Innehåll

Balans nr 5 2000

1977 ”... väldigt trevligt att sitta här på FAR med en hel rad intressanta uppgifter framför sig.”

Nu har verksamheten stabiliserats. Upplagan som under 1976 varit drygt 4 000 ökar, enligt en TS-analys beräknas den på hösten till 4 600. Ett i december 1976 fattat beslut om byte av tryckeri verkställs under våren då Balans lämnar Hägerstens tryckeri i Stockholm och inleder ett tioårigt samarbete med Norra Skåne i Hässleholm.

I de egna annonserna påpekas att ”det är lika självklart att ha ett eget exemplar av Balans som att ha egen nyckel till kontoret” och under hösten påbörjas också en kampanj med s.k. intygsannonsering där ekonomichefer på större företag berättar om tidningens förtjänster. Man kan ana att de s.k. stora namnens aktiva engagemang i FARs nya tidskrift gjorde sitt till för marknadsföringen.

Redaktionskommittén som under den första tiden sammanträtt flitigt går nu ned till tre möten under 1977 och är dessutom sällan fulltalig.

På ett av dessa möten, i oktober, diskuterar man ett provnummer av projektet ”Revisorn informerar”, en föreslagen nyhetstidning i samarbete mellan FAR och SRS. Man hittar få beröringspunkter annat än med de ”gröna sidorna” (som alltså bytt färg än en gång) och konstaterar att det mesta tycks handla om skatter, ett ämne som en majoritet av Balans tillskyndare menat att Balans inte skulle ge sig in på. Det fanns redan tillräckligt med sådana publikationer.

Innehållsmässigt inleds året med att byrådirektören Paul Berger på tillsynsmyndigheten Kommerskollegium i nr 1 redogör för de ändringar som gjorts i förordningar och regler sedan den nya aktiebolagslagen gjort det möjligt att utse även auktoriserade eller godkända revisionsbolag till revisor i aktiebolag. I samma nummer dyker också frågan om kvalitetskontroll upp i en artikel av Ulf Hertzman.

Några ämnen från tidigare år återkommer och debatteras flitigt även under 1977. Hans Edenhammar, Rolf Lindskog och Kaj Sundqvist diskuterar inflationsredovisning. Olof Herolf frågar och Hans Edenhammar svarar om tolkningen av den aktiebolagslagen. Debatten om BAS-kontoplanen går dessutom vidare med inlägg av Olle Möller, Bengt A Nyström, Ilmar Roots och Sten Jönsson.

Flera författare refererar från FARs kurs i London i oktober 1976, bl.a. Siv Berlin och Karl-G Giertz. Balans presenterar under våren också den nyinrättade Bokföringsnämnden och dess chef Boris Carlsson. Och i oktobernumret presenteras FARs nya facksekreterare Margareta Damberg som säger att ”det med andra ord känns väldigt trevligt att sitta här på FAR med en hel rad intressanta uppgifter framför sig”.

I det 44-sidiga novembernumret diskuterar olika författare frågor kring lager och lagervärdering, resp. skillnaden mellan anskaffnings- och återanskaffningskostnad för sålda varor. Det lika tjocka decembernumret avslutas med en av de första artiklarna som bygger på en uppsats eller forskningsrapport: ”Planerar företagen i räntabilitetstermer?” (En av författarna heter f.ö. Göran Tidström och skulle elva år senare väljas till FAR-ordförande.)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...