Balans nr 10 2004

Noteringar: Tre nya rekommendationer från Redovisningsrådet

Utkast till tre nya rekommendationer från Redovisningsrådet har nu publicerats på Redovisningsrådets hemsida.

De tre rekommendationerna gäller:

  1. redovisning för juridiska personer,
  2. kompletterande redovisningsregler för koncerner, och
  3. delårsrapportering för koncerner.

Redovisningen för juridiska personer

Enligt en lagrådsremiss från Justitiedepartementet kommer det inte att bli möjligt att upprätta redovisningen för juridiska personer i enlighet med det regelverk som fr.o.m. 2005 ska tillämpas i koncernen, dvs. IFRS/IAS. Istället föreslår departementet ett antal ändringar i årsredovisningslagen för att möjliggöra en ökad tillämpning av IFRS/IAS redovisningsprinciper.

Mot denna bakgrund har Redovisningsrådet utarbetat en ny rekommendation som ska gälla för juridiska personer (oftast moderföretag i en koncern) vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Med utgångspunkt i att den finansiella rapporteringen för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapporteringen för koncerner, anges i rekommendationen att dessa juridiska personer som huvudregel ska tillämpa de IFRS/IAS som antagits av EG-kommissionen. Från denna huvudregel görs vissa undantag och tillägg, beroende på lagbestämmelser samt på sambandet mellan redovisning och beskattning.

Kompletterande regler för koncerner

De företag som ska upprätta koncernredovisning enligt IFRS/IAS, ska enligt lagrådsremissen också tillämpa vissa bestämmelser i årsredovisningslagen. Redovisningsrådet har utarbetat en rekommendation som ska lämna företagen vägledning beträffande dessa bestämmelser. Det rör sig om vissa upplysningskrav, uppdelningen av eget kapital i bundet och fritt m.m.

Delårsrapportering i koncerner

Även för delårsrapporteringen i koncerner kommer Redovisningsrådet att ge ut en rekommendation. EG förordningen omfattar inte delårsrapportering och årsredovisningslagen behandlar delårsrapportering men anger inte vilka redovisningsprinciper som ska tillämpas. Enligt Redovisningsrådets uppfattning ska delårsrapporter hålla samma kvalitet som rapporteringen för helår, vilket innebär att även delårsrapporterna ska utarbetas enligt IFRS/IAS. Den nya rekommendationen anger därför att IAS 34 Delårsrapportering ska tillämpas vid upprättande av delårsrapporter för koncernen.

Nytt uttalande från Akutgruppen

Redovisningsrådets Akutgrupp har publicerat ett utkast till uttalande angående Redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner i Alecta. Utgångspunkten för frågeställningen är att företag som har försäkrat sina pensionsplaner genom Alecta har redovisat pensionsplanerna som avgiftsbestämda. Om Alecta tillhandahåller information som kan leda till att pensionsplanerna istället ska redovisas som förmånsbestämda, uppkommer frågorna om detta ska redovisas som byte av redovisningsprincip eller som en ändrad bedömning och från vilken tidpunkt pensionsplanerna ska redovisas som förmånsbestämda. Akutgruppen har gjort bedömningen att när information föreligger som medför att en pensionsplan övergår till att redovisas som förmånsbestämd från att ha redovisats som avgiftsbestämd ska övergången redovisas som ett byte av redovisningsprincip i enlighet med RR 5, Byte av redovisningsprincip. När bytet av redovisningsprincip sker under räkenskapsåret ska enligt Akutgruppen samtliga tidigare rapportperioder räknas om i enlighet med RR 20.

Utkastet finns tillgängligt på Redovisningsrådets hemsida, www.redovisningsradet.se

Ulrika LundströmochDennis Svensson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...