Balans nr 5 2004

FAR-kåren – så ser den ut 2004 ”Den ökande andelen kvinnor välkomnas”

Den genomsnittlige FAR-ledamoten blir äldre och äldre. Och han, för det är fortfarande en han även om andelen kvinnor ökar, är i genomsnitt 47,1 år.

Mycket har hänt sedan Balans senast presenterade utförlig statistik från FAR (Balans nr 3/1997). Inte minst har Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR blivit FAR – föreningen för revisionsbyråbranschen år 2001, vilket innebär att det bland föreningens ledamöter nu inte bara finns auktoriserade revisorer utan också godkända revisorer och specialister inom revisionsbyråbranschen.

Efter det att antalet ledamöter under flera år balanserat kring 2000-strecket är det nu kring ca 2600.

– Det är naturligtvis positivt med ökningen av antalet FAR-ledamöter. Siktet måste dock vara inställt på att samla nästintill alla kvalificerade revisorer och specialister. FAR och SRS bör därför gå samman. De ökade förväntningarna på de tjänster branschen levererar gör att vi måste vara samlade och uppträda med en röst. Trycket på att tillämpa enhetliga standards, etiska regelverk och heltäckande kvalitetskontroller motiverar också en bredare uppslutning även bland specialister, säger FARs generalsekreterare Dan Brännström.

Få specialister

Av dagens 2 558 ledamöter är 2 061 auktoriserade revisorer, 459 godkända revisorer och 38 specialister.

Varför är så få specialister ledamöter i FAR?

– Att antalet specialistledamöter inte är större tror jag bottnar i bristen på tradition att verka i branschorganisationen men också på att vi inte lyckats tydliggöra nyttan med FAR-engagemanget. Samtidigt finns det exempel på hur ett fåtal specialister kan åstadkomma underverk. Jag tänker bl.a. på framtagandet av förslaget till rekommendation för översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning. FAR är här först i världen och det är kul, berättar Dan Brännström.

Andelen kvinnor ökar

Den förändrade strukturen på FARs ledamöter gör att jämförelsen med tidigare statistik blir svår. Men man kan konstatera att andelen kvinnliga ledamöter har blivit fler sedan förra gången Balans tittade på FAR-kåren. Idag är nästan 3 av 10 ledamöter kvinnor. 1997 var 2 av 10 ledamöter kvinnor och 1988 var knappt 12 procent kvinnor.

– Den ökande andelen kvinnor välkomnas. Om man studerar FAR-kårens fördelning på ålder och kön (se figuren till vänster) ser man att vi med tiden kommer att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män. Detta underbyggs också av att 58 % av alla högskolestuderande är kvinnor.

– Utvecklingen måste också återspeglas i bemanningen av det omfattande kommittéarbetet inom FAR, säger Dan Brännström.

Äldst och yngst

De kvinnliga ledamöterna är i genomsnitt yngre än sina manliga kolleger. Medelåldern bland kvinnorna är 43,5 år och männen är i genomsnitt 48,6 år.

FARs äldste ledamot är Sven Brorsson som är godkänd revisor i Stockholm, född år 1920. Yngst är godkänd revisor Markus Hellsten, Ernst & Young i Borås, som är född i januari 1977.

FAR-ledamöternas fördelning över landet blir mer och mer storstadskoncentrerad. 14,2 procent av FAR-ledamöterna är verksamma i Göteborgsregionen, motsvarande siffra 1997 var 13 procent. I Malmöregionen finns 11,9 procent (8 procent) och i Stockholmsregionen 37,4 procent (38 procent). Utanför storstadsregionerna finns 36,3 procent av FAR-ledamöterna. 1997 var 41 procent verksamma i övriga landet och 1993 var det 44 procent. Trenden är alltså att allt större andel FAR-ledamöterna finns i storstäderna. Varför är det så?

– Det ligger i linje med näringslivets koncentration till större orter. Revisorn ska vara nära klienten. Möjligheten till utnyttjande av skalfördelar bidrar säkert också till att byråerna kraftsamlar på större orter, säger Dan Brännström.

Flest på PricewaterhouseCoopers

69 procent av FAR-ledamöterna är verksamma vid någon av de fyra största byråerna. Ungefär var fjärde ledamot är verksam vid Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers (656 stycken). På Ernst & Young finns 497 ledamöter, på KPMG 465, Deloitte 157, Lindebergs 125, bdo 79, set 78 och på övriga byråer 501.

Fotnot

Artikeln bygger på statistik från mars 2004. Vid FARs styrelsesammanträde den 19 april valdes för första gången den 2600:e ledamoten in.

Av Åsa Ehlin

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...