Innehåll

Balans nr 1 1996

Modell för bokslut enligt ÅRL

I FARs ledamotsförteckning 1949 intogs en artikel kallad Några synpunkter på årsredovisningen enligt nya aktiebolagslagen. I inledningen hette det:

”De i aktiebolagslagens 98–104 §§ givna bestämmelserna om styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning hava redan tidigare varit föremål för ingående diskussioner, och en mängd redogörelser i ämnet hava redan utkommit i tryck. Föreningen Auktoriserade Revisorer anser det likväl kunna vara av ett visst värde att publicera en kortfattad handledning beträffande årsredovisningen, varvid vissa hittills gjorda erfarenheter av den nya aktiebolagslagen beaktats.

I fråga om årsredovisningens uppställande föreligger en viss frihet, varför det i vissa hänseenden kan vara en ren smaksak, vilken uppställning man skall tillämpa. Den följande framställningen kan därför sägas endast utgöra en rekommendation från Föreningens sida.”

Att handledningen verkligen var av ett visst värde visas av att den sedermera kom att tryckas om i varje nytt års utgåva av ledamotsförteckningen, så småningom i sällskap med andra rekommendationer från FAR. När FAR-rekommendationerna 1981 utmönstrades ur ledamotsförteckningen och ersattes med en hänvisning till Samlingsvolymen, lät man just denna handledning (nu omdöpt till Redovisningsrekommendation nr 1) stå kvar. Den försvann ur ledamotsförteckningen först 1992, efter att ha stått där i fyrtiotre år.

Rekommendation nr 1 är givetvis i grund och botten en rekommendation om god redovisningssed för årsredovisningar. Med åren har den dock alltmer fått karaktären av verktyg för dem som skall upprätta en årsredovisning och för den som skall revidera en årsredovisning. Kodifieringen av den egentliga goda redovisningsseden har återfunnits i andra, problemorienterade rekommendationer, under senare tid utfärdade inte bara av FAR utan även av Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. Efter tillkomsten av Redovisningsrådet har FAR som bekant upphört att utge det slaget av redovisningsrekommendationer.

Samtidigt har ”Ettan” som praktisk handledning fått sällskap av andra produkter från FAR, t.ex. FARs Samlingsvolym, Revision II, Testa den interna kontrollen och Frågor på bolagsstämman. När den nya redovisningslagstiftningen nu kommer att kräva en omfattande omarbetning av ”Ettan” känns det angeläget för FAR att vidareutveckla denna till ett praktiskt verktyg på samma nivå som de nämnda produkterna. Målet skulle kunna vara en fullständig mall för ett aktiebolags årsredovisning med hänvisningar, post för post, till kodex för god redovisningssed i form av gällande rekommendationer från Redovisningsrådet, fortfarande gällande rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR, EUs fjärde och sjunde direktiv samt gällande IAS och dessutom med referenser till BAS-kontoplanen. Resultatet bör publiceras dels i bokform, dels på FAR CD.

Detta är ett omfattande projekt, och det är dessutom önskvärt att ett färdigt utkast föreligger redan i maj 1996. Projektet kommer därför att genomföras av en särskild arbetsgrupp. Göran Tidström blir projektledare. Som medlem i Bokföringsnämndens bokslutsgrupp och FARs representant i FEE:s Council har han god kännedom om utvecklingen på redovisningsområdet både i Sverige och inom det övriga EU. I projektgruppen ingår också FAR-ledamöterna Ulf Gometz, adjungerad professor vid Handelshögskolan i Göteborg, och Carl-Eric Bohlin, ordförande i FARs redovisningskommitté, samt ekon.lic. Ingrid Engshagen.

I många fall kan det bli aktuellt att ta ställning i redovisningsfrågor där god sed ännu inte kodifierats. I de fallen måste det säkerställas att ställningstagandet har fullt stöd av Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden med vilka arbetsgruppen därför kommer att samråda.

Slutprodukten kommer att publiceras som FAR-bok samt på FAR CD och i FARs Samlingsvolym

Margareta Damberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...