Innehåll

Balans nr 12 1987

Debatt: Mer om kontrollbalansräkning

I Balans 8–9/87 har Henrik Nilsson gjort ett debattinlägg angående en artikel av Ulf Gometz, Balans 6–7/87. Nilsson har bl. a citerat undertecknad på ett par ställen med anledning av min artikel i Balans 10/84. Citatet lyder ”För fastigheter bör taxeringsvärdet kunna godtas om detta inte uppenbart är för högt beräknat ... ”. Nilsson menar att reglerna bör ändras till överensstämmelse med den tolkning undertecknad framfört. Enligt Nilsson skulle min tolkning innebära att fastigheter inte får värderas över taxeringsvärdet.

Nilsson har tyvärr tolkat mig på ett felaktigt sätt. En lösryckt mening har tagits ur sitt sammanhang och givits en egen självständig betydelse. Lite tidigare i samma stycke har undertecknad noterat följande: ”värderingen av anläggningstillgångar kan följa såväl verkliga värdet som den alternativregel som framgår av andra meningen i lagtexten”. Vidare sägs: ”Om anläggningstillgångar värderas till verkliga värdet bör en noggrann dokumentering ske av hur värdet beräknats. Styrelsen måste kunna visa att värderingen är korrekt och värdet bör styrkas genom värderingsintyg från en opartisk värderingsman eller på annat tillförlitligt sätt ...”

Citatet ”För fastigheter bör taxeringsvärdet kunna godtas ...” syftar enbart på de fallen en sedvanlig värdering inte gjorts. Är det verkliga värdet högre än taxeringsvärdet får givetvis detta värde användas. Syftet med kontrollbalansräkningen är ju att utröna om bolaget är likvidationspliktigt eller inte med beaktande av dess dolda reserver. Något stöd i lagen för en annan tolkning finns inte oaktat principen givetvis kan ifrågasättas.

Kent Löfgren

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%