Innehåll

Balans nr 6–7 2003

Europa-frågor: Krav på ISA 2005

I slutet av maj lade EU-kommissionen fram en handlingsplan för att uppnå en modernare bolagsrätt och en förstärkt företagsstyrning inom EU. Syftet är framför allt att öka förtroendet på kapitalmarknaderna, men också att stärka aktieägarnas rättigheter, ge ökat skydd åt anställda och borgenärer samt öka företagens effektivitet och konkurrenskraft. Handlingsplanen är EU-kommissionens svar på den så kallade Winter-rapporten som lades fram i november 2002. Behovet av en handlingsplan har stärkts eftersom Europas kapitalmarknader fortsätter att integreras. Andra viktiga faktorer är den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik, den kommande utvidgningen av EU med tio nya medlemsstater och de skadliga verkningarna av nyligen inträffade finansskandaler.En modernisering av bolagsrätten på EU-nivå är nödvändig då allt fler företag verkar över nationsgränserna på den inre marknaden. Ett förslag kommer inom kort läggas fram som ska underlätta fusioner mellan företag från olika medlemsländer. Förslaget kommer också att behandla frågan om flyttning av ett bolags säte från ett medlemsland till ett annat.

EU-kommissionen anser inte att det räcker med självreglering av marknaden, men anser heller inte att man ska införa en europeisk lag för företagsstyrning. Det ska i stället finnas ett antal minimiregler på en mellanliggande nivå, mellan internationella principer och nationell lagstiftning. En av de saker som EU-kommissionen anser vara mest brådskande med att införa rör börsföretagens årsredovisning. Den ska i framtiden innehålla ett sammanhängande och beskrivande yttrande om de viktigaste inslagen avseende struktur och praxis för deras företagsstyrning.

Handlingsplanen kommer att behandlas av Europaparlamentet och rådet och finns tillgänglig i sin helhet på <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/news/index.htm>. . .Den som vill har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet t.o.m. den 31 augusti 2003.

I samband med handlingsplanen presenterade EU-kommissionen tio prioriteringar för att förbättra och harmonisera den lagstadgade revisionen inom EU. Syftet är att säkerställa att investerare och andra berörda parter kan förlita sig fullt ut på att reviderade räkenskaper är korrekta samt att förhindra intressekonflikter för revisorer och förstärka EUs skydd mot Enron-liknande skandaler.

EU-kommissionen föreslår bland annat att ISA ska tillämpas på all lagstadgad revision inom EU från och med 2005. En modernisering av det åttonde bolagsdirektivet kommer att ske för att göra det tillämpligt på all lagstadgad revision inom EU. Det kommer att innefatta principer för offentlig insyn, extern kvalitetssäkring, revisorers oberoende, regler om god revisionssed, revisionsstandarder, disciplinåtgärder samt regler om att utse och avsätta revisorer. EU-kommissionen planerar också att genomföra en undersökning av strukturen och tillträdet på revisionsmarknanden i EU.

Till sist vill jag passa på att påminna om höstens folkomröstning. Samla så mycket information som möjligt under sommaren så att du den 14 september kan svara på frågan ”Anser du att Sverige bör införa euron som valuta?”.

Civ. ek. Ewa Falleniusarbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwcglobal.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%