100
Obeskattade reserver 100 100   0
800700400
Förvärvsanalys av D2 per 31/12 år 2
Pris500
Eget kapital400
Goodwill 100    
500500

Goodwill skrivs av på 5 år vilket ger 20 per år.

Koncernbokslut per 31/12 år 3
MD1D2Elim D1Elim D2Koncern
Goodwill12080200
Andelar i koncern­företag1.500− 1.000− 5000
Övriga tillgångar2.8002.0007005.500
4.3002.000700−   880− 4205.700
Bundet eget kapital1.076460172−   460− 1721.076
Fria reserver2.900900300−   380− 2283.492
Årets resultat100500200−    40−  20740
Avsättningar22414028392
4.3002.000700−   880− 4205.700

I ovanstående har de obeskattade reserverna fördelats på eget kapital och uppskjuten skatteskuld (rubriceras som avsättning) i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning.

Analys av bidrag
D1D2MEK KC
Redovisat eget kapital1.8606724.076
Goodwill12080
Bokfört värde− 1.000− 500
Bidrag till totalt eget kapital 31/12 år 39802524.0765.308

Fusion

Redovisning fusion per 1/10 år 4
Steg 1   Steg 2D1 efter
D1D2abcdfusion
Goodwill6565
Övriga tillgångar2.400800− 6002.600
2.400800− 60006502.665
Bundet eget kapital1001000− 100100
Fria reserver1.400500− 500801.480
Årets resultat400100− 15485
Obeskattade reserver500100600
2.4008000− 600− 15802.665
Steg 1

De saldon som föreligger i D2 per den 1 oktober bokförs konto för konto i det övertagande företaget. Alla resultat- och balanskonton överförs.

Steg 2

Steget har delats upp i fyra olika delsteg för att göra de olika deltransaktionerna mer överskådliga. Denna uppdelning innebär att debet och kredit inte balanserar förrän steg 2 genomförts i sin helhet.

Steg 2 a

D1 erlägger likvid för att förvärva tillgångar och skulder i D2.

Steg 2 b

Belopp motsvarande det överlåtande bolagets egna kapital vid senaste räkenskapsårs utgång debiteras. Då fusionen i sin helhet är att betrakta som en koncernintern omstrukturering skall D2s resultat i sin helhet redovisas i övertagande företag.

Steg 2 c

Koncernmässiga omvärderingar, inklusive goodwill, samt uppskjuten skatt hänförlig till dessa, skall bokföras. Likaså skall avskrivningar på koncernmässiga övervärden, inklusive goodwill, bokföras.

Steg 2 d

Fusionsdifferensen beräknas och bokförs. Fusionsdifferensen förs i sin helhet till fria reserver. Beräkningen av fusionsdifferensen framgår nedan.

Beräkning av fusionsdifferensen
Tillgångar (31/12 år 3)700
Goodwill (31/12 år 3)80
Skulder (31/12 år 3)0
Obeskattade reserver (31/12 år 3)− 100
Pris − 600
Fusionsdifferens80
Analys av fusionsdifferensen
Intjänat resultat i D2 efter Ms förvärv (=bidrag per 31/12 år 3)252
Eget kapital i obeskattade reserver vid fusionen−  72
Skillnad mellan erhållen likvid och tidigare bokfört värde − 100
Fusionsdifferens80
Avstämning EK D1
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans1009005001.500
Disp. av föregående års resultat500− 5000
Årets resultat485485
Fusionsdifferens8080
Utgående balans1001.4804852.065

Koncernredovisning

Koncernbokslut direkt efter fusionen 1/10 år 4
MD1Elim D1Elim utd.Koncern
Goodwill6590155
Andelar i D11.000− 1.0000
Övriga tillgångar2.9002.6005.500
Kassa6000600
4.5002.665−   9106.255
Bundet eget kapital1.076532−   5321.076
Fria reserver3.0001.480−   3481004.232
Årets resultat200485−    30− 100555
Obeskattade reserver000
Avsättningar224168392
4.5002.665−   9106.255

Den utdelningsintäkt som uppkom i samband med fusionen elimineras då denna är koncernintern.

Avstämning EK koncernen
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans1.0763.4927405.308
Disp. av föregående års resultat740− 7400
Årets resultat555555
Förskjutning0
Fusionsdifferens0
Utgående balans1.0764.2325555.863

Exempel 2 c Systerabsorption, kontant vederlag lägre än bokfört värde i M

Förutsättningar

D1 övertar tillgångar och skulder i D2 genom absorption. M äger 100 % av D1 samt D2. Fusionen registreras per 1/10 år 4. Då detta är en koncernintern fusion innebär fusionen inte att någon reell anskaffning sker. Tillgångarna och skulderna i D2 redovisas därmed till sina tidigare redovisade koncernmässiga värden.

Kontant betalning

D1 erlägger 400 i likvid för att förvärva tillgångar och skulder i D2. Den del av värdet på de erhållna aktierna som understiger det bokförda värdet (400 –500 = –100) utgör ur Ms synvinkel ett aktieägartillskott till D1.

Förutsättningar

Bokfört värde på D1 uppgår till 1.000. D1 förvärvades 31/12 år 1 varvid goodwill om 200 uppstod. Goodwillposten skrivs av på 5 år. Kvarvarande värde för denna per 31/12 år 3 uppgick till 120.

Bokfört värde på D2 uppgår till 500. D2 förvärvades 31/12 år 2 varvid goodwill om 100 uppstod. Goodwillposten skrivs av på 5 år. Kvarvarande värde för denna per 31/12 år 3 uppgick till 80.

Före fusion

Moderbolagets balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Andelar i D11.1001.000
Andelar i D2500
Övriga tillgångar2.9002.800
Kassa   400     0
4.4004.300
Bundet eget kapital500500
Fria reserver3.0002.900
Årets resultat100100
Obeskattade reserver   800   800
4.4004.300

Rörelseresultatet i M uppgår till 100. M debiterar kassan med 400 motsvarande den kontanta likvid som erhålls. Aktierna i D2 krediteras med 500 då dessa försvinner i och med fusionen. Den skillnad som erhålls mellan det tidigare bokförda värdet på D2 samt den likvid som D1 erlägger bokförs som ett aktieägartillskott och ökar därmed det bokförda värdet på aktierna i D1.

D1s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 331/12 år 1
Övriga tillgångar 2.400 2.000 800
2.4002.000800
Bundet eget kapital100100100
Fria reserver1.400900600
Årets resultat400500100
Obeskattade reserver   500   500   0
2.4002.000800
Förvärvsanalys av D1 per 31/12 år 1
Pris1.000
Eget kapital800
Goodwill   200      
1.0001.000

Goodwill skrivs av på 5 år vilket ger 40 per år.

D2s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 331/12 år 2
Övriga tillgångar 800 700 400
800700400
Bundet eget kapital100100100
Fria reserver500300200
Årets resultat100200100
Obeskattade reserver 100 100   0
800700400
Förvärvsanalys av D2 per 31/12 år 2
Pris500
Eget kapital400
Goodwill 100    
500500

Goodwill skrivs av på 5 år vilket ger 20 per år.

Koncernbokslut per 31/12 år 3
MD1D2Elim D1Elim D2Koncern
Goodwill12080200
Andelar i koncern­företag1.500− 1.000− 5000
Övriga tillgångar2.8002.0007005.500
4.3002.000700−   880− 4205.700
Bundet eget kapital1.076460172−   460− 1721.076
Fria reserver2.900900300−   380− 2283.492
Årets resultat100500200−    40−  20740
Avsättningar22414028392
4.3002.000700−   880− 4205.700

I ovanstående har de obeskattade reserverna fördelats på eget kapital och uppskjuten skatteskuld (rubriceras som avsättning) i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning.

Analys av bidrag
D1D2MEK KC
Redovisat eget kapital1.8606724.076
Goodwill12080
Bokfört värde− 1.000− 500
Bidrag till totalt eget kapital 31/12 år 39802524.0765.308

Fusion

Redovisning fusion per 1/10 år 4
Steg 1   Steg 2D1 efter
D1D2abcdfusion
Goodwill6565
Övriga tillgångar2.400800− 4002.800
2.400800− 40006502.865
Bundet eget kapital100100− 100100
Fria reserver1.400500− 5002801.680
Årets resultat400100− 15485
Obeskattade reserver500100600
2.4008000− 600− 152802.865
Steg 1

De saldon som föreligger i D2 per den 1 oktober bokförs konto för konto i det övertagande företaget. Alla resultat- och balanskonton överförs.

Steg 2

Steget har delats upp i fyra olika delsteg för att göra de olika deltransaktionerna mer överskådliga. Denna uppdelning innebär att debet och kredit inte balanserar förrän steg 2 genomförts i sin helhet.

Steg 2 a

D1 erlägger kontant 400 för att förvärva tillgångar och skulder i D2.

Steg 2 b

Belopp motsvarande det överlåtande bolagets egna kapital vid senaste räkenskapsårs utgång debiteras. Då fusionen i sin helhet är att betrakta som en koncernintern omstrukturering skall D2s resultat i sin helhet redovisas i övertagande företag.

Steg 2 c

Koncernmässiga omvärderingar, inklusive goodwill, samt uppskjuten skatt hänförlig till dessa, skall bokföras. Likaså skall avskrivningar på koncernmässiga övervärden, inklusive goodwill, bokföras.

Steg 2 d

Fusionsdifferensen beräknas och bokförs. Fusionsdifferensen förs i sin helhet till fria reserver. Beräkningen av fusionsdifferensen framgår nedan.

Beräkning av fusionsdifferensen
Tillgångar (31/12 år 3)700
Goodwill (31/12 år 3)80
Skulder (31/12 år 3)0
Obeskattade reserver (31/12 år 3) − 100
680
Pris − 400
Fusionsdifferens280
Analys av fusionsdifferensen
Intjänat resultat i D2 efter Ms förvärv (=bidrag per 31/12 år 3)252
Aktieägartillskott1)100
Eget kapital i obeskattade reserver vid fusionen −  72
Fusionsdifferens280
1) Belopp varmed likviden understiger tidigare bokfört värde på övertagna aktier
Avstämning EK D1
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans1009005001.500
Disp. av föregående års resultat500− 5000
Årets resultat485485
Fusionsdifferens280280
Utgående balans1001.6804852.265

Koncernredovisning

Koncernbokslut direkt efter fusionen 1/10 år 4
MD1Elim D1Koncern
Goodwill6590155
Andelar i D11.100− 1.1000
Övriga tillgångar2.9002.8005.700
Kassa4000400
4.4002.865− 1.0106.255
Bundet eget kapital1.076532−   5321.076
Fria reserver3.0001.680−   4484.232
Årets resultat100485−    30555
Obeskattade reserver000
Avsättningar224168392
4.4002.865− 1.0106.255
Avstämning EK koncernen
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans1.0763.4927405.308
Disp. av föregående års resultat740− 7400
Årets resultat555555
Nyemission0
Förskjutning0
Fusionsdifferens0
Utgående balans1.0764.2325555.863

Exempel 3 Absorption av dotterbolag

Förutsättningar

Bolag M äger 65 % av D1. Fusionen mellan M och D1 registreras per 1/10 år 4.

Betalning

M erlägger kontant köpeskilling för att förvärva återstående andel av tillgångar och skulder i D1. Köpeskillingen för återstående 35 % uppgår till 1.200.

Förutsättningar

Bokfört värde på D1 uppgår till 1.000 före fusionen. 65 % av D1 förvärvades 31/12 år 1 varvid goodwill om 480 uppstod. Goodwillposten skrivs av på 5 år. Kvarvarande värde för denna per 31/12 år 3 uppgick till 288.

Före fusion

Moderbolagets balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Andelar i koncernföretag1.0001.000
Övriga tillgångar 3.500 3.300
4.5004.300
Bundet eget kapital500500
Fria reserver3.0002.900
Årets resultat200100
Obeskattade reserver   800   800
4.5004.300
D1s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 331/12 år 1
Övriga tillgångar 2.400 2.000 800
2.4002.000800
Bundet eget kapital100100100
Fria reserver1.400900600
Årets resultat400500100
Obeskattade reserver   500   500   0
2.4002.000800
Förvärvsanalys av 65 % av D1 per 31/12 år 1
Pris1.000
Eget kapital520
Goodwill   480      
1.0001.000

Goodwill skrivs av på 5 år vilket ger 96 per år.

Koncernbokslut per 31/12 år 3
MD1MinoritetElim D1Koncern
Goodwill288288
Andelar i koncernföretag1.000− 1.0000
Andelar i intresseföretag0
Övriga tillgångar3.3002.0005.300
4.3002.0000−   7125.588
Bundet eget kapital1.076460− 161−   2991.076
Fria reserver2.900900− 315−   3173.168
Årets resultat100500− 175−    96329
Minoritetsintresse651651
Avsättningar224140364
4.3002.0000−   7125.588

I ovanstående har de obeskattade reserverna fördelats på eget kapital och uppskjuten skatteskuld (rubriceras som avsättning) i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning.

Analys av bidrag
D1MEK KC
Redovisat eget kapital1.8604.076
Min. andel av EK−   651
Goodwill288
Bokfört värde− 1.000
Bidrag till totalt eget kapital 31/12 år 34974.0764.573

Fusion

Redovisning fusion per 1/10 år 4
Steg 1Steg 2M efter
MD1abc1c2defusion
Goodwill216409625
Andelar i koncern­företag1.000− 1.0000
Övriga tillgångar3.5002.400− 1.2004.700
4.5002.400− 1.2000216409− 1.00005.325
Bundet eget kapital500100−   100500
Fria reserver3.0001.400− 1.4001373.137
Årets resultat200400−   140−  720388
Obeskattade reserver8005001.300
4.5002.4000− 1.640−  72001375.325
Steg 1

De saldon som föreligger i D1 per den 1 oktober bokförs konto för konto i det övertagande företaget. Alla resultat- och balanskonton överförs.

Steg 2

Steget har delats upp i fem olika delsteg för att göra de olika deltransaktionerna mer överskådliga. Denna uppdelning innebär att debet och kredit inte balanserar förrän steg 2 genomförts i sin helhet.

Steg 2 a

M erlägger 1.200 kontant för att förvärva återstående andel (35 %) av D1.

Steg 2 b

Belopp motsvarande det överlåtande bolagets egna kapital vid det senaste räkenskapsårets utgång debiteras. Då 140 utgör en förvärvad andel av resultatet (400*35 %) elimineras även detta. Återstående del av resultatet redovisas i det övertagande företaget då detta avser den del (65 %) som ägts före fusionen.

Steg 2 c

Koncernmässiga omvärderingar, inklusive goodwill, samt uppskjuten skatt hänförliga till dessa, skall bokföras. För förvärvsanalys avseende förvärvet av återstående 35 %, se nedan. De värden som redovisades per senaste balansdag skall skrivas av och det kvarvarande värdet redovisas i balansräkningen. Avskrivningen kostnadsförs i resultaträkningen, detta redovisas i kolumn c1. Den goodwill som uppkom i samband med förvärvet av återstående 35 % redovisas ovan i kolumn c2.

Steg 2 d

Moderföretagets aktier i det överlåtande bolaget krediteras.

Steg 2 e

Fusionsdifferensen beräknas och bokförs. Fusionsdifferensen förs i sin helhet till fria reserver. Effekten av fusionen utgörs dels av fusionsdifferensen om +263, som uppkommer på grund av tidigare ägda 65 %, dels av fusionsdifferensen på de anskaffade 35 %, dvs. eget kapitalandelen i obeskattade reserver om −126. Totalt uppgår fusionsdifferensen till 137.

Förvärvsanalys av D1 35 % per 1/10 år 4
Pris1.200
Eget kapital791
Goodwill   409      
1.2001.200
Beräkning av fusionsdifferensen på tidigare innehav om 65 %
100 %65 %
Tillgångar (31/12 år 3)2.0001.300
Goodwill288
Skulder (31/12 år 3)00
Obeskattade reserver (31/12 år 3) −   500 −   325
1.263
Aktier/förvärvspris − 1.000
Fusionsdifferens263
Beräkning av fusionsdifferensen på nya innehavet 35 %
100 %35 %
Tillgångar (1/10 år 4)2.400840
Goodwill409
Skulder (1/10 år 4)00
Obeskattade reserver (1/10 år 4)−   500 −   175
1 074
Aktier/förvärvspris − 1.200
Fusionsdifferens−   126
Avstämning EK M
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans5002.9001003.500
Disp. av föregående års resultat100− 1000
Årets resultat388388
Fusionsdifferens137137
Utgående balans5003.1373884.025

Exempel 4 Absorption av intresseföretag

Förutsättningar

Bolag M äger 35 % av D1 före fusionen. D1 utgör då ett intresseföretag. Vi förutsätter att M även äger något dotterbolag varför M upprättar koncernredovisning och då konsolideras intresseföretaget enligt kapitalandelsmetoden. Fusionen mellan M och D1 registreras per 1/10 år 4.

Betalning

M erlägger kontant köpeskilling för att förvärva återstående andel av tillgångar och skulder i D1. Köpeskillingen för resterande 65 % uppgår till 1.800.

Förutsättningar

Bokfört värde på D1 i M uppgår till 1.000 före fusionen. D1 förvärvades 31/12 år 1 varvid goodwill om 720 uppstod. Goodwillposten skrivs av på 5 år. Kvarvarande värde för denna per 31/12 år 3 uppgick till 432.

Före fusion

Moderbolagets balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Andelar i intresseföretag1.0001.000
Övriga tillgångar 3.500 3.300
4.5004.300
Bundet eget kapital500500
Fria reserver3.0002.900
Årets resultat200100
Obeskattade reserver   800   800
4.5004.300
D1s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 331/12 år 1
Övriga tillgångar 2.400 2.000 800
2.4002.000800
Bundet eget kapital100100100
Fria reserver1.400900600
Årets resultat400500100
Obeskattade reserver   500   500   0
2.4002.000800
Förvärvsanalys av 35 % av D1 per 31/12 år 1
Pris1.000
Eget kapital280
Goodwill   720      
1.0001.000

Goodwill skrivs av på 5 år vilket ger 144 per år.

Koncernbokslut per 31/12 år 3
MD1Koncern
Andelar i intresseföretag1.000831.083
Övriga tillgångar3.3003.300
4.300834.383
Bundet eget kapital1.076831.159
Fria reserver2.900− 1572.743
Årets resultat100157257
Avsättningar224224
4.300834.383

I ovanstående har de obeskattade reserverna fördelats på eget kapital och uppskjuten skatteskuld (rubriceras som avsättning) i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning.

Beräkning av resultat och andelar i intresseföretaget
Resultat år 3
Andel i resultatet 35 %, inkl. EK i obeskattade reserver­301(35 %(500+500*0,72))
Goodwill avskrivning −   144
157
Resultat år 2
Andel i resultatet 35 %70
Goodwill avskrivning −   144
−    74
Kontroll
Andel EK (inkl. EK i OR)651
Goodwill     432
1.083
Analys av bidrag
D1MEK KC
Redovisat eget kapital6514.076
Goodwill432
Bokfört värde− 1.000
Bidrag till totalt eget kapital 31/12 år 3834.0764.159

Fusion

Redovisning fusion per 1/10 år 4
Steg 1Steg 2M efter
MD1abc1c2defusion
Andelar i intresse­företag1.000− 1.0000
Goodwill0324331655
Övriga tillgångar3.5002.400− 1.8004.100
4.5002.400− 1.8000324331− 1.00004.755
Bundet eget kapital500100−   100500
Fria reserver3.0001.400− 1.400− 2772.723
Årets resultat200400−   260− 108232
Obeskattade reserver8005001.300
4.5002.4000− 1.760− 10800− 2774.755
Steg 1

De saldon som föreligger i D1 per den 1 oktober bokförs konto för konto i det övertagande företaget. Alla resultat- och balanskonton överförs.

Steg 2

Steget har delats upp i fem olika delsteg för att göra de olika deltransaktionerna mer överskådliga. Denna uppdelning innebär att debet och kredit inte balanserar förrän steg 2 genomförts i sin helhet.

Steg 2 a

M erlägger kontant 1.800 för att förvärva tillgångar och skulder i D1.

Steg 2 b

Belopp motsvarande det överlåtande bolagets bundna egna kapital och fria reserver vid fusionen debiteras. Då 260 utgör förvärvad andel av resultatet (400*65 %) elimineras även detta. Återstående del av resultatet redovisas i det övertagande företaget då detta avser den del (35 %) som ägts före fusionen.

Steg 2 c

Koncernmässiga omvärderingar, inklusive goodwill, samt uppskjuten skatt hänförliga till dessa, skall bokföras. De värden som redovisades per senaste balansdag skall skrivas av och det kvarvarande värdet redovisas i balansräkningen. Avskrivningen kostnadsförs i resultaträkningen, detta redovisas i kolumn c1. Den goodwill som uppkom i samband med förvärvet, se förvärvsanalys nedan, av återstående 35 % redovisas ovan i kolumn c2.

Steg 2 d

Moderföretagets aktier i det överlåtande bolaget krediteras.

Steg 2 e

Fusionsdifferensen beräknas och bokförs. Fusionsdifferensen förs i sin helhet till fria reserver. Effekten av fusionen består av dels fusionsdifferensen om −43, som uppkommer på grund av de tidigare ägda 35 %, dels av fusionsdifferensen på de anskaffade 65 %, dvs. eget kapitalandelen i de förvärvade obeskattade reserverna, −234, vid absorptionen. Totalt uppgår fusionsdifferensen till −277.

Förvärvsanalys av D1 65 % per 1/10 år 4
Pris1.800
Eget kapital1.469
Goodwill   331      
1.8001.800
Beräkning av fusionsdifferensen på tidigare innehav om 35 %
100 %35 %
Tillgångar (31/12 år 3)2.000700
Goodwill432
Skulder (31/12 år 3)00
Obeskattade reserver (31/12 år 3) −   500 −   175
957
Aktier/förvärvspris − 1.000
Fusionsdifferens−    43
Beräkning av fusionsdifferensen på nya innehavet 65 %
100 %65 %
Tillgångar (1/10 år 4)2.4001.560
Goodwill331
Obeskattade reserver (1/10 år 4)500 −   325
1.566
Aktier/förvärvspris − 1.800
Fusionsdifferens−   234
Avstämning EK M
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans5002.9001003.500
Disp. av föregående års resultat100− 1000
Årets resultat232232
Fusionsdifferens−   277−   277
Utgående balans5002.7232323.455

Exempel 5 D1 äger 10 % i D2

Förutsättningar

D1 äger 10 % av bolag D2. D1 förvärvar tillgångar och skulder i D2 genom absorption. M äger 100 % av D1. Fusionen mellan D1 och D2 registreras per 1/10 år 4.

Betalning

D1 erlägger kontant köpeskilling för att förvärva tillgångar och skulder i D2. Köpeskillingen uppgår till 800.

Förutsättningar

Bokfört värde på D1 uppgår till 1.000. D1 förvärvades 31/12 år 1 varvid goodwill om 200 uppstod. Goodwillposten skrivs av på 5 år. Kvarvarande värde för denna per 31/12 år 3 uppgick till 120.

Bokfört värde på 10 % av D2 uppgår till 50. D2 förvärvades 31/12 år 2 varvid goodwill om 10 uppstod. Goodwillposten skrivs av på 5 år. Kvarvarande värde för denna per 31/12 år 3 uppgick till 8. Årlig avskrivning på goodwill uppgår till 2.

Före fusion

Moderbolagets balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Andelar i koncernföretag1.0001.000
Övriga tillgångar 3.500 3.300
4.5004.300
Bundet eget kapital500500
Fria reserver3.0002.900
Årets resultat200100
Obeskattade reserver   800   800
4.5004.300
D1s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 331/12 år 1
Andra långfristiga värde­pappers­innehav50500
Övriga tillgångar 2.350 1.950 800
2.4002.000800
Bundet eget kapital100100100
Fria reserver1.400900600
Årets resultat400500100
Obeskattade reserver   500   500   0
2.4002.000800
Förvärvsanalys av D1 per 31/12 år 1
Pris1.000
Eget kapital800
Goodwill   200      
1.0001.000

Goodwill skrivs av på 5 år vilket ger 40 per år.

D2s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 331/12 år 2
Övriga tillgångar 800 700 400
800700400
Bundet eget kapital100100100
Fria reserver500300200
Årets resultat100200100
Obeskattade reserver 100 100   0
800700400
Förvärvsanalys av D2 10 % per 31/12 år 2
Pris50
Eget kapital40
Goodwill 10   
5050

Goodwill skrivs av på 5 år vilket ger 2 per år.

Ett bolag som endast ägs till 10 % utgör varken intresseföretag eller dotterbolag. Vanligen upprättas därför ej förvärvsanalys vid förvärvstillfället. Om ytterligare förvärv sker och det förvärvet leder till att det förvärvade bolaget utgör intresseföretag eller dotterbolag upprättas två förvärvsanalyser. En förvärvsanalys upprättas för det första delförvärvet per det datum det förvärvet skedde. Den andra förvärvsanalysen upprättas avseende det andra delförvärvet per det datum det förvärvet skedde. Då D2 per 31/12 år 3 endast ägs till 10 % redovisas innehavet nedan under rubriken ”Andra långfristiga värdepappersinnehav” och konsolideras ej.

Koncernbokslut per 31/12 år 3
MD1Elim D1Koncern
Goodwill120120
Andelar i koncernföretag1.000− 1.0000
Andra långfristiga värde­pappers­innehav5050
Övriga tillgångar3.3001.9505.250
4.3002.000−   8805.420
Bundet eget kapital1.076460−   4601.076
Fria reserver2.900900−   3803.420
Årets resultat100500−    40560
Avsättningar224140364
4.3002.000−  8805.420

I ovanstående har de obeskattade reserverna fördelats på eget kapital och uppskjuten skatteskuld (rubriceras som avsättning) i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning.

Analys av bidrag
D1MEK KC
Redovisat eget kapital1.8604.076
Goodwill120
Bokfört värde− 1.000
Bidrag till totalt eget kapital 31/12 år 39804.0765.056

Fusion

Redovisning fusion per 1/10 år 4
Steg 1Steg 2D1 efter
D1D2abc1c2defusion
Goodwill7105112
Andra långfristiga värde­pappers­innehav50− 500
Övriga tillgångar2.350800− 8002.350
2.400800− 80007105− 5002.462
Bundet eget kapital100100− 100100
Fria reserver1.400500− 500− 471.353
Årets resultat400100−  90− 10409
Obeskattade reserver500100600
2.4008000− 690− 100− 472.462
Steg 1

De saldon som föreligger i D2 per den 1 oktober bokförs konto för konto i det övertagande företaget. Alla resultat- och balanskonton överförs.

Steg 2

Steget har delats upp i fem olika delsteg för att göra de olika deltransaktionerna mer överskådliga. Denna uppdelning innebär att debet och kredit inte balanserar förrän steg 2 genomförts i sin helhet.

Steg 2 a

D1 erlägger kontant 800 för att förvärva tillgångar och skulder i D2.

Steg 2 b

Belopp motsvarande det överlåtande bolagets bundna egna kapital och fria reserver vid fusionen debiteras. Då 90 utgör en förvärvad andel av resultatet (100*90 %) elimineras även detta. Återstående del av resultatet redovisas i det övertagande företaget då detta avser den del (10 %) som ägts före fusionen.

Steg 2 c

Koncernmässiga omvärderingar, inklusive goodwill, samt uppskjuten skatt hänförliga till dessa, skall bokföras. De värden som redovisades per senaste balansdag skall avskrivas och det avskrivna värdet redovisas i balansräkningen. Avskrivningen kostnadsförs i resultaträkningen, detta redovisas i kolumn c1. (Avskrivningen uppgår till 1,5 (2/12*9 månader), men har här avrundats till 1.) Den goodwill som uppkom i samband med förvärvet av återstående 90 % (se förvärvsanalys nedan) redovisas ovan i kolumn c2.

Steg 2 d

Moderföretagets aktier i det överlåtande bolaget krediteras.

Steg 2 e

Fusionsdifferensen beräknas och bokförs. Fusionsdifferensen förs i sin helhet till fria reserver. Effekten av fusionen består av dels fusionsdifferensen om 18, som uppkommer på grund av de tidigare ägda 10 %, dels av fusionsdifferensen på de anskaffade 90 %, dvs. eget kapitalandelen i de förvärvade obeskattade reserverna, −65, vid absorptionen. Totalt uppgår fusionsdifferensen till −47.

Förvärvsanalys av D2 90 % per 1/10 år 4
Pris800
Eget kapital695
Goodwill 105    
800800
Beräkning av fusionsdifferensen på tidigare innehav om 10 %
100 %10 %
Tillgångar (31/12 år 3)70070
Goodwill8
Skulder (31/12 år 3)00
Obeskattade reserver (31/12 år 3) − 100 − 10
68
Aktier/förvärvspris − 50
Fusionsdifferens18
Beräkning av fusionsdifferensen på nya innehavet om 90 %
100 %90 %
Tillgångar (1/10 år 4)800720
Goodwill105
Skulder (1/10 år 4)00
Obeskattade reserver (1/10 år 4)− 100 −  90
735
Aktier/förvärvspris − 800
Fusionsdifferens −  65
Avstämning EK D1
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans1009005001.500
Disp. av föregående års resultat500− 5000
Årets resultat409409
Fusionsdifferens−    47−    47
Utgående balans1001.3534091.862

Koncernredovisning

Koncernbokslut direkt efter fusionen 1/10 år 4
MD1Elim D1Koncern
Goodwill11290202
Andelar i koncernföretag1.000− 1.0000
Övriga tillgångar3.5002.3505.850
4.5002.462−   9106.052
Bundet eget kapital1.076532−   5321.076
Fria reserver3.0001.353−   3484.005
Årets resultat200409−    30579
Avsättningar224168392
4.5002.462−   9106.052

I ovanstående har de obeskattade reserverna fördelats på eget kapital och uppskjuten skatteskuld (rubriceras som avsättning) i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning.

Avstämning EK
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans1.0763.4205605.056
Disp. av föregående års resultat560− 5600
Årets resultat579579
Förändring i koncernstruktur1)2525
Utgående balans1.0764.0055795.660

1) Analys av effekt på EK

Fusionsdifferens på tidigare 10 % innehav18
Eget kapitalandel i obeskattade reserver på tidigare innehav (0,72*10)  7
25

Exempel 6 Kombination fristående företag

Förutsättningar

Två fristående företag vill fortsättningsvis driva sin verksamhet i ett och samma bolag. Ett nytt företag bildas i samband med kombinationen. NYAB emitterar aktier till ägarna i D1 och i D2 samtidigt som företag D1 och D2 fusioneras in i NYAB. Fusionen registreras per 1/10 år 4.

Kan förvärvare identifieras?

Om ja, ny värdering för det företag som anses vara förvärvat. Det förvärvande företaget tas in till dess bokförda värden.

Om nej, ej ny värdering för något av företagen. Båda företagen tas in i NYAB till dess bokförda värden.

Tre olika scenarier
Fall 1

Bolag D1 har identifierats som den egentliga förvärvaren. Det innebär att tillgångar och skulder i bolag D2 omvärderas i redovisningen i NYAB, men att så inte sker med tillgångar och skulder i D1. Nettotillgångarna i D2 värderas till 800.

Fall 2

Bolag D2 har identifierats som den egentliga förvärvaren. Det innebär att tillgångar och skulder i bolag D1 omvärderas i redovisningen i NYAB, men att så inte sker med tillgångar och skulder i D2. Detta fall visas ej nedan eftersom principen för redovisning överensstämmer med fall 1.

Fall 3

Det går inte att identifiera någon förvärvare vilket innebär att fusionen redovisas som ett samgående. Varken bolag D1 eller D2 omvärderas, utan båda redovisas i NYAB till sina tidigare bokförda värden.

I de följande exemplen åskådliggörs endast fall 1 och 3. Fall 2 visas ej nedan, se kommentaren ovan under rubriken Fall 2.

Före fusion

D1s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Övriga tillgångar 2.400 2.000
2.4002.000
Bundet eget kapital100100
Fria reserver1.400900
Årets resultat400500
Obeskattade reserver   500   500
2.4002.000
D2s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Övriga tillgångar 800 700
800700
Bundet eget kapital100100
Fria reserver500300
Årets resultat100200
Obeskattade reserver 100 100
800700

Förvärvare går att identifiera

Fall 1

Vi utgår i följande exempel ifrån att D1 har identifierats som den egentliga förvärvaren.

Av förvärvsanalysen nedan framgår att D2s tillgångar kommer att öka med 28 (goodwill) när de fusioneras in i NYAB. Det innebär att värdet på det nybildade bolagets tillgångar är lika med D1s bokförda värden på tillgångarna om 2.400 plus D2s bokförda värde om 800 samt goodwill om 28, totalt 3.228.

De obeskattade reserverna övertas av NYAB och kommer därmed att uppgå till 600.

NYAB skall vid bildandet visa ett resultat som motsvarar D1s resultat. Det resultat som upparbetats i D2 utgör ett förvärvat resultat och elimineras i sin helhet.

NYABs bundna egna kapital uppgår efter fusionen till D1s bundna kapital plus förvärvspriset på nettotillgångarna i D2.

Förvärvsanalys D2 per 1/10 år 4
Pris800
Bundet EK100
EK andel i obeskattade reserver72
Fria reserver500
Årets resultat100
Goodwill  28    
800800
Redovisning fusion per 1/10 år 4 (NYAB juridisk person)
Steg 1   Steg 2
D1D2abcdNYAB
Goodwill2828
Övriga tillgångar2.4008003.200
2.400800002803.228
Bundet eget kapital100100800− 100900
Fria reserver1.400500− 500− 721.328
Årets resultat400100− 100400
Obeskattade reserver500100600
2.400800800− 7000− 723.228
Steg 1

De saldon som föreligger i D2 per den 1 oktober bokförs konto för konto i det övertagande företaget. Alla resultat- och balanskonton överförs.

Steg 2

Steget har delats upp i fyra olika delsteg för att göra de olika deltransaktionerna mer överskådliga. Denna uppdelning innebär att debet och kredit inte balanserar förrän steg 2 genomförts i sin helhet.

Steg 2 a

En ökning av bundet eget kapital för att förvärva tillgångar och skulder i D2. Värdet av dessa beräknas till 800.

Steg 2 b

Belopp motsvarande det överlåtande bolagets egna kapital vid fusionen debiteras. Då resultatet i sin helhet är förvärvat resultat elimineras detta. I årsredovisningen för det övertagande företaget anges det förvärvade resultatet i not.

Steg 2 c

Koncernmässiga omvärderingar, inklusive goodwill, samt uppskjuten skatt hänförlig till dessa, skall bokföras.

Steg 2 d

Fusionsdifferensen beräknas och bokförs. Hur beräkningen sker framgår nedan. Fusionsdifferensen tillförs fria reserver.

Beräkning av fusionsdifferensen avseende D2 per 1/10 år 4
Tillgångar800
Goodwill28
Skulder0
Obeskattade reserver − 100
728
Förvärvspris − 800
Fusionsdifferens−  72

Förvärvare går inte att identifiera

Fall 3

Vi utgår i följande exempel ifrån att det inte går att identifiera någon egentlig förvärvare. Båda bolagen intas i NYAB till dess bokförda värden. Detta redovisningsförfarande överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Det är inte omöjligt att tillämpningen av den s.k. poolningsmetoden kommer att bli förbjuden. D1 och D2 kommer i sådana fall inte att intas till bokförda värden.

Redovisning fusion per 1/10 år 4 (NYAB juridisk person)
Steg 1Steg 2
D1D2NYAB
Goodwill0
Övriga tillgångar2.4008003.200
2.40080003.200
Bundet eget kapital100100200
Fria reserver1.4005001.900
Årets resultat400100500
Obeskattade reserver500100600
2.40080003.200
Steg 1

De saldon som föreligger i D2 per den 1 oktober bokförs konto för konto i det övertagande företaget. Alla resultat- och balanskonton överförs.

Steg 2

Inga ytterligare bokningar sker i samband med fusionen, eftersom det inte går att utse någon förvärvare.

Exempel 7 Absorption i oäkta koncern

Förutsättningar

D1 vill överta tillgångar och skulder i D2 genom absorption. Detta beräknas ske per 1 oktober år 4. Ägare A är sedan länge ensam ägare till de två bolagen D1 och D2. Detta är en fusion inom en ”oäkta koncern” vilken enligt BFNAR 2003:2 skall redovisas till bokförda värden.

Betalning genom emission i D1

D1 emitterar aktier för att förvärva tillgångar och skulder i D2. Värdet av dessa beräknas till 1.500 vilket motsvarar det verkliga värdet på dessa aktier.

Före fusion

D1s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Övriga tillgångar 2.400 2.000
2.4002.000
Bundet eget kapital100100
Fria reserver1.400900
Årets resultat400500
Obeskattade reserver   500   500
2.4002.000
D2s balansräkningar framgår nedan
1/10 år 431/12 år 3
Övriga tillgångar 800 700
800700
Bundet eget kapital100100
Fria reserver500300
Årets resultat100200
Obeskattade reserver 100 100
800700

Fusion

Redovisning fusion per 1/10 år 4
Steg 1   Steg 2D1 efter
D1D2abcfusion
Goodwill000
Övriga tillgångar2.4008003.200
2.4008000003.200
Bundet eget kapital1001001.500− 1001.600
Fria reserver1.400500− 500− 900500
Årets resultat400100500
Obeskattade reserver500100600
2.4008001.500− 600− 9003.200
Steg 1

De saldon som föreligger i D2 per den 1 oktober bokförs konto för konto i det övertagande företaget. Alla resultat- och balanskonton överförs.

Steg 2

Steget har delats upp i tre olika delsteg för att göra de olika deltransaktionerna mer överskådliga. Denna uppdelning innebär att debet och kredit inte balanserar förrän steg 2 genomförts i sin helhet.

Steg 2 a

D1 emitterar aktier för att förvärva tillgångar och skulder i D2. Värdet av dessa beräknas till 1.500.

Steg 2 b

Belopp motsvarande det överlåtande bolagets egna kapital vid fusionen debiteras. Enligt det allmänna rådet, punkt 5, skall det överlåtande bolagets resultat för det räkenskapsår som avslutas i och med fusionen ingå i det övertagande bolagets resultaträkning.

Steg 2 c

Fusionsdifferensen beräknas och bokförs. Fusionsdifferensen beräknas per ingången av det räkenskapsår som avslutas genom fusionen då det resultat som upparbetats i det överlåtande bolaget före fusionen skall ingå i det övertagande bolagets resultat. Fusionsdifferensen redovisas i sin helhet mot fria reserver. Beräkningen av fusionsdifferensen framgår nedan.

Fusion

Beräkning av fusionsdifferensen per 31/12 år 3
Tillgångar700
Goodwill0
Skulder0
Obeskattade reserver −   100
600
Aktier/förvärvspris − 1.500
Fusionsdifferens−   900
Avstämning EK D1
Bundet EKFria reserver­Årets resultat­Summa
Ingående balans1009005001.500
Disp. av föregående års resultat500− 5000
Nyemission1.5001.500
Årets resultat500500
Fusionsdifferens− 900−   900
Utgående balans1.6005005002.600

Bilaga 1

 • [1]

  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%