Innehåll

Balans nr 1 2001>

Bokföringsskyldighet och krav att upprätta årsredovisning och årsbokslut enligt bokföringslagen

I samband med att den nya bokföringslagen (1999:1078) trädde i kraft, tillkom att jordbrukare, ideella föreningar, registrerade trossamfund och registrerade delar därav, samfällighetsföreningar, jaktvårdsområdesföreningar, fiskevårdsområdesföreningar och stiftelser blev bokföringsskyldiga enligt den lagen. Dock blir en del av de nytillkomna bokföringsskyldiga endast skyldiga att föra böcker när vissa kriterier är uppfyllda.

Bokföringslagen föreskriver också att vissa bokföringsskyldiga alltid är skyldiga att upprätta årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen medan andra kan nöja sig med att upprätta årsbokslut enligt bokföringslagen.

Det är inte alldeles lätt att av lagen utläsa vad som gäller för ifrågakommande företag och tabellen nedan har därför sammanställts för att snabbt kunna fastställa vad som gäller beträffande olika företag.

Skyldigheten trädde i kraft fr.o.m. den 1 januari 2000. För de företagsformer som är markerade med 1) gäller skyldigheten fr.o.m. den 1 januari 2001.

FöretagsformSkyldighet att föra böcker?Skyldighet att upprätta årsredovisning (ÅR)?Skyldighet att upprätta årsbokslut men inte ÅR?
AktiebolagAlltidAlltid
Ekonomisk föreningAlltidAlltid
Handelsbolag som ägs av en eller flera juridiska personer [5] AlltidAlltid
Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.AlltidAlltid
Handelsbolag som ägs enbart av fysiska personer och som inte är ett värdepappersbolag enligt lagen (1991:981). [5] AlltidJa, om nettoomsättningen överstiger 20 prisbasbelopp och antalet anställda är mer än 10, eller om nettoomsättningen överstiger 20 prisbasbelopp och tillgångarna överstiger 24 Mkr eller om företaget är moderföretag och antalet anställda är mer än 10 hos koncernföretagen, eller om företaget är moderföretag och tillgångarna överstiger 24 Mkr i koncernföretagen.Ja, om nettoomsättningen överstiger 20 prisbasbelopp och om företaget inte är skyldigt att upprätta ÅR
Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (inkl. jordbrukare [1] ).AlltidSamma som rutan ovan Samma som rutan ovan
Dödsbo som driver näringverksamhetAlltidSamma som rutan ovanSamma som rutan ovan
Ideell föreningJa, om tillgångarna överstiger 30 prisbasbelopp, eller om föreningen driver näring, eller om föreningen är moderföretag.Samma som rutan ovan givet att föreningen är bokföringsskyldig.Samma som rutan ovan givet att föreningen är bokföringsskyldig.
Registrerade trossamfund och registrerade delar därav [1] och [2] Samfällighetsföreningar [1] Fiskevårdsområdesföreningar [1] Jaktvårdsområdesföreningar [1]
StiftelseJa, om tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp, eller om stiftelsen driver näring, eller om stiftelsen är moderstiftelse, eller om stiftelsen är insamlingsstiftelse, eller om stiftelsen är kollektivavtalsstiftelse, eller om stiftelsen har stat, kommun eller landsting som stiftare, eller om stiftelsen är en pensionsstiftelse, eller om stiftelsen är en personalstiftelse.Ja, om stiftelsen är bokföringsskyldig.För ej bokföringsskyldiga stiftelser ska räkenskaperna avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår, enligt stiftelselagen 3 kap. 2 §.
Nej, om stiftelsen har tillgångar som endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer [3] .Nej, om stiftelsen får använda tillgångarna uteslutande till förmån för vissa släkter och om stiftelsen är bokföringsskyldig endast därför att tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp.
Se även [4] Se även [4]

Connie Ljung, KPMG

 • [1]

  Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

 • [2]

  För det registrerade trossamfundet Svenska Kyrkan liksom för alla organisatoriska delar av denna (församlingar, stift etc.) gäller dock att, även om tillgångarna understiger 30 prisbasbelopp eller om trossamfundet inte bedriver näring ska BFL:s respektive ÅRL:s bestämmelser följas. Detta följer av Svenska Kyrkans interna beslut i den s.k. kyrkoordningen.

 • [3]

  Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen skall föra räkenskaper enligt stiftelselagens bestämmelser (SL 3 kap. 2 §).

 • [4]

  Om föreningens stadgar eller stiftelseförordnandet stadgar att bokföring ska upprättas enligt bokföringslagen och/eller att årsredovisning ska upprättas, ska dock en sådan föreskrift följas, oavsett om lagen inte kräver det.

 • [5]

  Gäller även kommanditbolag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...