Innehåll

Balans nr 12 1998

FARs ÅRSSTÄMMA 1998

FARs årsstämma den 27 november 1998 avvek från mönstret på flera sätt. Den föregicks inte av en FAR-dag med professionellt innehåll, och den efterföljdes inte av en årsmiddag i Stockholms stadshus. De arrangemangen är i år förlagda till jubileumsdagen den 11 december. För ett av de viktigaste inslagen på stämman stod två representanter för SRS. Och kanske var det den sista årsstämma i FAR som hade val av styrelse för kommande år på dagordningen.

Årsredovisningen fastställdes utan diskussion, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. I budgeten för det kommande året låg några ambitiösa nysatsningar, viktigast kanske det s.k. ISA-projektet. Det innebär att FAR kommer att översätta de internationella revisionsrekommendationerna – International Standards on Auditing – till svenska med målet att göra dem till god svensk revisionssed 2002. Syftet är naturligtvis att öka den internationella trovärdigheten genom harmoniserade standards. Inte minst viktigt är att för Europeiska kommissionen demonstrera revisorskårens förmåga till självreglering mot bakgrund av kommissionens meddelande Lagstadgad revision – Vägen framåt, som publicerades tidigare i år.

Detta avspeglades i förslag till betydande avgiftshöjningar. Eftersom mer än hälften av FARs kärnverksamhet finansieras av överskotten från den kommersiella verksamheten, främst förlaget, inträder ju dessutom en hävstångseffekt, så att en resursökning kräver en ungefär dubbelt så stor avgiftshöjning. Ingen ifrågasatte dock de nya satsningarna, utan stämman beslöt enhälligt att anta avgiftsförslaget.

När årsredovisningen och budgeten hade klarats av infann sig Klas-Erik Hjorth, förutvarande ordförande i SRS, och Martin Johansson, verkställande direktör där. Tillsammans med Ingvar Pramhäll presenterade de tankarna på en ny, gemensam branschorganisation för auktoriserade och godkända revisorer och högt kvalificerade specialister i revisionsarbetet. De båda besökarna presenterade också SRS’ organisation och verksamhet för FAR-kollegerna. När de avtackats vidtog en kortare diskussion. Ingvar Pramhäll avslutade avsnittet genom att konstatera att han, styrelsen och FARs strukturgrupp tyckte sig känna av stämmans reaktioner att det fanns stöd för att fortsätta arbetet med ett slutligt förslag till ny branschorganisation.

SRS-representanternas besök var för övrigt en direkt parallell till SRS’ eget halvårsmöte veckan före, när Ingvar Pramhäll och Björn Markland deltagit i en liknande presentation för SRS-ledamöterna.

Pramhäll ny ordförande

Så var det dags för styrelseval, och stämman beslöt enhälligt att välja Ingvar Pramhäll från Öhrlings Coopers & Lybrand i Stockholm till ny ordförande efter Thomas Thiel, som nu fullföljt sina två år. Den nyvalde ordföranden tackade Thomas Thiel för hans entusiastiska och engagerade insatser för FAR. Han gav också stämman en kort redogörelse för sina prioriteringar. Revisionsbolagsutredningen, den nya branschorganisationen och samarbetet med Revisorsnämnden var några viktiga frågor som han ville ägna sig åt. Föreningsdemokratin i FAR, fullföljandet av kvalitetskontrollen och den internationalisering som ISA-projektet var ett exempel på, var andra högprioriterade områden för honom. Han passade också på att uttrycka sin uppskattning av FAR Förlag, som inte bara lyckats göra den ena nya produkten efter den andra helt oumbärlig för revisorerna, utan dessutom gjorde det med mycket god lönsamhet.

Till ny vice ordförande valdes Mats Fredricson från Arthur Andersen i Malmö och till nya styrelseledamöter valdes Anders Malmeby från KPMG i Stockholm och Lars-Åke Persson från Wilkmars (SVEREV) i Skövde.

FARs nämnd är kanske utåt inte särskilt välkänd, men den fullgör det viktiga uppdraget att föreslå kandidater till styrelse, kvalitetsnämnd och revisorer. Nämndens vice ordförande Ragne Billing hade avböjt omval liksom ledamoten Kurt Hammarström och suppleanten Sven-Erik Johansson. Nya namn i nämnden blev avgående styrelseordföranden Thomas Thiel från KPMG i Stockholm, som valdes till ordinarie ledamot, samt Bertel Enlund från Ernst & Young i Göteborg och Kenneth Olsson från BDO i Malmö, som valdes till suppleanter.

Kvalitetsnämndens rapport lades till handlingarna och de ledamöter och suppleanter som stod i tur att avgå omvaldes enhälligt i överensstämmelse med nämndens förslag. Även revisorer och revisorssuppleanter omvaldes.

Sedan redovisningarna från de båda stiftelserna, Oskar Silléns fond och FARs Jubileumsfond, lagts till handlingarna återstod ett ärende om stadgeändring. Stämman slog på styrelsens förslag fast att den som blivit auktoriserad revisor genom att avlägga högre revisorsexamen enligt nya revisorslagen inte skall behöva gå igenom FARs kunskapsprov för att bli ledamot. Motsvarande skall gälla den som avlagt motsvarande utländska prov.

Och därmed avslutade den avgående ordföranden denna stämma som inte var som stämmor brukar.

Den nya styrelsens sammansättning:

Ingvar Pramhäll, Öhrlings Coopers & Lybrand, Stockholm, ordförande

Mats Fredricson, Arthur Andersen, Malmö, vice ordförande

Lars Casserberg, Casserberg Peterson, Stockholm

Karin Grann, Ernst & Young, Jönköping

Anders Ivdal, KPMG, Göteborg

Gilbert Larsson, SET, Landskrona

Torsten Lyth, Ernst & Young, Stockholm

Anders Malmeby, KPMG, Stockholm

Ulf Nankler, BDO, Göteborg

Ingemar Nilsson, Deloitte & Touche, Stockholm

Ulla Nordin Buisman, Price Waterhouse, Stockholm

Lars-Åke Persson, Wilkmars (SVEREV), Skövde

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...