Innehåll

Balans nr 11 2002

Revisionsnyheter: Nya standarder om revisorns riskbedömning på remiss från IAASB

I Balans har tidigare rapporterats om IAASB:s arbete med att modernisera standarderna som berör revisorns riskbedömning (Balans nr 6–7/2001 och 8–9/2002). I slutet av oktober 2002 publicerade IAASB remissutkast till tre nya standarder och tillkommande ny text i ISA 200 (RS 200) på sin hemsida <http.www.iaasb.org>. Remissbehandlingen pågår fram till den 31 mars 2003.

I ett förklarande dokument som hör till remissmaterialet ges bakgrunden till arbetet och beskrivs översiktligt de förändringar som de nya standarderna kommer att innebära jämfört med nuvarande standarder. IAASB kommenterar där också tillämpningen av de nya standarderna vid revisionen av små företag och bland de frågor som IAASB särskilt vill få belysta av remissinstanserna är de särskilda överväganden som revisorn behöver göra när de nya standarderna skall användas vid en småföretagsrevision.

De nya standarderna behandlar revisionens kärna – revisorns bedömning av risken för att årsredovisningen kan vara felaktig och hur revisorn lägger upp resten av revisionen för att effektivt svara revisionellt på de risker som identifierats. Standardernas ansats har revisionsriskmodellen som teoretisk bas. I det väsentliga är revisionsriskmodellen densamma som tidigare men en mer utvecklad förklaring och beskrivning av denna modell får sin nya plats i ISA 200 (RS 200) ”Mål och generella principer för en revision” (nya punkter 12–22, som ingår i remissen).

Standarderna ISA XXX ”Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement” (”Förståelse av företagets verksamhet och dess miljö och bedömning av risken för väsentliga felaktigheter”) och ISA XXX ”The Auditor’s Procedures in Response to Assessed Risks” (”Revisorns granskningsåtgärder som svar på bedömda risker”) ersätter nuvarande ISA 310 (RS 310) ”Kunskap om verksamheten” samt ISA 400 (RS 400) ”Riskbedömning och intern kontroll” och ISA 401 (RS 401) ”Revision i en datoriserad informationssystemmiljö”. ISA XXX ”Audit Evidence” (”Revisionsbevis”) utvecklar begreppet revisionsbevis och ersätter nuvarande ISA 500 (RS 500) ”Revisionsbevis”.

De övergripande krav som utvecklas i de nya standarderna är att revisorn skall

  1. skaffa sig en förståelse av företagets verksamhet och dess miljö, inklusive dess interna kontroll,
  2. som är tillräcklig för att kunna
  3. bedöma risken för väsentliga felaktigheter (”misstatements”) i årsredovisningen oavsett om de beror på oegentligheter (”fraud”) eller fel (”error”)

och därefter

  1. använda denna förståelse och riskbedömning

för att

  1. bedöma och besluta specifikt om vilka av de identifierade riskerna som kräver särskilda revisionsåtgärder,
  2. utforma och genomföra sådana särskilda revisionsåtgärder, vars karaktär, omfattning och förläggning i tiden är revisorns svar på denna specifika bedömning,
  3. bedöma huruvida de revisionsbevis som dessa särskilda och eventuellt ytterligare revisionsåtgärder gett är tillräckliga och ändamålsenliga för att kunna minska revisionsrisken till en nivå som är acceptabelt låg och
  4. dra slutsatser om risken för väsentliga fel i årsredovisningen för formuleringen av uttalandena i revisionsberättelsen

samt

  1. dokumentera viktiga delar av detta arbete enligt beskrivning i varje standard.

De nya standarderna bedöms av IAASB komma att medföra betydande följdändringar i nuvarande ISA 240 (RS 240) ”Oegentligheter och fel”, ISA 300 (RS 300) ”Planering”, ISA 520 (RS 520) ”Analytisk granskning”, ISA 530 (RS 530) ”Revisionsmässiga urval och andra urvalsmetoder för granskningen” samt ISA 540 (RS 540) ”Revision av uppskattningar i bokföringen”, ett arbete som IAASB kommer att utföra under remissperioden.

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%