Ordföranden i FARs redovisningskommitté, Carl-Eric Bohlin, lämnar här några kommentarer till en del av de redovisningsfrågor som kan beröra revisorskåren i samband med 1997 års bokslut i företagen.

Bo Engström, ledamot i FARs redovisningskommitté, kommenterade i en artikel i Balans 2/97 några frågor i samband med övergången till den nya årsredovisningslagen (1995:1554). I samband med 1997 års bokslut har jag bedömt det lämpligt att kommentera några övriga områden som berör vår yrkeskår.

Omsättningstillgångar

Som Bo Engström pekar på i artikeln får inte finansiella omsättningstillgångar värderas till marknadsvärdet om detta överstiger anskaffningsvärdet. Den statliga redovisningskommittén har försökt lösa detta problem genom att föreslå att samtliga omsättningstillgångar, inte bara pågående arbeten, får värderas över anskaffningskostnaden. Enligt vad jag förstår är det dock inte sannolikt att detta förslag kommer att antas då en sådan värdering strider mot EUs redovisningsdirektiv. Istället får man avvakta en eventuell ändring av dessa direktiv. Tidpunkten för en sådan ändring, som har diskuterats inom EU, är dock för närvarande oklar.

Handelsbolag

Enligt årsredovisningslagen skall intresseföretags resultat i koncernresultaträkningen inkluderas i enlighet med kapitalandelsmetoden. Fråga har uppkommit om kravet i årsredovisningslagen att uppskrivning av anläggningstillgångar enbart får öka det egna kapitalet innebär att andel i handelsbolags resultat ej får inkluderas i resultatet i juridisk persons redovisning. FAR har gjort den bedömningen att resultatet från en investering i ett handelsbolag skall anses vara en fullt intjänad och känd intäkt som rätteligen hör till räkenskapsåret. Handelsbolagets nettoresultat i det ägande företagets årsredovisning skall redovisas antingen under rubriken ”Resultat från finansiella investeringar” eller som en ”Övrig rörelseintäkt”. I koncernredovisningen skall ett handelsbolag, som är ett intresseföretag, redovisas enligt vad som sägs i utkast till rekommendation om redovisning för andel i intresseföretag.

Särskilda uppgifter om dotterföretag och intresseföretag, anställda och personalkostnader

En promemoria har nyligen avlämnats av Justitiedepartementet med förslag till förändringar i ovanstående omfattande upplysningskrav som innebär att årsredovisningen ej behöver innehålla upplysningar om indirekta andelsinnehav. Däremot föreslås inga ändringar av omfattningen av tilläggsupplysningarna i koncernredovisningen då enligt promemorian EG-direktiven ej medger utrymme för några förändringar. Även fortsättningsvis måste följaktligen enligt förslaget samtliga dotterföretag och intresseföretag redovisas i not även om de är av ringa betydelse. Den publicerade koncernredovisningen behöver enligt promemorian enbart innehålla upplysningar om väsentliga andelsinnehav. Den publicerade koncern- och årsredovisningen föreslås behöva innehålla upplysningar om fördelningen mellan kvinnor och män och uppgifter om fördelningen mellan olika länder enligt ÅRL 5 kap. 17 § eller 19 §. I den redovisning som inges till PRV föreslås dock som tidigare fullständiga upplysningar. Både denna redovisning liksom den publicerade årsredovisningen, skall åtföljas av revisionsberättelsen. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1999 och innebär därmed att årsredovisningar och koncernredovisningar per den 31 december 1998, som ju upprättas efter ikraftträdandetidpunkten, omfattas av ändringen.

Upplysningar om koncernen i ett företags delårsrapport

För närvarande tillåts under vissa förutsättningar att ett moderbolag i en underkoncern ej upprättar koncernredovisning. Moderbolag i större koncerner är dock skyldiga att i sin delårsrapport lämna uppgifter om koncernen av samma omfattning som för moderbolaget. I Justitiedepartementets promemoria (se ovan) föreslås att undantagsregeln i årsredovisningslagens 7 kap. 2 § för att upprätta koncernredovisning för underkoncern skall utsträckas till att även gälla kravet att lämna koncerninformation i delårsrapporter.

Leasing

Såsom redan framgått från FAR INFO har FAR ej, med hänsyn till komplikationsgraden i RR6 – Redovisning av leasingavtal, upphävt Rekommendation Nr 7 – Redovisning av avtal om förhyrning och uthyrning av anläggningstillgångar (leasing m.m). FAR bedömer det skäligt att icke-publika företag bereds övergångstid för anpassningen. FARs beslut ändrar ej ståndpunkten att Redovisningsrådets rekommendationer är vägledande även för icke-publika företag.

Byte av princip

Årsredovisningslagen ställer stora krav för ett byte av princip för värdering liksom för klassificering och indelning skall få göras från ett räkenskapsår till ett annat. För byte av redovisningsprincip krävs för den nya principen att den förutom att vara i överensstämmelse med god redovisningssed även innebär att en bättre rättvisande bild ges. Det är följaktligen av yttersta vikt att redovisningsprinciper liksom uppställningsformer noga övervägs i samband med 1997 års bokslut så att senare ändringar ej försvåras.

Rättvisande bild

Vad gäller begreppet rättvisande bild skadar det inte att upprepas att begreppet står för ett överordnat krav på att balansräkningen, resultaträkningen och noterna i det enskilda fallet skall innehålla sådan ekonomisk information att läsaren kan få en så riktig bild som möjligt av bolagets ekonomiska situation. En tillämpning av lag, rekommendationer och allmänna råd leder i allmänhet till en rättvisande bild.

Som framgår av ÅRL 2 kap. 3 § kan en tillämpning av dessa generella normer i vissa fall inte vara tillräckligt för att ge en rättvisande bild utan tilläggsupplysningar skall i sådana fall ges. Kravet på rättvisande bild innebär också att avsteg undantagsvis kan behöva göras från sådana generella redovisningsnormer som kommer till uttryck i rekommendationer och allmänna råd från normgivande organ eller i allmänt tillämpad praxis. Upplysning om dessa avvikelser och skälen skall lämnas i not. Däremot kan med hänvisning till rättvisande bild inte avsteg göras från i lagen angiven redovisningsprincip. Avsteg med hänvisning till rättvisande bild förekommer ytterst sällan i de övriga länder i Europa som följer EG-direktiven. För ytterligare kommentarer angående begreppet rättvisande bild hänvisas till referat från diskussion vid FARs årsmöte 1995 i Balans 12/1995.

Förlängd tid för tillämpning av äldre redovisningsregler

Övergångsbestämmelserna till den nya årsredovisningslagen har ändrats så att vissa bolag får tillämpa äldre bestämmelser (dvs. aktiebolagslagens kap. 11) även för räkenskapsåret 1998 och för vissa brutna räkenskapsår. Avsikten med ändringen var att de äldre bestämmelserna ska få tillämpas av bolag med ett aktiekapital lägre än SEK 100 000 som ska avregistreras och av sådana bolag där ökningen av aktiekapitalet anmäls och registreras först under 1998.

Lagtexten har emellertid fått en svårtolkad utformning, varför det i skrivande stund inte helt kan uteslutas att även andra bolag kan komma att beröras av ändringen. Efter vad jag erfarit håller PRV på att ta fram praktiska tillämpningsanvisningar för vad de kan acceptera vid registreringen, och jag råder alla att ta del av dessa när de kommer.

Ackumulerade överavskrivningar

Enligt vad vi erfarit från Redovisningsrådet diskuterar man att i sitt kommande förslag till rekommendation om redovisning av materiella anläggningstillgångar säga att de ackumulerade överavskrivningarna ej påverkar det bokförda värdet. Enligt den diskussionen finns det följaktligen enligt årsredovisningslagen ingen begränsning att upplösa ackumulerade överavskrivningar. Jag kan bara instämma.

Auktor revisor Carl-Eric Bohlin är verksam vid Price Waterhouse och ordförande i FARs redovisningskommitté. Han medverkade senast i Balans 1/95.