Innehåll

Balans nr 4 2001

Europa-frågor: EUs inre marknad för finansiella tjänster

Det är få som har kunnat undgå att Sverige haft sitt första stora EU-toppmöte, i Stockholm 23–24 mars. Ett av de områden som diskuterades var den inre marknaden för finansiella tjänster.

Sverige har under sitt ordförandeskap i EU givit hög prioritet åt handlingsplanen för finansiella tjänster och riskkapital. Målet är att skapa en enda institutionell marknad, ha öppna och säkra konsumentmarknader, skapa nya tillsynsstrukturer och ett smidigare och effektivare gemensamt regelverk. En väl fungerande finansmarknad är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. EUs strategiska mål, som fastslogs i Lissabon förra våren, är att bli världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi, där en gemensam finansmarknad är en viktig faktor.

Planen ska vara genomförd till år 2005 och många av förslagen behandlas nu parallellt, men med nuvarande lagstiftningsprocess kan det ta flera år från förslag till beslut. Samtidigt ökar behovet av nya, gemensamma regler i takt med att marknaderna snabbt förändras. Därför gav EUs finansministrar förra året en kommitté av s.k. vise män, under belgaren Alexandre Lamfalussy och med förre börschefen Bengt Rydén som medlem, uppdraget att undersöka förhållandena på värdepappersmarknaden inom EU och ge förslag på åtgärder för att förbättra den.

Rapporten konstaterade bl.a. att lagstiftningsprocessen för värdepappersmarknaden, som kan beskrivas som navet för finansmarknaderna inom EU, är för långsam, otydlig och dåligt anpassad till marknadens snabba utveckling. För att öka tempot föreslog kommittén tillämpning av ramlagstiftning på området för värdepappersmarknaden.

Under EUs toppmöte i Stockholm godkände Europeiska rådet innehållet i rapporten, som ansågs vara en god plattform för effektivt samarbete inom detta område. Enligt rådets utkast ska den nya lagstiftningsprocessen, som baseras på Lamfalussy-rapporten, vara genomförd senast i början av 2002. Två nya kommittéer – värdepappers- och regleringskommittén – ska vara inrättade och ha startat sin verksamhet redan före 2001 års slut.

Rapporten betonar också vikten av att införa IAS (International Accounting Standards). Olika redovisningsregler anses hindra fullbordandet av den inre marknaden för finansiella tjänster. EU-kommissionen har tidigare lagt fram ett förslag om att alla noterade bolag i EU ska tillämpa IAS i koncernredovisningen senast år 2005. För att kunna påverka utvecklingen av IAS har den privata sektorn i Europa bildat en ”godkännandemekanism”, EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). EFRAG:s uppgift är att utreda om de nya internationella redovisningsreglerna även passar Europa och för detta krävs ett proaktivt tillvägagångssätt. EFRAG räknar med att börja sitt arbete under sommaren 2001.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...