Balans nr 10 2001

Internationellt: Koncernredovisning m.m. diskuterades vid IASB-möte

Vid sammanträdet i september diskuterades i första hand koncernredovisning, personaloptioner samt övergångsregler för de företag som skall tillämpa IAS för första gången.

Koncernredovisning, IAS 22

IASB har fattat ett preliminärt beslut att alla samgåenden mellan företag skall redovisas enligt förvärvsmetoden. Den enda oppositionen verkar komma från Japan. Japansk kultur gör att det bedöms vara ett uttryck för bristande respekt att peka ut ett företag som köpare och andra som uppköpta. Det är dock osannolikt att detta leder till något undantag. Andra beslut gäller redovisning av goodwill och definition av vad som avses med transaktioner under gemensam kontroll.

Beträffande goodwill är beslutet att sluta med avskrivningar och att i stället pröva om det verkliga värdet understiger det redovisade. Argumenten för denna förändring är, enligt FASB, att uppgift om storleken av förvärvad goodwill har betydelse för analytiker, framför allt för att beräkna avkastningen på investerat kapital. Däremot saknar avskrivningar på goodwill normalt betydelse eftersom de återläggs i analyser. En nedskrivning av goodwill är något annat eftersom den utgör ett tecken på att företagsledningen fattat ett felaktigt beslut. Enligt FASB är det också sannolikt att det blir möjligt att följa upp det verkliga värdet på goodwill eftersom avsikten är att en köpare, vid förvärvstidpunkten, skall fördela goodwill på resultatenheter. Därigenom är förhoppningen att de inte skall absorberas vid kommande omstruktureringar. Vad som sagts om goodwill föreslås också, liksom i USA, gälla för andra immateriella tillgångar där livslängden är obestämbar. (Se även artikel på sid. 14)

Den nya IAS 22 föreslås, i likhet med vad som nu gäller, att inte omfatta transaktioner mellan parter under gemensam kontroll. Begreppet är inte definierat i den nuvarande rekommendationen. Vad IASB föreslår är att de skall omfatta transaktioner mellan företag som både före och efter transaktionen kontrolleras av samma ägare vilket väl i praktiken är vad som gäller redan idag. Däremot föreslår man vad jag uppfattar som en förändring i definitionen av joint ventures. Förutsättningen för ett joint venture är att alla viktiga beslut måste fattas gemensamt av delägarna. Det räcker alltså inte med majoritetsbeslut.

Flertalet av de beslut som gäller koncernredovisning är kopierade på amerikanska beslut. Ett undantag finns dock, nämligen vad gäller redovisningen av fou som förvärvas i samband med ett företagsköp. Enligt IASB skall sådan fou redovisas som tillgång om den är avskiljbar.

Personaloptioner

IASB upprepade sitt beslut att ha en rekommendation om redovisning av personaloptioner på plats inför år 2005. Underlaget skall utgöras av den rapport som tidigare tagits fram av den så kallade G4+1-gruppen om Share-based payment. Mot bakgrund av den betydelse som dokumentet nu får beslöts att utsträcka tiden för remissynpunkter till den 15 december.

Styrelsen beslöt också att i den mån som optioner används som ersättning för köp av varor eller tjänster skall en kostnad redovisas i resultaträkningen. IASB tar alltså avstånd från uppfattningen att optioner bara är en fråga mellan, exempelvis, de anställda och de gamla aktieägarna. Man beslöt också att optioner, som huvudprincip skall värderas till verkligt värde. Däremot har man ännu inte tagit ställning till dels hur man skall värdera det förhållande att en option inte kan säljas fritt på marknaden, dels vid vilken tidpunkt som värderingen skall göras när optionerna ställs ut till anställda och förutsätter viss återstående tjänstgöringstid.

Övergångsregler

Om ett företag vill gå över till IAS krävs att det följer de övergångsregler som anges i SIC 8, First-Time Application of IAS:s as the Primary Basis of Accounting. SIC 8 föreskriver att när ett företag övergår till IAS, de finansiella rapporterna skall upprättas som om företaget alltid tillämpat IAS. Det är alltså ett mycket långtgående krav på retroaktiv tillämpning som krävs. Det enda undantaget är när en rekommendation uttryckligen förbjuder en retroaktiv tillämpning, exempelvis vad gäller kapitalisering av utvecklingskostnader, eller när det av olika skäl inte är möjligt att göra en sådan omräkning. Syftet med SIC 8 är att det inte skall finnas några skillnader mellan hur de finansiella rapporterna ställs upp beroende på när ett företag beslutat följa IAS.

IASBs förslag är att skriva om SIC 8 så att företag bara behöver beakta de IAS som gäller vid tidpunkten för när företaget väljer gå över till IAS.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...