Innehåll

Balans nr 5 2005

Noteringar: Ericsson-revisor åtalad för grovt brott

En externrevisor från en av de större revisionsbyråerna har åtalats för ”medhjälp till försvårande av skattekontroll ... (samt) ... osant intygande”. Bådadera anses som grova brott.

Åtalet gäller att bokföringsskyldigheten i Ericsson har åsidosatts genom att osanna fakturor har bokförts för att dölja andra betalningar. Ett 30-tal fiktiva servicebolag har upprättats. Dessa har fakturerat Ericsson enligt anvisningar från Ericsson. ”Texterna på fakturorna ger ett felaktigt intryck av att det är fråga om ersättning till fakturaställaren för marknadskonsultarbete”, förklarar Ekobrottsmyndigheten.

Utbetalningarna för fakturorna har skett till utländska bankkonton som disponerades av företrädare för Ericsson. Från dessa konton har pengarna sedan betalats ut till de verkliga betalningsmottagarna – och detta utan att de har bokförs.

Revisorn åtalas för att medvetet eller omedvetet ha godkänt detta ”betalningssystem” samt att inte tillräckligt ha satt sig in i systemets detaljer. Han ska dessutom vid en föredragning av systemet under hösten 1998 av ”uppsåtligt eller av grov oaktsamhet” ha ”underlåtit att upplysa om de krav och tillämpliga författningar och god redovisningssed ställer på redovisning och att han därigenom lämnat ett moraliskt stöd för att tillämpa betalningssystemet”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...