Balans nr 11 2001

Nyheter inför bokslutet 2001: Allmänna råd avseende tidigare rekommendationer från Redovisningsrådet

BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager

Små, medelstora och stora företag, enligt BFNs definition se ovan, ska i huvudsak följa Redovisningsrådets rekommendation Redovisning av varulager (RR 2). Det finns dock vissa särskilda regler som berör dessa företag. Bland annat vid bestämning av anskaffningsvärde för egentillverkade varor behöver inte lagerhållningskostnader under produktionsprocessen eller ränta under lagringstiden inräknas i anskaffningsvärdet. Lagringskostnaderna och ränta under lagringstiden behöver inte heller dras ifrån vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet.

Vid bestämning av anskaffningsvärde för köpta varor anger inte BFN, till skillnad från RR 2, att avdrag ska göras för den del av inköpspriset som är att betrakta som kompensation för onormalt lång erhållen räntefri eller lågförräntad kredit. Vidare får vid terminssäkring alltid terminskursen användas vid bestämning av anskaffningsvärdet och detta oavsett längden på terminsavtalet.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för egentillverkade varor utgår BFN i likhet med Redovisningsrådet från att pålägget för indirekta kostnader ska göras utifrån normalt kapacitetsutnyttjande. Till skillnad från Redovisningsrådet anger BFN att när sysselsättningen varit högre än vad som motsvarar normalt kapacitetsutnyttjande behöver små företag inte reducera pålägget till faktisk kostnad om inte redovisningen blir missvisande för företagets resultat och ställning. Stora och medelstora företag ska som huvudregel följa Redovisningsrådets rekommendation i denna fråga men får tillämpa lättnadsregeln för små företag om egentillverkade varor utgör en oväsentlig del av företagets tillgångar.

Detta allmänna råd ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2001 eller senare och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjats tidigare.

BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal

Reglerna är desamma för såväl de små som för de medelstora och stora företagen. BFNAR innebär stora lättnader för de icke-noterade företagen

De största lättnaderna utgörs av att ingen åtskillnad ska göras mellan finansiella och operationella leasingavtal, alla leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal. Vidare ska leasetagaren endast upplysa om periodens leasingkostnader exkl. hyra för lokaler samt de upplysningar som följer av de allmänna reglerna kring förvaltningsberättelsen.

Detta allmänna råd ska tillämpas på bokslut avseende räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2001 eller senare och får tillämpas på bokslut avseende räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Carina Edlund och Jorma Kyrö

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...