Balans nr 1 1999

FAR:s jubileumsdag 1998: Inledning med aktuella frågor

– Ja, nu står jag här som vice igen, sa FARs nyvalde ordförande Ingvar Pramhäll när han öppnade FAR-dagen på Scandic Hotel Slussen i Stockholm fredagen den 11 december 1998. Jubileumsåret var nämligen även Stockholms kulturhuvudstadsår och därför var Gyllene salen ovanligt fullbokad. Den festligare delen av FAR-dagen kunde på grund av detta inte hållas samtidigt som den ordinarie årsstämman utsåg ny styrelse (se även förra numret av Balans).

Den första programpunkten på jubileums-FAR-dagen behandlade aktuella frågor: ny branschorganisation, Revisionsbolagsutredningen, regel 8 om resultatbaserade arvoden samt ISA-projektet.

FARs nye ordförande, Ingvar Pramhäll, inledde med att berätta om diskussionerna som har lett fram till förslaget på en ny gemensam branschorganisation, en fråga som varit på tapeten i många år.

– Vi ställde oss frågan ”Varför är inte alla kvalificerade medarbetare på revisionsbyråerna med i samma organisation?”, vilken ledde fram till en vision. En ny, gemensam organisation för auktoriserade och godkända revisorer samt andra högt kvalificerade specialister som har viktiga roller i revisionsarbetet.

– Det visade sig att dessa tankar också fanns hos Svenska Revisorsamfundet SRS.

Pramhäll berättade sedan om den ”Road Show” runt om i landet där ett antal representanter från FAR och SRS medverkat.

Strukturgruppen fortsätter nu med sitt arbete och ett beslut tas under hösten 1999.

– Den nya organisationen börjar att arbeta den 1 januari 2000. Men innan dess återstår en rad spännande frågor.

Balans har i nr 10 och 12/98 utförligt berättat om bakgrunden och planerna på en ny organisation.

Revisionsbolagsutredningen

Nästa ämne var Revisionsbolagsutredningen och då var det dags för Björn Markland, FARs generalsekreterare och sakkunnig i utredningen.

Den stora frågan i utredningen gällde inledningsvis frågan om ägandet av revisionsbyråer.

– Det var kärnfrågan i utredningen.

Enligt Revisorsnämndens tolkning av den nya revisorslagen kan inte revisionsbyråer ägas indirekt och man avslog en stor byrås ansökan om att bilda dotterbolag.

En annan fråga som också ingår i utredningen är innebörden av revisionsverksamhet.

– Definitionen av revisionsverksamhet blir nog en positiv överraskning för många. Betänkandet kommer att lämna en ganska bred tolkning.

När det gäller frågan om rådgivning finns enligt Markland ett brett spektrum av åsikter inom utredningen.

– En generös inbjudan från Ernst & Young bidrog dock till att visa verkligheten.

Utredningen har även behandlat frågan om de godkända revisorernas behörighet.

Revisionsbolagsutredningens betänkande ska komma i februari och enligt planerna träda i kraft den 1 juli år 2000.

– Men ambitionen är att ägarfrågan ska lösas tidigare, sade Markland.

Därefter tog Ingvar Pramhäll talarstolen i besittning igen och informerade om ”Regel 8 – Arvodesdebitering”.

Bakgrunden är ett disciplinärende inom FAR om resultatbaserat arvode.

En arbetsgrupp har därefter utarbetat ett förslag, vilket Revisorsnämnden reagerat negativt på.

Förslaget innebar att om arvodet gäller revisionsuppdrag eller annat uppdrag där revisorn ska lämna ett uttalande så kan man inte tillämpa resultatbaserat arvode.

Däremot kan man använda sig av resultatbaserat arvode på andra uppdrag där ledamot ej ska lämna ett uttalande. Ingen koppling mellan skälighet och timmar gånger tariff krävs.

– Revisorsnämnden reagerade med kroppen: detta var ej förenligt med god revisionssed.

Not till regel 8

Frågan finns om man ska tydliggöra regel 8 ytterligare.

– Vi har smakat på andra formuleringar, men vi ligger kvar med den vi har så länge. Dock har vi lagt till en not, som lyder:

Regeln innehöll tidigare ett förbud mot varje form av resultatbaserat arvode. ... Ändringen föranledde Revisorsnämnden att i en skrivelse till samtliga auktoriserade och godkända revisorer uttala: ’Enligt Revisorsnämndens uppfattning är inte resultatbaserat arvode förenligt med god revisionssed’”.

– Detta är en skrivning som RN har förståelse för, berättade Pramhäll.

Avslutningsvis talade Björn Markland om ISA-projektet, att översätta dessa revisionsrekommendationer till svenska.

– Det är det största enskilda projekt som FAR har tagit på sig, och vi tagit fram en ambitiös projektplan.

– Trenden är nämligen en acceptans av ISA. Beslut har tagits i FARs styrelse att översätta ISA och att göra ISA till svensk standard.

– Beslutet innebär att ta ISA som den är och inte sitta och småpeta.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...