Balans nr 2 2004

Utkast till uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp

Redovisningsrådets akutgrupp har givit ut ett utkast till uttalande, URA 43 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt. Utkastet finns tillgängligt på Redovisningsrådets hemsida, www.redovisningsradet.se.

Synpunkter kan lämnas senast 27 februari 2004.

Bakgrunden till uttalandet är att svenska företag är skyldiga att erlägga dels en särskild löneskatt på företagets pensionskostnader, dels en avkastningsskatt på vad som redovisats som Avsatt till pensioner. Avkastningsskatt skall också erläggas av pensionsstiftelser. Skatterna fastställs årligen i samband med den allmänna taxeringen.

Tillämpningen av RR 29, Ersättningar till anställda, medför att den pensionsskuld som redovisas för svenska koncernföretag i koncernens balansräkning kan avvika från summan av pensionsskulderna i de enskilda företagen. Den fråga som ställts gäller om denna skillnad skall beaktas vad gäller redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt vid upprättandet av koncernredovisningen.

Akutgruppen har gjort följande bedömning.

Särskild löneskatt

Om tillämpningen av RR 29 i koncernredovisningen leder till redovisning av en högre (lägre) pensionsskuld än motsvarande skuld som beräknats med tillämpning av tryggandelagens regler och de försäkringstekniska grunder som Finansinspektionen fastställt, skall en avsättning (fordran) för särskild löneskatt redovisas baserad på mellanskillnaden.

Avkastningsskatt

Tillämpningen av RR 29 påverkar inte underlaget för avkastningsskatten.

Avkastningsskatten skall därför redovisas med det belopp som framkommer vid deklarationen, också i koncernredovisningen. När ett företag fastställer den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar skall hänsyn tas till den förväntade avkastningsskatten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%