Innehåll

Balans nr 11 1998

Internationellt: Kommissionen vill ändra 4:e direktivet

EU-kommissionen lägger nu sista handen vid en skrivelse till Ministerrådet om ändring av det 4:e direktivet. Ändringen syftar till att göra det möjligt för medlemsländerna att, om de så önskar, införa en rätt för företag att värdera finansiella instrument till verkligt värde.

Skrivelsen kommer att skickas in senast i början av nästa år. I bästa fall kan ett beslut fattas i slutet av 1999. En ändring av årl skulle då kunna göras så att det blir möjligt för svenska företag att byta redovisningsprincip år 2001, dvs. samtidigt som IASC:s rekommendation träder i kraft.

Även om tidpunkten för EU-beslutet kan dröja är det sannolikt att beslutet blir positivt. Det handlar om den första större förändringen av direktivet efter 20 år. Skulle det inte visa sig att Rådet och Parlamentet klarar av att genomföra den skulle det allvarligt påverka förtroendet för Kommissionens möjligheter att påverka utvecklingen inom redovisningsområdet.

En teknisk kommitté under Kommissionen har också diskuterat om några av de senast antagna IASC-rekommendationerna är förenliga med EUs direktiv. När det gäller flertalet av rekommendationerna konstateras att det inte finns några konflikter. Den mest känsliga frågan gäller redovisning av pensionsförpliktelser. Enligt IAS 19 får företag fördela ökningar av pensionsskulden till följd av exempelvis ändrade antaganden om livslängd m.m., över 20 år. Man är alltså inte tvungen att ta upp skulden till sitt beräknade värde. Detta menar Kommissionen strider mot en av bestämmelserna i direktivet och därmed också mot ÅRL. Det kan komma som en kalldusch för många.

Den nya rekommendationen som Redovis-ningsrådet för närvarande arbetar med, leder nämligen till att pensionsskulden kommer att variera mer i framtiden, både uppåt och neråt. En utjämning har då uppfattats som önskvärd för att minska fluktuationerna i den redovisade vinsten.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...