Innehåll

Balans nr 1 1996

Modell för bokslut enligt ÅRL

I FARs ledamotsförteckning 1949 intogs en artikel kallad Några synpunkter på årsredovisningen enligt nya aktiebolagslagen. I inledningen hette det:

”De i aktiebolagslagens 98–104 §§ givna bestämmelserna om styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning hava redan tidigare varit föremål för ingående diskussioner, och en mängd redogörelser i ämnet hava redan utkommit i tryck. Föreningen Auktoriserade Revisorer anser det likväl kunna vara av ett visst värde att publicera en kortfattad handledning beträffande årsredovisningen, varvid vissa hittills gjorda erfarenheter av den nya aktiebolagslagen beaktats.

I fråga om årsredovisningens uppställande föreligger en viss frihet, varför det i vissa hänseenden kan vara en ren smaksak, vilken uppställning man skall tillämpa. Den följande framställningen kan därför sägas endast utgöra en rekommendation från Föreningens sida.”

Att handledningen verkligen var av ett visst värde visas av att den sedermera kom att tryckas om i varje nytt års utgåva av ledamotsförteckningen, så småningom i sällskap med andra rekommendationer från FAR. När FAR-rekommendationerna 1981 utmönstrades ur ledamotsförteckningen och ersattes med en hänvisning till Samlingsvolymen, lät man just denna handledning (nu omdöpt till Redovisningsrekommendation nr 1) stå kvar. Den försvann ur ledamotsförteckningen först 1992, efter att ha stått där i fyrtiotre år.

Rekommendation nr 1 är givetvis i grund och botten en rekommendation om god redovisningssed för årsredovisningar. Med åren har den dock alltmer fått karaktären av verktyg för dem som skall upprätta en årsredovisning och för den som skall revidera en årsredovisning. Kodifieringen av den egentliga goda redovisningsseden har återfunnits i andra, problemorienterade rekommendationer, under senare tid utfärdade inte bara av FAR utan även av Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. Efter tillkomsten av Redovisningsrådet har FAR som bekant upphört att utge det slaget av redovisningsrekommendationer.

Samtidigt har ”Ettan” som praktisk handledning fått sällskap av andra produkter från FAR, t.ex. FARs Samlingsvolym, Revision II, Testa den interna kontrollen och Frågor på bolagsstämman. När den nya redovisningslagstiftningen nu kommer att kräva en omfattande omarbetning av ”Ettan” känns det angeläget för FAR att vidareutveckla denna till ett praktiskt verktyg på samma nivå som de nämnda produkterna. Målet skulle kunna vara en fullständig mall för ett aktiebolags årsredovisning med hänvisningar, post för post, till kodex för god redovisningssed i form av gällande rekommendationer från Redovisningsrådet, fortfarande gällande rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR, EUs fjärde och sjunde direktiv samt gällande IAS och dessutom med referenser till BAS-kontoplanen. Resultatet bör publiceras dels i bokform, dels på FAR CD.

Detta är ett omfattande projekt, och det är dessutom önskvärt att ett färdigt utkast föreligger redan i maj 1996. Projektet kommer därför att genomföras av en särskild arbetsgrupp. Göran Tidström blir projektledare. Som medlem i Bokföringsnämndens bokslutsgrupp och FARs representant i FEE:s Council har han god kännedom om utvecklingen på redovisningsområdet både i Sverige och inom det övriga EU. I projektgruppen ingår också FAR-ledamöterna Ulf Gometz, adjungerad professor vid Handelshögskolan i Göteborg, och Carl-Eric Bohlin, ordförande i FARs redovisningskommitté, samt ekon.lic. Ingrid Engshagen.

I många fall kan det bli aktuellt att ta ställning i redovisningsfrågor där god sed ännu inte kodifierats. I de fallen måste det säkerställas att ställningstagandet har fullt stöd av Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden med vilka arbetsgruppen därför kommer att samråda.

Slutprodukten kommer att publiceras som FAR-bok samt på FAR CD och i FARs Samlingsvolym

Margareta Damberg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%