Innehåll

Balans nr 3 2003

debatt: Poolningsmetodens vara eller ej

Sondhi exemplifierade den märkliga händelsen, en ny standard om nedskrivning av goodwill, med att America On Line ”tvingades” skriva ned gigantiska belopp, och Pellens och Sellhorn nämnde AOL Time Warner som ett av de talrika amerikanska företag som efter ikraftträdandet av amerikanska regler, likalydande med förslagen i IASBs utkast, chockerade med förlustmeddelanden som förefaller nästan groteska. Pellens och Sellhorn utvecklade att framförallt företag som under de senaste åren gjort förvärv var tvungna att betala betydande belopp för goodwill, på grund av de höga börskurserna. Som en följd av dessa belopp hänger goodwill som ett damoklessvärd över flera tyska företags balansräkningar och motsvarar ofta en större del av det egna kapitalet.

Varken Sondhi eller Pellens och Sellhorn klargjorde emellertid att även med den hittillsvarande ansatsen med tvingande avskrivning blir nedskrivning nödvändig, som en följd av de kraftiga nedgångarna i kurser och annat kort tid efter förvärven. Ännu mindre förknippar de detta problem med poolningsmetodens avskaffande. Däremot har ASB reservation mot att förvärvsmetoden skall användas för alla koncernbildningar, med regler för att identifiera en förvärvare även när en förvärvare inte finns.

ASB återger att poolningsmetoden ibland kritiseras som olämplig därför att den för vidare inaktuella värden. Genom att basera redovisningen på dessa belopp, som typiskt sett är lägre än de aktuella värdena, anses metoden inte klara av att hålla de redovisningsskyldiga ansvariga för värdet på tillgångarna i den nya enheten.

Motargumentet att det är olämpligt att vid ett samgående mellan ungefär lika stora företag omvärdera tillgångarna, och skulderna, i det ena företaget men inte i det andra återges däremot inte [1] ]. Inte heller tar ASB upp en sällan uppmärksammad effekt av att använda förvärvsmetoden på koncernbildningar genom apportemission [2] ].

Rent teoretiskt lär det ju vara så att humlan inte kan flyga, och lika teoretiskt lär bubblor inte kunna uppstå på fungerande marknader. Ändå flyger humlan, och i dessa yttersta tider förnekar väl få att bubblor kan uppstå, och att en bubbla sprack för tre år sedan [3] ]. Om bolag A formellt förvärvar aktierna i bolag B genom en apportemission gör det inte aktieägarna i B något att aktierna i A är övervärderade till följd av en bubbla, givet att aktierna i B är ungefär lika övervärderade. Om samgåendet mellan A och B då redovisas med förvärvsmetoden [4] ] blir effekten av bubblan ett överdrivet värde på goodwill, och en närmast oundviklig nedskrivning av goodwill. Om samgåendet istället redovisas med poolningsmetoden blir effekten av bubblan endast att ett överdrivet värde i A på aktierna i B elimineras mot en överdriven ökning av det egna kapitalet i A, genom apport-emissionen.

Sven-Arne Nilsson

 • [1]

  Omvärdering av båda företagens tillgångar och skulder, fresh-start method, nämns av ASB, men den metoden ingår först i andra fasen av IASBs projekt och är oprövad.

 • [2]

  Effekten uppmärksammades dock i USA redan på 1960-talet, se: Hughes, H. P. (1982). Goodwill in Accounting: A History of the Issue and Problems. (Research Monograph No. 80). Atlanta, GA: College of Business Administration, Georgia State University, p. 140.

 • [3]

  Bubble trouble. (May 18th 2002). The Economist, A survey of international finance, pp. 16–18.

 • [4]

  Åtminstone under IASBs beredning av det som blev utkastet till ny standard uteslöts inte möjligheten av koncernbildningar, vid sidan av bildandet av ett samriskföretag, som inte är förvärv, men ändå skall alla koncernbildningar redovisas med förvärvsmetoden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...