Balans nr 6–7 1999

Redovisningsrådet: 16 rekommendationer och utkast återstår på Rådets lista för 1999

Pågående projekt i Redovisningsrådet

Efter en omorganisation förra året har Redovisningsrådet fått ökade resurser. Listan på utkast och rekommendationer som ska ut under året är också lång. Den presenteras här av Lennart Axelman, ansvarig för sekretariatet.

Redovisningsrådet genomgick under 1998 en omorganisation. Den innebar att Rådets ställning som normgivare för företag vars aktier är föremål för offentlig handel befästes. Nya organisationer gick in som huvudmän för verksamheten och ersatte staten, företrädd av Bokföringsnämnden (BFN), som var en av de ursprungliga huvudmännen då Rådet bildades 1989. Den nya organisationen utgörs av en ideell förening.

Medlemsorganisationer är Stockholms Fondbörs, Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR, Bankföreningen, Fondhandlareföreningen, Försäkringsförbundet, Industriförbundet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Rådets ekonomiska resurser har härigenom väsentligen förbättrats.

Årsbudgeten uppgår till 6 Mkr, vilket i det närmaste är en fördubbling jämfört med tidigare nivå. Hälften av detta belopp finansieras av ett tillägg till de avgifter som de börsnoterade företagen betalar till Stockholms Fondbörs.

De ökande ekonomiska resurserna innebär möjlighet att på konsultbasis engagera personer till pågående projekt för det utrednings- och skrivarbete som krävs för arbetet med nya rekommendationer.

Rådets uppgift är att ge ut redovisningsrekommendationer som i första hand tar sikte på redovisningen i de företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek är av stort allmänt intresse.

Rekommendationerna skall överensstämma med ledande internationell praxis. För Rådets vidkommande är innebörden att rekommendationerna skall överensstämma med de rekommendationer som ges ut av International Accounting Standards Committee (IASC). I takt med att IASC:s ställning har stärkts har också Rådets orientering mot International Accounting Standards (IAS) blivit alltmer påtaglig.

De rekommendationer som nu ges ut följer motsvarande IAS mycket nära. Den principiella hållningen är att avvikelser från IAS skall förekomma endast när ÅRL eller annan lag utgör ett hinder för överensstämmelse.

I anslutning till den nya organisationen fastställde styrelsen en plan för Rådet. Den innebär att Rådet fram till år 2001 skall ”komma i kapp” IASC vad gäller utgivna rekommendationer.

Rekommendationer före sommaren

Följande rekommendationer står närmast i tur att ges ut efter att på sedvanligt sätt ha bearbetats på basis av synpunkter som lämnats på tidigare publicerade utkast. Publicering beräknas komma att ske före sommaruppehållet:

* Inkomstskatter

Rekommendationen motsvarar IAS 12 Income Taxes. Ett utkast till rekommendation gavs ut i april 1998.

* Entreprenader och liknande uppdrag

Rekommendationen motsvarar IAS 11 Construction Contracts. Ett utkast till rekommendation gavs ut i juni 1998.

* Materiella anläggningstillgångar

Rekommendationen motsvarar IAS 16 Property Plant and Equipment. Ett utkast till rekommendation gavs ut i juni 1998.

* Leasingavtal

Rekommendationen motsvarar IAS 17 Leases. Ett utkast till en reviderad utgåva av RR 6 Redovisning av leasingavtal gavs ut under juni 1998. Revisionen är föranledd av att IAS 17 omarbetats.

Utkast till rekommendationer före sommaren

Vidare beräknas följande utkast till rekommendationer komma att ges ut före sommaruppehållet:

* Intresseföretag

Utkastet motsvarar IAS 28 Accounting for Investments in Associates.

* Immateriella tillgångar

Utkastet motsvarar IAS 38 Intangible Assets.

Utkast under hösten

Under hösten 1999 beräknas följande utkast till rekommendationen komma att ges ut:

* Avsättningar, eventualtillgångar och eventualförpliktelser

Utkastet motsvarar IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

* Nedskrivningar

Utkastet motsvarar IAS 36 Impairment of Assets.

* Joint Ventures

Utkastet motsvarar IAS 31 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures.

* Delårsrapportering

Utkastet baseras på IAS 34 Interim Financial Reporting.

* Koncernredovisning

Utkastet motsvarar IAS 22 Business Combination och utgör en revision av RR 1:96 Koncernredovisning föranledd av att IAS 22 omarbetats.

Rekommendation under hösten

Under hösten beräknas även följande rekommendation komma att ges ut:

* Intäkter

Rekommendationen baseras på IAS 18 Revenue. Ett utkast till rekommendation gavs ut under november 1998.

Påbörjade utkast till rekommendationer

Arbete med följande utkast till rekommendationer har påbörjats:

* Anställningsförmåner

Utkastet baseras på IAS 19 Employee Benefits. Utkastet beräknas komma att ges ut i slutet av 1999.

* Resultat per aktie

Utkastet baseras på IAS 33 Earnings per Share.

* Avveckling av verksamheter

Utkastet baseras på IAS 35 Discontinuing operations.

* Utformning av finansiella rapporter

Utkastet är baserat på IAS 1 Presentation of Financial Statements.

Akutgruppen

Inom Akutgruppen pågår för närvarande arbetet med två frågeställningar. Den ena är föranledd av en ny skattelagstiftning som trätt i kraft den 1 januari 1999 och som innebär att uppskov medges i vissa fall för beskattning av vinst som uppkommer vid koncernintern överlåtelse av näringsbetingade andelar.

Den andra frågan gäller redovisningen av återbäring av överskottsmedel i SPP. Den första frågan beräknas komma att publiceras i ett uttalande i anslutning till att rekommendationen om Inkomstskatter ges ut. Aktuella utkast samt uttalanden från akutgruppen finns tillgängliga på Redovisningsrådets hemsida:

www.redovisningsradet.se

Rådets ledamöter

Rådet skall ha nio ledamöter. Styrelsen utser ordförande och ledamöter. Dessa är f.n.:

Lars Ohlsson-Leijon, direktör, ordförande

Jan Eriksson, auktor revisor

Sigvard Heurlin, auktor revisor

Lennart Huldén, auktor revisor

Margit Knutsson, jur. kand.

Rolf Rundfelt, docent

Jan Siling, bankdirektör

Anders Ullberg, direktör

Lars Östman, professor

Harry Vos, direktör (adjungerad ledamot)

Styrelsens ledamöter

Styrelseledamöter i Föreningen för Utvecklande av god redovisningssed utses av föreningens medlemmar. Styrelsen utser inom sig en ordförande och två vice ordförande, som tillsammans bildar ett arbetsutskott inom styrelsen.

Ordinarie ledamöter:

Olof Lund, direktör, ordförande (utsedd av Sveriges Industriförbund)

Bengt Rydén, ordförande för Stockholms Fondbörs, vice ordförande (Stockholms Fondbörs)

Bertil Edlund, auktor revisor, vice ordförande (FAR)

Jan Blomberg, direktör (Stockholms Fondbörs)

Hans Edenhammar, chef informationsövervakning (Stockholms Fondbörs)

Bertel Enlund, auktor revisor (FAR)

Olof Herolf, auktor revisor (FAR)

Sven-Åke Johansson, bankdirektör (Svenska Bankföreningen)

Magnus Karlsson, direktör (Stockholms Fondbörs)

Mats-Olof Ljungkvist, direktör (Svenska Fondhandlareföreningen)

Leif Lundfors, auktor revisor (FAR)

Caj Nackstad, auktor revisor (FAR)

Reidar Peters, auktor revisor (Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Västsvenska Industri- och Handelskammaren)

Erling Peterssohn, professor (Stockholms Fondbörs)

Lars Rosén, direktör (Sveriges Försäkringsförbund)

Suppleanter:

Carl-Eric Bohlin, auktor revisor (utsedd av FAR)

Ulf Egenäs, auktor revisor (FAR)

Karl-G. Giertz, auktor revisor (FAR)

Göran Jacobsson, auktor revisor (Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Västsvenska Industri- och Handelskammaren)

Göran Tidström, auktor revisor (FAR)

Stig Nilsson, auktor revisor (FAR)

Nils-Fredrik Nybläus, bankdirektör (utsedd av Svenska Bankföreningen)

Nils-Fredrik Nybläus, bankdirektör (utsedd av Svenska Bankföreningen)

Lennart Axelman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...