Balans nr 4 1993

Debatt: ”Det framgår att revisorn är skyldig att granska efterlevnaden av bokföringslagen

I Balans nummer 8–9/92 kommenterar auktoriserade revisor Anders Malmeby några olika aspekter på den nya rekommendationen R 10 om systemdokumentation och behandlingshistorik från Bokföringsnämnden. Anders Malmeby diskuterar även revisorns roll när det gäller att granska om aktiebolagets ställföreträdare efterlever bokföringslagens krav och Bokföringsnämndens rekommendationer beträffande systemdokumentation och behandlingshistorik.

Anders Malmeby skriver att det finns alternativa sätt på vilket revisorn kan införskaffa erforderligt beslutsunderlag för att ta ställning till om resultat- och balansräkning kan fastställas. Han skriver att flera av dessa vägar inte nödvändigtvis innebär att revisorn gör den granskning av system och dokumentation, som erfordras för att uttala sig om företaget uppfyller bokföringslagens krav.

Av artikeln framgår att Anders Malmeby använder vissa förutsättningar för räkenskapsrevisionen för att uttala sig i en fråga relaterad till revisorns gransknings- och rapporteringsskyldighet vad beträffar förvaltningsrevisionen, dvs. om bokföringslagens regler beträffande systemdokumentation och behandlingshistorik efterlevs.

Framgår av FARs rekommendation

Av FARs rekommendation gällande god revisionssed, dvs. Revisionsprocessen, framgår att revisorn vid sin granskning av styrelsens och VDs förvaltning bl.a. har att klarlägga om styrelseledamot eller VD annars handlat i strid mot ABL eller bolagsordningen. För att kunna klarlägga om styrelsen uppfyller sina plikter enligt ABL avseende bokföring och medelsförvaltning skall revisorn bedöma organisation och rutiner. Enligt rekommendationen ska organisation och rutiner beträffande bokföring och medelsförvaltning översiktligt beskrivas i samband med planeringen av revisionsinsatsen. Dessa uppgifter, tillsammans med iakttagelser från räkenskapsrevisionen, anses i allmänhet utgöra tillräckligt underlag för revisorns bedömning av styrelsens och VDs åliggande avseende den interna kontrollen.

Således torde det enligt min uppfattning implicit framgå att revisorn är skyldig att granska efterlevnaden av bokföringslagen och därmed om en beskrivning av bokföringssystemet ska ha upprättats och om beskrivningen väsentligen har en sådan kvalitet som behövs för att ge överblick över detta.

Omfattningen av revisorns granskningsinsats torde vara en fråga om en professionell bedömning i det enskilda fallet varvid revisorns erfarenhet kommer att spela en avgörande roll. Om rapporteringsskyldighet ska anses föreligga ifall det är så att revisorn har funnit att bolaget inte följer bokföringslagens regler, torde också vara en bedömningsfråga baserad på principen om väsentlighet och relativ risk.

Peder Jakobsson, Ernst & Young, New York

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...