Balans nr 8–9 1989

Nu blir basutbildningen obligatorisk

FARs styrelse har fattat ett principbeslut om att göra den nu endast rekommenderade basutbildningen obligatorisk för inval i FAR och att införa en frivillig revisorsexamen. Auktor revisor Anders Holm, ordförande i FARs utbildningskommitté och ledamot i FARs styrelse, redogör här för tankarna bakom beslutet, som kommer att göra den svenska revisorskåren mer jämförbar med sina internationella kolleger.

I en kunskapsbransch som revision är planerad och kontinuerlig teoretisk utbildning, parallellt med on-the-job training, en närmast självklar nödvändighet. FARs uttalande om utbildning till auktoriserad revisor (november 1983) och det med SRS gemensamma uttalandet om vidareutbildning av auktoriserade och godkända revisorer (januari 1984) speglar den vikt som FAR lägger vid utbildningen. FARs syn på utbildningens betydelse är väl förankrad hos omvärlden.

En skillnad mot många andra länder är att internationella revisorsorganisationer ofta omfattas av obligatoriska krav på utbildning för auktorisation eller medlemskap i kåren. Formerna i Sverige har hittills varit enbart normerande, och någon formell grund att förvägra en individ inträde i FAR på grund av bristande utbildning har inte funnits.

En annan skillnad mot omvärlden är att vi inte har skyldighet – eller möjlighet – att avlägga en formell revisorsexamen. Till viss del uppvägs det av de krav på akademisk grundexamen som gäller i Kommerskollegiets revisorsföreskrifter.

I Balans har den internationella utvecklingen beskrivits i flera tidigare artiklar. I den senaste, Balans 6–7/89, skriver Björn Markland om harmoniseringssträvandena på utbildningsområdet inom den europeiska revisorsfederationen FEE.

Principbeslut i Visby

1986, när FARs styrelse vid sitt långsiktsplaneringsmöte i Visby diskuterade kårens rekryteringsfrågor, fattades ett principbeslut att låta utreda idén om en revisorsexamen. En sådan examen skulle bl.a. vara ett sätt att höja revisorsyrkets image i studenternas ögon.

FARs utbildningskommitté gjorde vid ungefär samma tid en framställning till styrelsen om en skärpning av kraven på basutbildning för inval i FAR.

FARs styrelse beslöt därför förra året att låta en särskild arbetsgrupp närmare se över behovet av att ytterligare anpassa svensk praxis till internationell och att i anslutning till detta pröva för- och nackdelar med införandet av krav på obligatorisk basutbildning för inval till FAR. Gruppen fick också i uppdrag att undersöka möjligheten att införa en frivillig svensk revisorsexamen.

”Obligatoriegruppen”

”Obligatoriegruppen” har bestått av Christer Bergqvist (ordf), Lars Göran Levander, Ingemar Rindstig och Liv Jarness. FARs utbildningskommitté har fungerat som referensgrupp med Bernt Gyllenswärd och Lars Berglund som ”huvudopponenter”. Nyligen har gruppen lämnat ett förslag till FARs styrelse. Styrelsen har ställt sig bakom huvudprinciperna.

Förslagen innebär att

* krav kommer att ställas på viss definierad basutbildning för att en sökande skall väljas in i FAR

* möjlighet skapas att avlägga en svensk revisorsexamen

Jag skall i korthet beskriva några av de viktigare frågor som behandlats.

Det finns naturligtvis ett stort antal andra frågor som väckts under hand och som jag av utrymmesskäl avstår från att kommentera i denna artikel. FARs ledamöter kommer under hösten att få förslagen i detalj.

IREVs matris bildar norm

Utbildningskommitténs närmare studium av IREVs basutbildningsprogram och enskilda byråers interna program visade inte oväntat mycket stora likheter. Några problem vid införandet av kravet på obligatorisk basutbildning kan därför knappast förutses. IREVs basutbildningsmatris kommer att vara allmän normbildare.

Kunskapstester är en naturlig konsekvens av ett obligatoriekrav. Det är samtidigt ett svårt område, och mycket arbete har ägnats åt att finna lämpliga nivåer och former för kunskapstesterna.

Tre obligatoriska standardprov kommer att införas, det första efter ungefär ett års yrkeskarriär. Det andra ligger efter en treårsperiod och det tredje i omedelbar anslutning till ansökan om auktorisation och inval i FAR. Proven och normer för rättningen utarbetas centralt.

De första två proven kommer att kunna avläggas antingen centralt eller byråinternt. Provet i anslutning till auktorisation skall i likhet med internationell praxis göras centralt. Kraven för godkännande liknar dem som gäller vid universitet och högskolor. Möjligheter kommer att finnas till omtentamen enligt motsvarande normer. För att få delta i ett prov måste det närmast föregående provsteget ha avlagts med godkänt resultat.

Ansvar på byråerna

Proven och resultaten måste kunna hanteras korrekt och under betryggande sekretess. Det kräver att de enskilda byråerna har eller skaffar sig system för individuell planering och uppföljning av utbildningen. Det kräver även att resultaten av de centralt genomförda proven rapporteras till enskilda byråer.

Vid byråinternt genomförda prov i steg 1 och 2 måste ansvaret läggas på den enskilda byrån att proven och resultaten hanteras rätt. Intyg från överordnad om dokumenterat genomgången basutbildning skall bifogas ansökan om inträde till FAR.

Systemet med obligatorisk basutbildning är ännu inte fullt färdigt att sätta i allmän tillämpning. Det återstår en del tekniska frågor att lösa, bland dessa en översyn av FARs stadgar. Eftersom stora fördelar kan antas finnas för både enskilda individer och byråer om systemet införs snabbt har FARs styrelse beslutat att etablera en frivillig försöksverksamhet redan under hösten 1989.

Internationella gemenskapen

Vissa övergångsbestämmelser kommer att vara nödvändiga, möjligen även vissa dispensmöjligheter, exempelvis för en till kåren återvändande tidigare auktoriserad revisor. Nu yrkesverksamma, ännu ej auktoriserade revisorer kommer att omfattas av de nya reglerna i takt med att de införs och från den nivå i yrkeskarriären individerna nått.

I senare artiklar i Balans och i direkt information till FARs ledamöter kommer fler kommentarer att lämnas till både den obligatoriska basutbildningen och den frivilliga revisorsexamen.

Med dessa steg kommer FAR-kåren att ytterligare närma sig den internationella gemenskapen.

Auktor revisor Anders Holm är ordförande i FARs utbildningskommitté och ledamot i FARs styrelse.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%