Innehåll

Balans nr 11 1998

Internationellt: IASC – ny rekommendation och nytt utkast

IASC sammanträdde i mitten av november. På agendan stod bland annat att godkänna en ny rekommendation och ett nytt utkast till rekommendation; Händelser efter balanstidpunkten respektive Redovisning av förvaltningsfastigheter. Ingen av dessa kommer förmodligen visa sig vara kontroversiella.

Beträffande Händelser efter balanstidpunkten är den enda frågan som väcker intresse hur ett företag skall redovisa som finner att de är på obestånd efter balansdagen men före avlämnandet av årsredovisningen.

Där har texten tidigare varit strikt, alltför strikt enligt mångas uppfattning. Har inte den händelse som utlöst obeståndet varit för handen före årsskiftet har företag inte fått beakta obeståndssituationen i sitt bokslut. Nu har skrivningen tonats ner eftersom det kan uppfattas som orimligt att ge ut en årsredovisning baserad på going concern trots att det är klart att företaget är konkursmässigt.

När det gäller förvaltningsfastigheter anvisas två alternativ. Företag kan välja mellan att redovisa sina förvaltningsfastigheter antingen till verkligt värde, utan avskrivningar, eller i enlighet med de regler som gäller för vanliga anläggningstillgångar. Därigenom kan alla önskemål tillgodoses och den enda kritik man kan förutse är ifrån dem som motsätter sig att rekommendationer innehåller alternativ.

På IASC:s sammanträde kommer man också att diskutera redovisningen av finansiella instrument. Den slutliga rekommendationen väntas visserligen inte antas förrän på ett sammanträde i december. En första analys av kommentarerna till det utkast till rekommendation som sändes ut under försommaren har dock redan gjorts.

Klart är att IASC kommer att ge ut en rekommendation och att den kommer att kräva att många, men inte alla, finansiella instrument värderas till verkligt värde samt att det blir tillåtet att använda säkringsredovisning för många situationer.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%