Balans nr 5 1999

Tema: Inte bara revision: Många företag i revisionsbranschen måste bli mer kostnadsmedvetna

– Det finns idag en oro över att marknaden dumpas med för låg prissättning. Jag tror att denna oro måste ersättas av en översyn av byråernas egen konstnadsstruktur. Många företag i vår bransch måste, i likhet med många andra företag i andra branscher, bli mer kostnadsmedvetna.

Det är Thomas Thiel, VD för KPMG, som ger sin syn på dagens prissättning av revisionstjänster.

– Istället för att resonera kring låga priser bör man fundera över grunden för det pris en byrå lämnar, fortsätter han. Och den grunden måste vara kompetens och kvalité.

För Thomas Thiel står kompetensen i förgrunden. Och då menar han kompetens hos såväl den enskilde revisorn som byrån i sin helhet.

– För mig existerar inget oberoende av värde utan kompetens. Oberoendet har bland annat emanerat från kompetensen. De byråer – ofta de mindre som av förståeliga skäl inte har råd med egna experter – hävdar att de är oberoende eftersom de utnyttjar specialister de inte själva har från utomstående företag. Jag menar att det är ett fiktivt oberoende. Dessa byråer är i händerna på rådgivare vars råd de inte kan värdera eftersom kompetensen inte finns inom den egna byrån.

Viktigt att kunna frånsäga sig ett uppdrag

En viktig del av etiken är för Thomas Thiel att frånsäga sig ett uppdrag där kompetensen saknas hos revisorn. Som ett exempel nämner han när ett familjeföretag blir börsnoterat.

– Ofta innebär det samtidigt byte av revisor. En börsnotering ställer helt nya och större krav på insyn, informationsflöde, ekonomisk rapportering och presentation av företaget för såväl aktieägare som massmedia. Det är inte alla revisionsbyråer som har kompetens för det.

I likhet med de andra revisorer Balans har intervjuat i detta nummer hävdar Thomas Thiel att revisorns roll blivit lagledarens – men han betonar att lagledaren omöjligen kan kunna allt och därför måste omge sig med experter. De bör dessutom finnas på samma plats som revisorn/lagledaren – eftersom klienten har rätt att kräva en hög och jämn kvalité på hela konceptet.

– Drivkrafterna bakom alla fusioner inom revisionsbranschen de senaste åren är klienternas krav på utvecklingen av specialisttjänster. Det kräver stora byråer som har ”råd” att sätta till tjänster med hög kompetens.

Internationalisering

Enligt Thomas Thiel måste snart sagt alla företag vara internationaliserade idag. Små och medelstora företag är ofta underleverantörer till större företag av varor och/eller tjänster. De mindre företagen måste kunna utvecklas, för sin egen skull, men också för att de företag de levererar till förlitar sig på att leverantörens kompetens utvecklas. Småföretag är ofta ett led i större företags verksamhet och måste hänga med i kompetensutvecklingen, annars väljer det större företaget en annan leverantör. Det större företaget vill inte vara ansvarig för det mindre företagets kompetensutveckling.

– Den här utvecklingen måste också avspegla sig i vår branschs utveckling, förklarar Thomas Thiel. Expansionen ligger i rådgivningsverksamheten. Men problemet är att det hos regelskapande myndigheter finns en uppfattning att en utökad rådgivning skulle stå i konflikt med revisionen. Enligt dessa kritiker skulle det uppstå jäv om en revisor först ger ett råd och därefter objektivt granskar värdet av dessa råd i sin revision.

Och Thomas Thiel hänvisar till KPMGs 75-års skrift:

Företagens behov av revisorns yrkeskunnande kräver att revisorn återvänder till sin ursprungliga roll, nämligen som affärsrådgivare i bred mening.

Thomas Thiel vill se revisorn både som ”auditor” och som ”accountant”.

Auditorn är granskaren medan en accountant är redovisare, värderare, utredare det vill säga någon som sammanställer ekonomiska sammanhang till en analytisk enhet som sedan utgör ett underlag för affärsmässiga beslut.

I samband med detta har Thomas Thiel ett inlägg till den som vill ta upp debatten:

– Idag är de frågeställningar revisorn ställs inför oerhört komplexa. För mig framstår det som mycket svårt att kunna genomföra en revision enligt god revisionssed utan att använda experter med specialistkompetens inom en mängd områden.

Som före detta ordförande i FAR var Thomas Thiel en av initiativtagarna till förslaget att FARs ledamotskollektiv ska utökas med andra än revisorer. Hos vissa små och medelstora byråer är det ett kontroversiellt förslag.

– FAR är en ledamotsorganisation som måste spegla verkligheten ute på fältet. Vi omger oss av specialister och experter som arbetar direkt eller indirekt med revisionen. Om FAR med bibehållen auktoritet ska vara branschens talesman måste organisationen vara representativ för alla de grupper som arbetar med revision.

Bengt Holmquist, intervjuer av Pär Trehörning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...