Innehåll

Balans nr 12 2005

Noteringar: Revisorer har fått yrkesförbud

En kvinnlig revisor i Växjö har fått sitt godkännande upphävt av Revisorsnämnden (RN).

– Det skedde efter att SRS:s kvalitetsnämnd beslutat att underkänna revisorn och överlämna ärendet till Kvalitetskontrollstyrelsen, som i sin tur beslutade att anmäla revisorn till Revisorsnämnden, berättar Lennart Iredahl, samordningsansvarig för kvalitetskontrollen hos FAR och SRS.

Anmälan till RN gjordes i enlighet med överenskommelsen om samarbete mellan RN samt FAR och SRS som gäller sedan 2003.

Den kritik som RN bland annat riktar mot den kvinnliga revisorn i Växjö är att hon var revisorssuppleant i ett aktiebolag där hon också hade hand om redovisning – med detta avses inte enbart grund- och huvud bokföring utan även upprättande av bokslut och årsredovisning.

RN menar vidare att revisorn brutit mot revisorslagens regler om opartiskhet och självständighet genom att hon haft revisorsuppdrag i ett bolag vars styrelsesuppleant varit styrelsesuppleant i hennes egen revisionsbyrå. Det framgår också att dokumentationen i de revisionsuppdrag som granskats varit mycket bristfällig.

Revisorsnämnden anmärker också på att hon enbart per telefon kontrollerat varulagret i ett ekiperingsbolag. ”Eftersom denna post var ekiperingsbolagets enda egentliga tillgång finner RN att A-son inte haft tillräcklig grund för att tillstyrka fastställande av bolagets resultat- och balansräkning eller förslag till vinstdisposition.”

Den kvinnliga revisorn har överklagat RN:s beslut. Det har däremot inte en manlig revisor i Umeå (vid denna tidnings pressläggning) som också avstängdes från sin yrkesutövning vid RN:s sammanträde i slutet av oktober. Mannen är inte FAR- eller SR s-medlem. Även han har fått anmärkningar på sitt förhållningssätt till regler om opartiskhet och självständighet samt brister i dokumentation. Umeårevisorn ingår i den lilla grupp kvalificerade revisorer utan föreningstillhörighet.

– RN meddelade under hösten alla icke föreningsanslutna revisorer att även de kommer att bli föremål för en periodisk kvalitetskontroll, säger Lennart Iredahl.

Redan sedan tidigare initierar RN själv disciplinärenden. ”Så sker exempelvis om RN inom ramen för sin systematiska uppsökande tillsyn (SUT) eller genom uppgifter i media får kännedom om förhållanden som indikerar att en revisor förfarit oredligt eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter som revisor”, förklarar nämnden på sin hemsida.

Noteringar: Drabbar mellan fem och tio revisorer varje år

Mellan fem och tio revisorer får sina godkännanden och auktorisationer indragna varje år, enligt Revisorsnämnden. I statistiken för 2004 var det sex godkända och två auktoriserade revisorer.

I Sverige finns det idag totalt cirka 4 200 kvalificerade revisorer.

Under 2004 beslutade RN om disciplinåtgärder i 46 fall. Det stora flertalet av dessa fick en erinran eller en något starkare varning – i 13 respektive 21 fall. Fyra godkända revisorer fick betala straffavgift samtidigt som de fick en varning.

Källa: Revisorsnämndens årsredovisning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...