Balans nr 10 2004

Noteringar: Italiensk revision efter Parmalat – Revisionskommittéer – och en ny tillsynsmyndighet

När bokföringsfiffel och förskingring i mångmiljardklass uppdagades i den italienska livsmedelsjätten Parmalat, innebar det att den redan påbörjade revideringen av de italienska revisionslagarna hamnade i gräddfilen. Förändringarna blev dessutom stramare än vad som tidigare hade indikerats.

Moderbolagets styrelse tillskrivs numera större ansvar i alla led. Dessutom ser det ut som att revisionsplikt kan komma att införas även för mindre bolag. Något som hittills inte existerat. Med andra ord: Rakt motsatt trend jämfört med i Sverige.

Ytterligare en skillnad mellan Italien och Sverige blir att i Italien kommer revisionsfirman – inte enbart revisorn personligen – att bytas ut vart sjätte år. Allt enligt den nya lag som ännu inte trätt ikraft.

En av förändringarna efter Parmalat-affären är att finanschefer och deras verksamhet numera faller inom lagens ram för ägarkontroll. Idag ska finansdirektören tillsammans med företagets vd sätta sitt namn under allt informationsmaterial som släpps från företaget. En annan förändring innebär att styrelseordförande inte tillåts ingå i revisionskommittén. Numera är det dessutom lagstadgat att minst en ledamot av styrelsen ska representera minoritetsintressen.

– Revisionskommittéer är ett relativt nytt fenomen i Italien, säger Nicola di Benedetto, partner i Pricewaterhouse-Coopers SpA i Rom. Han tillägger att den nya kontrollmyndighet som kommer att grundas ska reglera antalet revisionskommitteuppdrag som en person kan åta sig.

Två typer av revisorer

Den italienska lagen kräver revision i börsbolag av två typer av revisorer: Revisorer enligt lag (statutory auditors) och oberoende revisorer (independent auditors). De förras uppdrag har hittills inneburit att de inte utfört revision i enlighet med internationell revisionsstandard. Detta innebär att de i praktiken har utfört en mer begränsad revision jämfört med de senare. Nytt är nu att justitiedepartementet fastställer exempelvis regler för den verksamhet som revisorer enligt lag utför. Revisorerna får t.ex. inte ha vare sig privata eller affärsmässiga förbindelser med styrelseledamöter. Att lagen efterlevs ska kontrolleras av myndigheterna. Nytt är också att de oberoende revisorerna inte kan vara konsulter och revisorer i samma bolag.

I Parmalat-skandalens kölvatten har de italienska lagstiftarna stramat upp reglerna vad gäller utländska dotterbolag. Numera krävs att bokslut i dessa följer samma revisionsregler som moderbolaget i Italien alternativt internationell revisionsstandard. Och styrelsen samt revisorerna har ansvar även för denna redovisning.

Alla de nya regler som numera omgärdar de italienska revisorernas verksamhet och hur ett bokslut ska redovisas, innebär enligt Nicola di Benedetto att ett uppdrag tar fler timmar än tidigare:

– Kostnaderna och därmed våra arvoden är på väg uppåt, förklarar han.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...