Balans nr 5 2001

Aktuell information

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, http://www.far.se

Till Finansdepartementet

Förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag m.m.

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorior med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag (Fi2001/438) samt i reglerna om beskattning vid underprisöverlåtelser (Fi2001/437). FAR vill med anledning härav anföra följande.

FAR vill fästa uppmärksamhet på komplexiteten i den lagstiftning som reglerar utdelning från och kapitalvinst vid avyttring av fåmansföretag. Den rättstolkning som gjorts av gällande lag har medfört oönskade effekter som de föreslagna ändringarna är avsedda att undanröja. FAR vill understryka behovet av förenklingar för att kunna ge stabilitet och förutsägbarhet.

Läs mer på www.far.se

Till Finansinspektionen

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om värdepapperisering

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om värdepapperisering avsedda att träda i kraft den 1 juni 2001. FAR får med anledning härav anföra följande.

De föreslagna begränsningsreglerna för när en ”ren risköverföring” skall anses ha ägt rum är mera långtgående än de regler för ”derecognition” som anges i den internationella redovisningsrekommendationen IAS 39 (revised 2000), paragraferna 35–56. IAS-reglerna tillåter exempelvis att originatorn behåller viss risk (jfr paragraf 53 ang. viss bibehållen kreditrisk). Ej heller återfinns i IAS 39 den begränsning av återköp till mindre än 10 % som uppställs i de föreslagna föreskrifternas 7 §.

FAR avråder från att införa svenska regler som inte har stöd i IAS. Även IAS 39 torde inom överskådlig framtid införas som svensk standard, och det är EUs uttalade mål att marknadsnoterade europeiska företag senast 2005 skall upprätta koncernredovisning helt i överensstämmelse med IAS. De föreslagna reglerna gäller visserligen formellt kapitaltäckning (inte redovisning) men kapitaltäckningsreglerna utgår å andra sidan normalt från institutets redovisade tillgångar och åtaganden. FAR vill i detta sammanhang även erinra om de redovisningsregler för konsolidering av ”specialföretag” som återfinns i uttalandet SIC-12 från IASCs akutgrupp.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2001:09

Fråga om undantag från budplikt (Catella IT AB, InterIkea Finance S.A.)

Uttalande 2001:08

Fråga om åtgärder för att minska antalet aktieägare (Columna Fastigheter AB)

Uttalande 2001:02

Fråga om innehavare av aktier med identiska villkor kan erbjudas olika vederlag i samband med ett offentligt uppköpserbjudande (Artema Medical AB)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...