Innehåll

Balans nr 12 1999

Internationellt: Storbritannien – utkast till ny rekommendation om redovisning av pensionsskulder (ED 20 Retirement Benefits)

Storbritannien, liksom Sverige, arbetar på att införa nya regler för redovisning av pensionsskulder. Utgångspunkten för båda länderna är IAS 19, dvs. IASC:s rekommendation om Employee Benefits. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan ED 20 och det förväntade innehållet i ett kommande svenskt utkast till rekommendation. Det gäller redovisningen av så kallade aktuariella vinster och förluster. Sådana vinster och förluster kan vara mycket stora. De orsakas till exempel av att marknadsräntorna ändras. En sänkning av ränteläget på det sätt som vi upplevt senare år medför en mycket kraftig ökning av pensionsskulderna vilket alltså är en aktuariell förlust. Ett annat exempel är om ett företag satt av medel till en pensionsstiftelse där en kraftig uppgång av börskurserna kan ge upphov till stora oplanerade vinster. Enligt IAS 19 är det tillåtet att fördela den här typen av vinster och förluster på upp till 20 år. Detta är något som företagen slagits hårt för. Fördelningen gör att pensionskostnaden för enskilda perioder jämnas ut och man undviker de hopp som annars skulle bli följden.

Enligt ED 20 strider en sådan här fördelning mot det grundläggande kravet att balansräkningen skall redovisa det verkliga värdet på alla skulder. Det är en synpunkt som också delas av EU-kommissionen. Kommissionen har gått så långt att man menar att en fördelning av aktuariella vinster och förluster står i strid med EG-direktiven. I ED 20 föreslås därför att företag alltid skall ta upp pensionsskulden till sitt verkliga värde liksom för eventuella stiftelsetillgångar. Vinsterna och förlusterna skall dock inte redovisas över resultaträkningen. I stället föreslås att de skall redovisas över den kompletterande resultaträkningen som brittiska företag måste lämna, dvs. den så kallade Statement of Total Recognized Gains and Losses.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%