Balans nr 11 2000

Redovisningsrådets rekommendationer: RR 15 Immateriella tillgångar

Rekommendationen ska tillämpas för helårs- och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m den 1 januari 2001. Tidigare tillämpning uppmuntras.

Inledning

Redovisningsrådet (RR) har gett ut en ny rekommendation om Immateriella tillgångar, RR15. Om rekommendationen tillämpas för räkenskapsår som påbörjas före den 1 januari år 2001, skall även RR 1:00 Koncernredovisning och RR17 Nedskrivningar tillämpas tidigare. Även RR16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar ska då tillämpas tidigare. Detta följer av regeln för ikraftträdande i RR1:00.

Rekommendationen behandlar redovisningen av immateriella anläggningstillgångar inklusive upplysningskrav. Rekommendationen omfattar ej immateriella tillgångar som behandlas av andra rekommendationer från RR (t.ex. koncernmässig goodwill och immateriella tillgångar som innehas för försäljning). Ej heller omfattas finansiella tillgångar, mineralrättigheter och icke förnybara resurser (naturgas och olja etc.).

Rekommendationen skiljer mellan förvärvade och internt upparbetade immateriella tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar skall aktiveras. Det innebär att utgifter för förvärvade programvaror normalt skall redovisas som tillgång i balansräkningen.

Internt upparbetade immateriella tillgångar som omfattas av rekommendationen skall kostnadsföras när de uppkommer. Det vill säga bland annat utgifter för forskning, reklam, utbildning och för etablering av verksamheter. Däremot skall utgifter för utvecklingsverksamhet redovisas som tillgång i koncernbalansräkningen (frivilligt i juridisk person) när villkoren i rekommendationen är uppfyllda.

En immateriell tillgång skall skrivas av systematiskt över nyttjandeperioden. Avskrivningsperioden bör i normalfallet ej överstiga 20 år. Om avskrivningstiden i sällsynta fall överstiger 20 år måste, åtminstone en gång per år, tillgångens återvinningsvärde beräknas för att ge underlag för ett eventuellt nedskrivningsbeslut. Återvinningsvärde, se RR17, Nedskrivningar.

Nyheter/Avvikelser mot tidigare normgivning

Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader behandlas i bokföringsnämndens rekommendation BFN R1, Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader. Enligt BFNs rekommendation får utgifter för tillämpad forskning och utveckling tas upp som tillgång när ett antal kriterier är uppfyllda.

RR15 delar FoU-verksamhet i två faser; forskning och utveckling. Utgifter för forskning skall kostnadsföras och utgifter för utveckling aktiveras och skrivas av i koncernredovisningen, när av rekommendationen angivna kriterier är uppfyllda (utgifterna kan kostnadsföras i juridisk person).

Enligt ÅRL 4 kap. 2 § får utgifter ”för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år” tas upp som immateriell anläggningstillgång. bfnr1 behandlar endast forsknings- och utvecklingskostnader. Det finns för närvarande inte någon rekommendation som behandlar vilka utgifter för liknande arbeten som får aktiveras. Den avgränsning som görs i RR15 punkterna 56 och 57 är därför mer restriktiv än den praxis som hittills tillämpats för vilka andra utgifter (förutom utgifter för utveckling) som kunnat aktiveras. Till exempel utgifter av uppstartskaraktär.

Övergångsregler

Förändringar i redovisningsprinciper på grund av denna rekommendation skall redovisas i enlighet med RR5, Redovisning av byte av redovisningsprincip.

Rekommendationen i övrigt skall tillämpas retroaktivt såvida det inte är ogenomförbart.

Övergångsregler fastslår bland annat att tidigare redovisade tillgångar som ej längre uppfyller kraven för att redovisas som tillgång skall kostnadsföras. Om tillgången förvärvades i samband med ett företagsförvärv skall tillgången omföras till goodwill och beräkning göras av ackumulerade avskrivningar som om posten hade redovisats som goodwill från början.

Detta torde innebära att de företag som har aktiverat utgifter av karaktären ”organisationskostnader” (om inte nedskrivning redan gjorts i samband med införandet av årsredovisningslagen) eller ”uppstartkostnader” blir tvingade att göra en omedelbar nedskrivning av dessa poster.

Klas van Lienden KPMG

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...