Balans nr 11 2003

Aktuell information

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Promemorian Några frågor om revision (Ju2003/3072/L1)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementets promemoria Några frågor om revision (Ju2003/3072/L1), nedan kallad promemorian. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

Europeisk harmonisering

 1. FAR framhåller vikten av att Sverige inte inför särbestämmelser som motverkar fullbordandet av EUs inre marknad eller som försvagar den europeiska positionen mot andra marknader, främst USA. Promemorians förslag, i vad de avser revisorns opartiskhet och självständighet vid redovisningstjänster, leder till båda dessa negativa effekter.

Fjärde bolagsrättsliga direktivet och revisionsberättelsen

 1. FAR tillstyrker att ändringarna i fjärde direktivet beträffande revisionsberättelsens innehåll införlivas med svensk lag genom kompletteringar av aktiebolagslagen, men påpekar att lagändringarna bör begränsas till vad som direkt föranleds av direktivet, för att inte onödigt hindra en fortsatt anpassning till den internationella utvecklingen.
 2. FAR lämnar nedan vissa detaljsynpunkter på de föreslagna ändringarna med avseende på revisionsberättelsen.

Revisorns mandattid

 1. FAR avstyrker lagförslaget om möjlighet till treårig mandatperiod vid omval och föreslår i stället i första hand att FARs yrkesetiska regler, som accepterats av tillsynsmyndigheten och de facto av Europeiska kommissionen, skall anses ha implementerat rekommendationen. FAR föreslår i andra hand att ettåriga mandatperioder införs.
 2. FAR föreslår att åtminstone mandatperioden för en revisor som har en tidigare vald medrevisor får sättas till medrevisorns återstående mandatperiod. (Skulle FARs andrahandsförslag i föregående punkt genomföras, elimineras problemet.)

Styrelsens och VDs skyldighet att lämna upplysningar till revisorn

 1. FAR vidhåller sin uppfattning om styrelsens upplysningsplikt och straffansvar för oriktig information, men föreslår att frågan får vila i avvaktan på vad som kan hända i EU.

Revisorsjäv och vissa redovisningstjänster

 1. FAR avstyrker förslaget om skärpta jävsbestämmelser vid redovisningstjänster.
 2. FAR föreslår i stället att alla bestämmelser om revisorsjäv utmönstras ur aktiebolagslagen, eftersom bara godkända och auktoriserade revisorer kan vara revisorer i aktiebolag och dessa har att rätta sig efter bestämmelserna i revisorslagen (2001:883).
 3. Skulle jävsbestämmelser anses nödvändiga i aktiebolagslagen, föreslår FAR att dessa utformas i nära anslutning till revisorslagens analysmodell.
 4. FAR framhåller att en översyn av bestämmelserna om redovisningsjäv som eventuellt kan befinnas erforderlig måste göras med samma omsorg som präglat hanteringen av detta ärende under de senaste tre decennierna.
 5. FAR finner dock att några bärande skäl för ännu en översyn av bestämmelserna om redovisningsjäv inte har framförts.
 6. FAR hävdar att promemorian feltolkar EG-rekommendationens text om redovisningstjänsters inverkan på revisorns oberoende.
 7. FAR hävdar att promemorians omdöme om dålig kvalitet på revisionen i s.k. kombiuppdrag saknar stöd i verkligheten och att de sju disciplinärenden som åberopas saknar relevans.
 8. FAR hävdar att promemorians föreställning om de mindre företagens bokföringsorganisation underskattar behovet av kompetent biträde.
 9. FAR hävdar att promemorian underskattar kostnadseffekten av de föreslagna lagändringarna.
 10. FAR hävdar att de föreslagna lagändringarna skulle leda till rekryteringssvårigheter för revisionsbyråbranschen och att detta även skulle få konsekvenser för tillflödet av redovisningskunniga ekonomer till näringslivet.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Riksskatteverkets framställan med förslag till ändringar i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Riksskatteverkets framställan med förslag till ändringar i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Mr Jim Sylph

Technical Director

International Federation of Accountants

Dear Mr Sylph,

Exposure Draft Review of Interim Financial Information Performed by the Auditor of the Entity, June 2003

FAR has the pleasure to submit the following comments on the Exposure Draft Review of Interim Financial Information Performed by the Auditor of the Entity, June 2003.

Scope

Questions

 1. Whether the scope of the proposed ISA is appropriate? or
 2. whether the IAASB should expand the proposed ISA to include all reviews of financial information performed by the entity’s auditor? and
 3. limit ISA 910 to only those reviews performed by a practitioner who is not the entity’s auditor?

Comments

With a view to make the ISAs more operational we answer (1) no, (2) yes and (3) yes. However, fundamental clarifications are necessary. The fact that no changes in ISA 910 are suggested as a consequence of the proposed ISA is confusing. It is necessary to make philosophically obvious the environmental difference between the two review situations and the need for two different ISAs. It is also necessary to provide practical guidance as to the work required in a review engagement where the practitioner is the auditor of the entity and one where he or she is not. The information in paragraph 4 does not suffice in these respects, and additional guidance in ISA 910 is necessary.

The last part of paragraph 4, about a practitioner who has recently been appointed, needs to be further elaborated. One issue to clarify is whether a review according to ISA 910 would be an alternative in such a situation.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

International Accounting

Standards Board

Attn.: Anne McGeachin

Dear Ms McGeachin,

Exposure Draft ED 4, Disposal of Non-current Assets and Presentation of Discontinued Operations

In response to your request for comments, FAR has the following comments on the Exposure Draft ED 4, Disposal of Non-current Assets and Presentation of Discontinued Operations.

General comments

In our opinion ED 4 should be deferred and reconsidered.

IAS 35, Discontinuing Operations, is a workable and useful standard. It is quite new, and we question the need for its withdrawal. Since there is little time left to implement standards that will be mandatory from 2005, changes in existing IAS should only be made where there is a serious defect to be dealt with. Although we support the principle of convergence, we do not believe that ED 4 is beneficial to that process. ED 4 does not achieve full convergence. It is primarily rule based, and the change from discontinuing to discontinued operations is not helpful to users of financial statements.

Our detailed comments below should be read within the context of our general disagreement.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%