Balans nr 12 2000

Redovisningsrådets rekommendationer: RR 17 Nedskrivningar

Rekommendationen tillämpas för räkenskapsår som påbörjas från och med den 1 januari 2001. Tidigare tillämpning uppmuntras.

Inledning

Redovisningsrådet gav i augusti 2000 ut rekommendationen ”Nedskrivningar”, RR17. Syftet med rekommendationen är att beskriva värderingsmetoder som man kan använda sig av för att säkerställa att tillgångarna inte är redovisade till ett för högt värde. Rekommendationen är tillämplig på alla slag av tillgångar utom sådana som omfattas av rekommendationerna, RR2 Varulager, RR9 Inkomstskatter, RR10 Entreprenaduppdrag och RRx Ersättning till anställda (En utkast till rekommendation beräknas bli klart under första kvartalet 2001, red. anm.). Vidare omfattas inte heller finansiella tillgångar med undantag för aktier i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures.

Indikation på värdenedgång

Utgångspunkten för rekommendationen är att man vid varje bokslutstillfälle skall pröva huruvida det föreligger en indikation på värdenedgång (utöver normala avskrivningar). Så kan vara fallet om marknadsförutsättningarna har ändrats betydligt. Ett annat fall är om den tekniska utvecklingen har varit betydligt snabbare än förväntat och tillgången därigenom har blivit obsolet.

Exempel på indikationer kan vara att tillgången är tekniskt föråldrad eller har skadats. Ett annat exempel är att marknadsförutsättningarna har försämrats på den marknad som tillgången är avsedd för.

Återvinningsvärde

Givet att det föreligger en indikation på värdenedgång så skall det s.k. återvinningsvärdet beräknas, vilket utgörs av det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nettoförsäljningsvärdet kan vara svårt att beräkna om det inte finns en aktiv marknad för tillgången, man är då hänvisad till att beakta resultatet från avyttringar av liknande tillgångar som nyligen gjorts inom samma bransch. I vissa fall kan det ändock inte gå att fastställa ett nettoförsäljningsvärde. Man blir då hänvisad till att beräkna återvinningsvärdet enbart utifrån nyttjandevärdet.

Nyttjandevärde

Nyttjandevärdet beräknas utifrån en uppskattning av framtida kassaflöden som tillgången förväntas ge upphov till i den löpande verksamheten och i samband med en eventuell avyttring. Dessa kassaflöden ska nuvärdeberäknas utifrån en lämplig diskonteringsränta. Denna diskonteringsränta ska anges före skatt och består av en riskfri ränta samt en riskpremie utifrån de specifika risker som är knutna till tillgången. Eftersom diskonteringsräntan ska anges före skatt ska också de framtida kassaflödena beräknas före skatt.

Kassagenererande enhet

Om det inte är möjligt att fastställa återvinningsvärdet för en enskild tillgång så blir man hänvisad till att beräkna återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet definieras som den minsta grupp av tillgångar för vilken det går att fastställa löpande inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Det kan t.ex. visa sig omöjligt att beräkna nyttjandevärdet för en enskild maskin eftersom maskinen ifråga är bara en del i en större produktionsprocess. Det kan innebära att den minsta kassagenererande enheten är den fabrik där maskinen ingår. Endast på fabriksnivå kan man mäta värdet av de färdiga produkterna. Det kan t.o.m. vara som så att inte ens på fabriksnivå kan man mäta värdet på ett tillfredställande sätt. Så kan vara fallet då det rör sig om halvfärdiga produkter där det inte går att beräkna ett marknadspris. Den minsta kassagenererande enheten kan då bestå av antal produktionsanläggningar.

Vad ska skrivas ned

Då det uppkommer ett nedskrivningsbehov av en kassagenererande enhet så ska i första hand goodwill skrivas ned. Därefter skrivs övriga tillgångar ned i proportion till deras redovisade värden, givet att det inte går att fastställa återvinningsvärdet för de enskilda tillgångarna. Observera vidare att vissa tillgångar undantas från rekommendationen.

Återföring av nedskrivning

På motsvarande sätt som man ska beakta indikationer på värdenedgång så ska man beakta indikationer på att en tidigare gjord nedskrivning ej längre är motiverad. Är så fallet ska nedskrivningen återföras, dock med vissa restriktioner, t.ex. vad gäller återföring av tidigare nedskriven goodwill.

Koppling till årsredovisningslagen

Enligt årsredovisningslagen ska en nedskrivning göras om värdenedgången är bestående. Enligt rekommendationen ska nedskrivningen göras så snart som värdenedgången kan konstateras. Det föreligger enligt Redovisningsrådet ingen motsättning i detta. Baseras återvinningsvärdet på nyttjandevärdet utgår man från uppskattade framtida betalningar under tillgångens resterande livslängd och därmed minimeras nedskrivningar grundade på tillfälligheter.

Av Jörgen Nilsson, KPMG

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...