Innehåll

Balans nr 6–7 2003

Revision: Nya remisser från IAASB om kvalitetskontroll

Vid sitt sammanträde i maj 2003 godkände IAASB två nya standarder för remissbehandling: dels den första standarden i en ny serie standarder om kvalitetskontrollfrågor, ”International Standards on Quality Control” (ISQC), där nu publicerade nummer 1 behandlar ”Quality Control for Audit, Assurance and Related Services Practices”, dels en omgjord version av den befintliga standarden isa 220 ”Quality Control” (se ”Revisionsnyheter” Balans nr 8–9/2002).

Inom yrket hanteras kvalitetskontrollfrågorna på tre nivåer: det enskilda uppdraget, revisionsföretaget och yrkesorganisationen. De två remissversionerna enligt ovan behandlar de två första nivåerna medan ifac senare i år kommer att ta upp kvalitetskontrollfrågorna på yrkesorganisationsnivå i ett särskilt uttalande om medlemsorganisationernas skyldigheter.

Uppdelningen av kvalitetskontrollfrågorna på detta sätt ger enligt IAASB möjlighet till mer riktat fokus. Uppdelningen markerar också att kvalitetsbrister i ett enskilt uppdrag inte nödvändigtvis behöver indikera att företagets kvalitetskontrollsystem är otillräckligt och tvärtom att brister i ett sådant system kanske inte leder till brister i kvaliteten på ett enskilt uppdrag.

Kvalitetskontrollen enligt de nya förslagen innefattar förljande beståndsdelar: ledarskap och ansvar, etikkrav, ny och fortsatt klientrelation, personal och uppdragsbemanning, uppnått uppdragsresultat (”performance”), kvalitetssäkring i uppdrag, övervakning (”monitoring”).

Bland kraven i de nya standarderna kan följande nämnas.

  1. Det skall finnas riktlinjer för hur etiska krav skall följas och en övervakning av att dessa riktlinjer förblir relevanta, tillräckliga och efterlevda i praktiken.
  2. Informationen om resultaten från denna övervakningsprocess kommuniceras minst årligen och det gäller såväl slutsatserna som, där det är relevant, en beskrivning av systematiska eller återkommande brister och de åtgärder som vidtagits för att åtgärda dessa brister.
  3. Utöver krav på partnerrotation i noterade bolag lägger revisionsföretagen fast kriterier för att identifiera andra uppdrag än revision där den ytterst uppdragsansvarige skall roteras efter en viss bestämd tidsperiod.
  4. Lämplig konsultation skall ske i svåra eller kontroversiella frågor och det skall finnas riktlinjer för hur oenigheter skall lösas inom uppdraget och mellan den uppdragsansvarige och den som har att kvalitetssäkra uppdraget (se nästa punkt).
  5. I alla noterade bolag skall revisionsuppdraget kvalitetssäkras. Revisionsföretagen lägger även fast kriterier för att identifiera andra uppdrag än revision där sådan kvalitetssäkring också skall ske. Kvalitetssäkringen skall genomföras innan revisionsberättelsen lämnas och avse en oberoende prövning av viktiga bedömningar, de slutsatser som dragits och andra förhållanden av vikt.
  6. Det skall finnas en ändamålsenlig hantering av formella klagomål på eller beskyllningar att det arbete som ett revisionsföretag utfört inte har gjorts enligt professionella standarder och krav i lagar och föreskrifter.

IAASB:s remisser med tillhörande förklarande dokument finns på hemsidan (dock ännu inte när detta skrivs i början av juni 2003). Remissvaren skall vara IAASB tillhanda den 31 augusti 2003.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...