Innehåll

Balans nr 3 1999

Debatt: Revisionsberättelsen och uttrycket rättvisande bild

Som numera torde vara välbekant för alla revisorer beslöt FAR i fjol om en ny utformning av revisionsberättelsen i aktiebolag. En fråga som diskuterades mycket både i FARs revisionskommitté och i FARs styrelse innan förslaget till ny revisionsberättelse lades fast i slutet av 1997 var om den nya revisionsberättelsen skall innehålla ett särskilt uttalande huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. FARs beslut blev – till sist – att så skall ske.

Beslutet grundades bl.a. på att Aktiebolagskommittén i sitt betänkande (SOU 1995:44) Aktiebolagets organisation föreslagit att omfattningen av revisorns granskningsuppgift borde tydliggöras genom en uttrycklig bestämmelse om att revisionsberättelsen skulle innehålla ett sådant uttalande. Till grund för beslutet låg emellertid också intresset av att ge den svenska revisionsberättelsen en viss internationell prägel i det att uttrycket ”rättvisande bild” skulle föra tankarna till det internationellt använda begreppet ”true and fair”.

I slutet av januari 1998 lämnade regeringen en remiss till lagrådet baserad på Aktiebolagskommitténs förslag. Av lagrådsremissens förslag till stadgande i 10 kap. 27 § ABL framgick att revisionsberättelsen skulle innehålla ett uttalande huruvida årsredovisningen upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. Lagförslaget liksom de av riksdagen senare beslutade ändringarna i ABL innehåller däremot, i motsats till betänkandet, inget krav på ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen om att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Av regeringens författningskommentar i lagrådsremissen framgår följande:

Kommittén (SOU 1995:44) har föreslagit en uttrycklig bestämmelse om att revisorn skall uttala sig om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Redovisningslagstiftningen innehåller emellertid ett krav på att årsredovisningen alltid skall ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Redan av den hänvisning till tillämplig lag om årsredovisning som har tagits in i förevarande paragraf följer därför att revisorn när han uttalar sig måste ta ställning till bl a om årsredovisningen är upprättad på ett sådant sätt att den ger en sådan rättvisande bild. En särskild bestämmelse om att revisorn skall uttala sig särskilt om detta har därför inte ansetts nödvändig.

Mot denna bakgrund och i avvaktan på slutlig lagstiftning beslöt FARs styrelse i februari 1998 att inledningen till det fjärde stycket i den standardiserade formen för revisionsberättelse i aktiebolag skulle ändras till följande:

”Årsredovisningen (och koncernredovisningen) har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, varför jag (vi) tillstyrker...”

Gäller 300 000 företag

Den nya revisionsberättelsen gäller för närmare 300 000 svenska bolag. Av dessa bolag finns det ett mycket begränsat antal som riktar sig till en internationell kapitalmarknad. Dessa bolag kan ha ett annat behov än övriga bolag såvitt avser den information som lämnas i revisionsberättelsen. Enligt vår uppfattning kan uttrycket ”rättvisande bild” fylla en uppgift i det sammanhanget. Vi menar alltså att det finns skäl som talar för att revisorer i revisionsberättelserna för bolag som sålunda riktar sig till en internationell kapitalmarknad – trots regeringens uttalande – likväl tar in det särskilda uttalandet om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Även om uttalandet i lagrådsremissen (den proposition som senare följt på lagrådsremissen och de av riksdagen beslutade ändringarna i ABL har inte inneburit någon förändring härvidlag) förefaller logiskt och riktigt är det sålunda inte realistiskt att förvänta sig att investerare och analytiker runt om i världen skall vara förtrogna med detta uttalande eller över huvud taget det närmare innehållet i svenska lagar och lagförarbeten. Efter vad vi inhämtat från justitiedepartementet är det heller ingenting från legal synpunkt som hindrar att revisorerna tar in det särskilda uttalandet om ”rättvisande bild” i revisionsberättelserna. Det innebär heller inte att revisorerna tar på sig ett större ansvar för årsredovisningarnas riktighet.

Vi vill således förorda att revisionsberättelserna för de bolag som det nu är fråga om innehåller ett uttalande om ”rättvisande bild”. Detta kan exempelvis ske på följande sätt.

Årsredovisningen (och koncernredovisningen) har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger således en rättvisande bild av bolagets (och koncernens) resultat och ställning, varför jag (vi) tillstyrker...

Ett alternativ till denna skrivning skulle kunna vara en återgång till den av FAR ursprungligen utformade lydelsen av den nya revisionsberättelsen.

Vårt förordande skall inte uppfattas som ett desavouerande av FARs senaste beslut i revisionsberättelsefrågan. Vad det handlar om är endast ett förslag till en anpassning till den internationella marknadens krav och förväntningar i ett begränsat antal fall.

Auktor revisor Thomas Thiel, KPMG, f.d. ordförande i FAR

Chefsjurist Urban Engerstedt, KPMG

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...