Balans nr 8–9 1999

Internationellt: IASC:s nya struktur – en kompromiss

Mycket av den internationella redovisningsdebatten i våras handlade om försöken att hitta en ny struktur för IASC. Motsättningarna mellan framför allt USA och EU föreföll oöverstigliga.

USA ställde krav på en helt oberoende mindre grupp av heltidsarbetande normgivare med mycket begränsade uppgifter för den nuvarande styrelsen. EU å andra sidan krävde ett ”demokratiskt” inflytande och ansåg att IASC fungerade bra som det är.

I det sammanträde som IASC höll i månadsskiftet juni-juli verkade det dock som om konturerna av en kompromiss blev klar. Vad som nu diskuteras är en styrelse med ett 20-tal ledamöter varav ca hälften arbetar med normgivning på heltid.

Tanken på en organisation där rekommendationerna arbetas fram av en mindre grupp och med en övervakande styrelse har alltså lagts åt sidan.

Många detaljer återstår att klara ut, exempelvis hur nomineringen av de nya styrelseledamöterna skall ordnas, röstningsregler mm.

Uppenbart är dock att det nu finns en helt annan optimism om att det skall vara möjligt att enas och att samarbetet mellan IASC och FASB i framtiden kommer att bli mer konstruktivt.

IASC publicerar två nya utkast till rekommendationer

IASC har publicerat två utkast till rekommendationer; ett om redovisning av förvaltningsfastigheter, E64, och det andra om redovisning av bland annat växande skog, E65. Remisstiden går ut i slutet av oktober respektive slutet av januari. Av utrymmesskäl begränsas kommentarerna här till E64.

Rekommendationen i sammandrag

En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehavs i syfte att ge ägaren hyresintäkter och/eller värdestegring och som ägaren, vid anskaffningstidpunkten, räknat med att kunna uppskatta det verkliga värdet för framgent.

En ägarfastighet är en fastighet som ägaren använder i rörelsen antingen för produktion m.m. eller för administrativa ändamål.

Verkligt värde är det värde som beräknas kunna uppnås vid försäljning mellan parter på armlängds avstånd, dvs. mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och har ett intresse av transaktionen.

Exempel på förvaltningsfastigheter är mark som innehas som en långsiktig kapitalplacering, fastigheter som hyrs ut till en eller flera hyresgäster och fastigheter som trots att de inte är uthyrda för tillfället, förväntas komma att hyras ut.

Följande är inte exempel på förvaltningsfastigheter;

  1. fastigheter som ingår i ett varulager,
  2. fastigheter som uppförs för annans räkning
  3. ägarfastigheter samt
  4. immateriella tillgångar hänförliga till fastigheter exempelvis rätt till luftutrymme.

Hotell som drivs av ägaren är inte en förvaltningsfastighet eftersom hotellverksamheten är en så betydande del av helheten.

Fastigheter som hyrs ut koncerninternt kan vara en förvaltningsfastighet för det företag som hyr ut men inte för koncernen.

Utgångspunkten för rekommendationen är att företag som förvärvar en förvaltningsfastighet kan beräkna dess verkliga värde fortlöpande. I undantagsfall är denna förutsättning inte uppfylld, exempelvis om marknaden är tunn. I sådana fall skall fastigheten värderas enligt rekommendationen om materiella anläggningstillgångar.

Förvaltningsfastigheter skall vid anskaffningstidpunkten värderas till anskaffningsvärdet inklusive transaktionskostnader.

Utgifter efter anskaffningstidpunkten som medför en standardförbättring skall öka fastighetens redovisade värde.

Efter anskaffningstidpunkten skall förvaltningsfastigheter löpande värderas till verkligt värde. Värdeförändringar utgör en del av årets resultat.

Värderingen behöver inte utföras av kvalificerade värderingsmän. Det är dock önskvärt att så sker.

Verkligt värde skall återspegla det aktuella marknadsläget vid värderingstidpunkten, inte läget vare sig före eller efter denna tidpunkt.

Verkligt värde utgörs av det mest sannolika värdet som en säljare kan räkna med att erhålla vid värderingstidpunkten och där man justerat för onormala finansieringsvillkor, hyresavtal etc.

Viktigare upplysningar som skall lämnas i finansiella rapporter:

  1. Metoder och antaganden för att fastställa det verkliga värdet
  2. Huruvida värderingen utförts av en oberoende värderingsman
  3. Det redovisade värdet på förvaltningsfastigheter som är outhyrt, samt
  4. Väsentliga åtaganden att uppföra eller förvärva förvaltningsfastigheter och/eller att reparera eller underhålla fastigheter.

Rekommendationen föreslås träda i kraft den 1 januari år 2001.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...