Innehåll

Balans nr 1 2000

FAR-dagen 1999: Ska revisorer och advokater få rätt att samarbeta?

Under titeln Juridiska tjänster ledde advokaterna Claes Sjölin och Terje Grönn – den senare även generalsekreterare i Den norske Revisorförening – ett seminarium om olika frågor förknippade med Multi Disciplinary Partnership, MDP.

MDP avser samarbete som för att etablera en bred kompetensbas förenar verksamhet i företag på marknader för t.ex. redovisning, revision, skatte- och affärsrådgivning, juridik och IT i samma organisation.

Här avsågs i första hand samarbete som revisionsbolag och advokatbyråer har sökt etablera. Dessa har nekats dispens av Advokatsamfundet med hänvisning till att advokaternas oberoende skulle äventyras om revisorer medgavs delägarskap i rörelsen.

Seminariet delades in i fem avsnitt som speglade gällande svensk rätt, pågående mål i EG-domstolen, MDP i Norge, konflikter och möjligheter, samt rådande svenskt synsätt på MDP.

Claes Sjölin talade om svensk gällande rätt och praxis avseende sammanslagning av advokatverksamhet med annan verksamhet. Av rättegångsbalkens kap. 8 § 4 st. 3 framgår att Advokatsamfundet har möjlighet att ge dispens för sammanslagningar. Man har dock intagit en restriktiv hållning och inte lämnat någon dispens.

I EG-domstolen pågår sedan mitten av augusti ett mål som hänskjutits dit för förhandsavgörande. Nederländska PricewaterhouseCoopers hade inlett ett samarbete med en advokatbyrå men fått det underkänt av det nederländska advokatsamfundet. Detta ville inte tillåta samarbete som skulle kunna äventyra advokaters oberoende.

Den fråga som EG-domstolen prövar är om advokatsamfundets regler anses strida mot Romfördragets förbud mot otillåten konkurrensbegränsning resp. om tillämpningen av reglerna utgör ett missbruk av dominerande ställning. Enligt tidigare praxis kan ett advokatsamfund anses utgöra en företagssammanslutning. Romfördragets artiklar motsvaras i den svenska konkurrenslagens §§ 6 resp. 19.

Terje Grönn sammanfattade förhållandena för MDP på den norska marknaden. Där är samarbete mellan advokatbyråer och revisionsbyråer i princip möjligt och t.ex. räknas PricewaterhouseCoopers som en av Norges fyra största advokatbyråer. Den stora frågan i Norge är i stället vissa konsekvenser av att advokater och revisorer lyder under helt olika oberoenderegler. När avtal träffas mellan revisions- och advokatbyråer blir kårerna bundna av den andra kårens regler vilket naturligtvis blir svårhanterligt.

Seminariet övergick sedan till att belysa konflikter och möjligheter:

Till fördelarna med MDP hör större marknad, vidare klientbas, kortare informationsvägar mellan experter och minskad konjunkturkänslighet.

Till frågetecknen hör jävsproblem, oberoendekonflikter och en begränsning av klienter p.g.a. revisorsrollen.

Mot bakgrund av utvecklingen och målet i EG-domstolen kan man undra om det svenska synsättet kommer att förändras. Advokatsamfundet har nyligen förklarat att det inte tänker ändra ståndpunkt. Det blir därför intressant att följa utvecklingen i EG-domstolen. Skulle regeringen ingripa och i så fall till stöd för vilken sida? Hur agerar EG:s övriga medlemsstater?

Claes Sjölin betonade att Advokatsamfundet har ett drygt år på sig att ta ställning. Därför vore det kanske klokt av samfundet att besluta om lämpligt utformade dispensvillkor i stället för att passivt avvakta utvecklingen.

Av Staffan Eklöf, Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...