Innehåll

Balans nr 2 1989

Förslag till rekommendation: Revisors erinringar enligt 10 kap 11 § aktiebolagslagen

Det är viktigt att kontakterna mellan revisorn och företaget är öppna och tillräckligt omfattande. Om revisorn påträffar brister i den interna kontrollen och redovisningen eller gör andra betydelsefulla iakttagelser måste detta rapporteras till företagsledningen. Är iakttagelserna allvarliga skall de rapporteras till styrelsen. Vikten av dessa kontakter har gjort det allt vanligare med skriftlig rapportering.

10 kap 11 § ABL innehåller bestämmelser om rapporter som innehåller ”erinringar”:

”Erinringar som revisor framställt till styrelsen eller verkställande direktör skall antecknas i protokoll eller annan handling som skall överlämnas till styrelsen och av denna bevaras på betryggande sätt.”

Enligt förarbetena till ABL (prop 1975:103 sid 434) avser bestämmelsen sådana erinringar som revisor gör till bolagsledningen men som han inte anser vara av den beskaffenhet att de bör bringas till aktieägarnas och allmänhetens kännedom genom anmärkning i revisionsberättelsen på grund av att de är mindre betydelsefulla eller berör affärshemligheter e.d. Bestämmelsen utgår från att erinringarna är skriftliga, så att de är tillgängliga för nuvarande och framtida styrelser, verkställande direktörer och revisorer. Att de är tillgängliga för kommande revisorer bidrar enligt förarbetena till kontinuitet i revisionen.

Av förarbetena (prop sid 435) framgår vidare att bestämmelsen i princip avser alla uttalanden till bolagsledningen utom sådana ”muntliga påpekanden som revisorerna själva anser vara av alltför ringa vikt för att böra ges i skriftlig form”. I praktiken anses det emellertid klart att många skriftliga rapporter från revisorer till företagsledningen faller utanför bestämmelsens ram. Det kan t.ex. röra sig om rutinmässiga rapporter från den löpande granskningen och bokslutsgranskningen, även om rapporterna ställts till verkställande direktören eller styrelsen. Erinringar enligt 10 kap 11 § ABL avser alltså enligt praxis i de flesta fall förhållandevis allvarliga påpekanden om företagets interna kontroll, redovisning eller förvaltning. Det kan gälla förhållanden som gör att revisorn måste överväga anmärkning i revisionsberättelsen om företagsledningen inte vidtar erforderliga åtgärder. De kan också avse förhållanden som revisorn anser att styrelsen bör få kännedom om, t.ex. att verkställande direktören inte åtgärdat revisorns påpekanden om brister i den interna kontrollen, redovisningen och liknande.

Erinringar enligt 10 kap 11 § ABL avser sålunda revisors rapportering av iakttagelser och förhållanden som går utöver mera rutinmässiga påpekanden om fel och brister eller om behov av förbättringar.

När revisorn avger en skrivelse som han anser vara en erinran enligt 10 kap 11 § ABL skall han hänvisa direkt till paragrafen. Detta bör helst ske i inledningen till skrivelsen. På så sätt kan han utgå från att skrivelsen behandlas som lagen avsett. Hänvisningen kan ha följande lydelse: ”Denna skrivelse är en erinran som bör behandlas av styrelsen enligt 10 kap 11 § aktiebolagslagen.”

Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att skrivelsen tillställs styrelseordföranden eller verkställande direktören. Det framgår inte direkt av bestämmelserna i ABL att skrivelsens innehåll skall delges samtliga styrelseledamöter. Detta får dock anses ligga i sakens natur. Ansvaret för att så sker åvilar dock inte revisorn utan den som mottagit skrivelsen.

Revisorn bör framställa erinringar så snart som möjligt efter det att han iakttagit bristerna så att erforderliga åtgärder kan vidtas inom företaget. I vart fall bör erinringarna framställas senast när revisionsberättelsen avges, för att styrelsen och verkställande direktören skall få närmare kännedom om resultatet av revisorns granskning och hans kritiska synpunkter i god tid före bolagsstämman.

Det kan förekomma erinringar som är av sådant slag att de kan avges först någon tid efter revisionsberättelsen. I dessa fall bör det emellertid krävas att de avges före bolagsstämman.

Revisorn bör som ett led i förvaltningsrevisionen följa upp hur styrelsen och verkställande direktören hanterat erinringarna, t.ex. genom att förvissa sig om att de protokollförts. Han bör även förvissa sig om att förvaring sker i enlighet med lagens bestämmelser.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%