Balans nr 3 2002

Statistik från Revisorsnämnden: Kåren minskar för femte året i rad – men är större idag än för 10 år sedan

Under 2001 har 141 disciplinärenden avgjorts i Revisorsnämnden. Av dessa beslutades om disciplinär åtgärd i 65 fall. Under året gjorde 73 personer provet för revisorsexamen varav 47 godkändes. Inger Blomberg sammanfattar här aktuell statistik från Revisorsnämnden.

Revisorskåren har fortsatt att minska. Antalet kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer uppgick vid utgången av år 2001 till 4 047 stycken, vilket var 65 färre än vid årets ingång. Revisorskåren minskade därmed för femte året i rad och har sedan den 1 januari 1997 reducerats med totalt 448 personer. Under år 2001 ökade antalet auktoriserade revisorer med 23 personer och minskade antalet godkända revisorer med 88 personer (netto minus 65).

Examination

Under hösten 2001 anordnade Revisorsnämnden (RN) prov för revisorsexamen samt prov för högre revisorsexamen. Provet för revisorsexamen genomfördes av 73 personer, varav 47 godkändes. Provet för högre revisorsexamen genomfördes av nio personer, varav sex godkändes. Sedan proven infördes år 1998 har därmed sammanlagt 67 personer klarat provet för revisorsexamen och åtta personer provet för högre revisorsexamen. RN är beredd att anordna prov två gånger om året, på våren respektive hösten. De höga kostnaderna för konstruktion och genomförande av prov har emellertid föranlett RN att föreskriva att vårens provtillfälle kan ställas in om färre än 20 sökande uppfyller kraven för att få avlägga provet ifråga. Vårproven år 2001 ställdes in på grund av att antalet sökande var alltför få. Prov och rättningsmallar publiceras på RNs webbplats <http:/www.rn.se>.

Avlagd revisorsexamen/högre revisorsexamen kommer från den 1 januari 2003 att utgöra ett krav för att en ansökan om godkännande/auktorisation skall prövas. Intill dess får sådan behörighet enligt övergångsbestämmelser sökas på ”handlingarna”, ett alternativ som det stora flertalet sökande hittills valt. RN förväntar sig att antalet provdeltagare kommer att öka till ett hundratal under innevarande år. Från och med år 2003 bedömer RN att antalet personer som genomgår prov kommer att öka avsevärt. Med utgångspunkt i historiska genomsnittssiffror vad gäller antalet årliga ansökningar om godkännande/auktorisation och med antagandet att ett antal personer sannolikt behöver göra mer än ett försök för att nå godkänt provresultat beräknar RN att antalet provdeltagare kommer att uppgå till cirka 250 år 2003.

Tillsyn

Tillsynsverksamheten omfattar tre delområden, systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), disciplinverksamhet samt förhandsbesked om förtroenderubbande verksamhet.

Framkommer i en SUT-utredning allvarligare brister i en revisors verksamhet överförs ärendet till ett disciplinärende för prövning av frågan om eventuell disciplinär åtgärd. Disciplinärenden initieras i övrigt genom anmälningar från myndigheter, främst skattemyndigheter, och från klienter m.fl. intressenter eller på RNs eget initiativ på grund av bl.a. mediauppgifter.

Anmälare200120001999
Egeninitierade525148
(varav SUT)(26)(23)(26)
Skattemyndighet392931
Klient334749
Övriga*243334
Summa:148160162

* Bl.a. Ekobrottsmyndigheten, kronofogdemyndigheter och andra myndigheter.

Systematisk uppsökande tillsyn (SUT)

Enligt de mål regeringen fastställt skall RN vid fullgörandet av sin tillsynsuppgift lägga vikt vid egna initiativ varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas åt den systematiska uppsökande tillsynen och utvecklingen av dess former. Vidare föreskrivs att det är av särskild vikt att nämnden finner och ur systemet utesluter revisorer som systematiskt arbetar grovt felaktigt eller eljest utför ett grovt bristfälligt arbete eller av andra skäl är direkt olämpliga att utöva revisorsyrket.

Under år 2001 påbörjades 67 nya SUT-utredningar och 62 utredningar slutfördes. RN kan liksom tidigare år konstatera att ett antal revisorer avsagt sig sitt godkännande eller sin auktorisation kort tid efter att RN aviserat kontroll inom ramen för den systematiska uppsökande tillsynen. Av det totala antalet avslutade SUT-ärenden under år 2001, 62 stycken, avskrevs 14 ärenden (23 procent) av detta skäl. I 26 fall uppdagades så allvarliga brister att RN beslöt att öppna disciplinärenden. Ett problem som fått ökad uppmärksamhet under det gångna året är det oberoendehot som består i att vissa revisionsföretag utöver revisionsuppdragen tillhandahåller konsulttjänster till sina revisionsklienter. RN har därför under år 2001 påbörjat ett SUT-projektet avseende revisorers oberoende.

SUT-projekt 1997–2001
(inom parentes anges det år projektet påbörjades)
Öppnade ärenden under år 2001 inom resp. projektÖppnade ärenden totalt inom resp. projektAvslutade ärenden under år 2001 inom resp. projektAvslutade ärenden totalt inom resp. projektTill disciplin (total för resp. projekt)
 1. Enkät till medelstora byråer (1997) 21 21 0
 2. Stickprov i förnyelsegrupp 1998 (1997) 6612 6620
 3. Revisorer med många uppdrag (1988) 41 4121
 4. Godkända revisorer som erh godk före 1984 (1998) 74 8 7413
 5. Ej medlemmar FAR/SRS (1999)47 7533 5820
 6. Allvarlig varning 1995–2000 (2000) 3  9 4  7 4
 7. Tveksamheter vid förnyelser (2000) 10 3  9 3
 8. Revisorer med många uppdrag (2001) 9  9 2  2 1
 9. Enkät om oberoende (2001) 5  5  0 0
10. Övriga (2001) 3  3  0 0
SUMMA673136227882

Disciplinärenden

Av under året avgjorda 141 disciplinärenden avsåg 74 ärenden godkända revisorer, 66 ärenden auktoriserade revisorer samt ett ärende ett registrerat revisionsbolag. I 65 ärenden beslutades om disciplinär åtgärd. Av dessa beslut har 19 stycken (29 procent) överklagats. [1]

Bristfällig dokumentation och otillräckliga revisionsinsatser är liksom tidigare år vanligt förekommande brister inom revisorskåren. Beträffande ett antal revisorer har RN funnit mycket stora brister avseende revisionsinsatserna. En del av de mest allvarliga disciplinärendena, i vilka RN beslutat om upphävande eller varning i kombination med straffavgift, har avsett sådana revisorer vars granskningsarbete varit så bristfälligt att det i vissa fall inte ens kunnat betecknas som revision. Vad gäller den eventuella påverkan som RNs verksamhet har på arbetssätt m.m. inom revisorskåren som helhet finns inte anledning anta annat än att RNs uttalanden genom beslut i disciplinärenden eller i annan form efterlevs av den övervägande delen av revisorskåren. Det kan tilläggas att besluten vid RNs sammanträden publiceras (i anonymiserad form) dels på myndighetens webbplats, dels i en tryckt praxissamling som utges årligen och tillställs samtliga kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag.

Anmälningar från klienter med flera som föranlett disciplinärenden har över åren gällt en förhållandevis liten andel av den totala revisorskåren, under år 2001 ungefär 2,3 procent. Denna siffra avviker obetydligt från tidigare år. Å andra sidan har RN vid sin systematiska uppsökande tillsyn uppmärksammat relativt många revisorer som inte når upp till en godtagbar kvalitet. Som framgår av tabellen över SUT-projekt uppgick per den 31 december 2001 det totala antalet avslutade SUT-ärenden till 257 (exklusive enkäter) av vilka 82 stycken, dvs. 32 procent, hade avslutats genom överföring till disciplinärende. Detta tyder på att det i realiteten skulle vara ett förhållandevis stort antal kvalificerade revisorer som brister i fråga om kvalitet. Det bör dock noteras att RNs urval av revisorer som blir föremål för SUT görs utifrån olika riskkriterier. 27 procent av de kvalificerade revisorerna är kvinnor. Av det totala antalet disciplinära åtgärder under år 2001 avsåg dock endast tolv procent kvinnor.

Förhandsbesked

I ett betydelsefullt förhandsbesked som avgjordes under år 2001 uttalade RN att förtroendet för ett registrerat revisionsbolags opartiskhet och självständighet kan rubbas av att ett annat bolag inom samma revisionsorgan utövar konkursförvaltarverksamhet. Revisionsbolaget överklagade förhandsbeskedet till länsrätten, som avslog överklagandet, och vidare till kammarrätten där saken för närvarande är föremål för prövning.

Kvalitetskontroll – en aktuell fråga

EU-kommissionen utfärdade i slutet av år 2000 en rekommendation gällande regelbundet återkommande kvalitetskontroll av revisorer. Enligt rekommendationen skall samtliga kvalificerade revisorer genomgå kontroll vart sjätte år. Vidare gäller att det skall finnas en koppling mellan otillfredsställande resultat av denna kontroll och verkställandet av disciplinära påföljder. Enligt den svenska revisorslagen ankommer det på RN att utöva tillsyn över landets revisorer och det faller således på RN att se till att intentionerna i rekommendationen uppfylls. Överläggningar har inletts med FAR och SRS beträffande förutsättningarna för RN att kunna förlita sig på den kvalitetskontroll som dessa bedriver av de egna medlemmarna och om möjligheten att åstadkomma erforderlig koppling mellan organisationernas kvalitetskontroll och det av RN administrerade disciplinära systemet. RNs insatser skulle, om samordning visar sig möjlig, kunna inskränkas till kvalitetssäkring av den föreningsadministrerade kvalitetskontrollen samt sexårskontroller av de revisorer som står utanför FAR och SRS, för närvarande uppskattningsvis cirka 500 personer. RN utgår från att de djupgående kvalitetskontroller av enskilda revisorer hänförliga till särskilda riskgrupper som utförs inom ramen för RNs systematiska uppsökande tillsyn kommer att fortsätta oavsett resultatet av överläggningarna.

Disciplinär åtgärd
Godkända revisorerAuktoriserade revisorerRevisions­bolagTotalt
2001
Upphävande 9 413
Varning samt straffavgift 3 3
Varning192140
Erinran 5 4 9
Totalt362965
2000 6
Upphävande 6 410
Varning samt straffavgift 4 4
Varning2814 143
Erinran13 2 116
Totalt5120 273
1999
Upphävande10 313
Varning161026
Erinran 6 6 113
Totalt3219 1 5

Auktor revisor Inger Blomberg är chefsrevisor på Revisorsnämnden. Hon medverkade senast i Balans nr 3/2001.

  • [1]

    2000=20 procent, 1999=26 procent.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...