Innehåll

Balans nr 11 2001

Europa-frågor: EUs utvidgning och EMU

Europeiska unionen har 15 medlemsländer. Ytterligare 12 länder har ansökt om medlemskap. Sverige är ett av de länder som anser att dessa ska bli medlemmar så snart som möjligt, vilket markerades under Sveriges ordförandeskap. Frågor runt utvidgningen diskuterades under ett seminarium där förre tyske förbundskanslern Helmut Schmidt beskrevsin syn på det framtida Europa. Först och främst ansåg han att EU måste gå från enhälliga beslut till fler majoritetsbeslut. Idag finns det 70 områden där enhällighet krävs, vilket gör att det är mycket svårt att fatta gemensamma beslut. Han ansåg vidare att det idag finns för många kommissionärer. Med den planerade utvidgningen skulle det innebära 27 stycken, som skulle ha lika mycket att säga till om. Ett annat område är EUs omfattande lagstiftning. EUs grundlag består idag av 80 000 sidor lagtext, där både nya och gamla lagar finns med.

I diskussionerna om ett framtida medlemskap i EU ingår även frågan om EMU. Om kandidaterna godtar Maastrichtfördraget innebär det att de även accepterar att gå över till euro. Nu känns nog frågan om ett EMU-medlemskap avlägsen, men utvecklingen går snabbt, om några år är det inte omöjligt att de knappat in på övriga EU-länder. Parlamentet har klargjort att de gärna vill att kandidatländerna blir medlemmar i EMU, men att de inte kan räkna med någon ”rabatt”. De måste uppfylla de fem konvergenskriterierna som fastställts och som alla andra länder varit tvungna att följa.

Det är inte bara eurozonen som berörs av den stundande introduktionen av eurosedlar och mynt. Flera länder i Central- och Östeuropa använder idag D-mark som sitt lagliga betalningsmedel. Det kan finnas flera orsaker till det, bl.a. att deras egen valuta har ansetts för instabil. I länder med mycket oroligheter är det många som inte litar på de lokala bankerna. Istället för att sätta in sina pengar på ett bankkonto har de stoppat pengarna i madrassen, eller på annat lämpligt ställe. Dessa pengar dras in efter nyår och kommer att bli olagliga två månader senare. Det är därför en stor och svår uppgift att upplysa om valutabytet. Man har bl.a. bett journalister i dessa länder att informera lokalbefolkningen. Det har talats om att ställa upp bussar i små byar dit de kan gå och växla sina D-mark. Växlingen kommer dock troligtvis att kosta pengar. För att uppmuntra befolkningen till att istället sätta in sina pengar på banken har man bestämt att valutabytet på bankkontot är gratis.

Samtalen om utvidgning har intensifierats det senaste året, mycket tack vare Sverige. EU har idag en befolkning på drygt 370 miljoner invånare. Om samtliga kandidatländer skulle bli medlemmar i EU skulle det innebära att folkmängden ökade till mer än 500 miljoner invånare. Anpassningen till EU går framåt, men det är mycket som ska harmoniseras och det är viktigt att varje enskilt kandidatland går framåt i lämplig takt. Det måste få ta den tid som behövs för att samtliga inblandade länder ska känna sig tillfreds med EU.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...