Ändringarna i ÅRL är föranledda av EU-förordningen om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen) och ändringar i EU:s redovisningsdirektiv. De nya reglerna, med ett undantag, träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller senare.

I ÅRL har en ny paragraf i sjunde kapitlet tillkommit, § 32, som innehåller en uppräkning av de regler i bland annat 7 kap. som gäller för de företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS. Nedan sammanfattas i korthet de viktigaste nya reglerna i ÅRL.

Koncernförvaltningsberättelse

I ÅRL 7 kap. 32 § hänvisas till ÅRL 6 kap. 1, 3 och 4 §§ vad avser innehållet i förvaltningsberättelsen för en koncernredovisning upprättad enligt IFRS. AV 32 § framgår att ett IFRS-företag inte behöver lämna upplysningarna enligt ÅRL 6 kap. 1 § i själva förvaltningsberättelsen för koncernen. Ett IFRS-företag kan välja att lämna denna information på en annan plats i de finansiella rapporterna under förutsättning att man i förvaltningsberättelsen för koncernen hänvisar till den plats i de finansiella rapporterna som upplysningarna lämnas. Moderföretaget omfattas dock inte av dessa regler, vilket innebär att moderföretaget ska lämna den information som krävs enligt ÅRL 6 kap. 1 § i förvaltningsberättelsen.

Koncernredovisningens valuta

Av ÅRL 7 kap. 7 § framgår att samma valuta ska användas i koncernredovisningen som i moderföretagets årsredovisning. I ÅRL 7 kap. 32 § görs ingen hänvisning till ÅRL 7 kap. 7 § avseende de avsnitt som reglerar valutan i en koncern. Det innebär att ett svenskt moderföretag, som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning, fr.o.m. räkenskapsår som inleds 1 januari 2005 eller senare får upprätta sin koncernredovisning i vilken valuta som helst. Det bör poängteras att alla svenska juridiska personer även fortsättningsvis måste följa bokföringslagen. Det innebär att moderföretagets årsredovisning ska upprättas i svenska kronor eller euro. Det sistnämnda om företaget officiellt har övergått till redovisning i euro.

ÅRL:s tilläggsupplysningar som gäller även framgent

Det finns vissa upplysningskrav i ÅRL som även gäller för en koncernredovisning upprättad enligt IFRS. Dessa upplysningskrav framgår av ÅRL 7 kap. 32 § och dess hänvisningar till vissa paragrafer i ÅRL 5 kap. Av Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, framgår i detalj vilka ytterligare upplysningar som ett IFRS-företag ska lämna enligt ÅRL. Se vidare avsnittet RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner (sid. 27).

Uppskrivningsreglerna i ÅRL omfattar numera även immateriella tillgångar

Uppskrivningsreglerna i ÅRL omfattar numera även immateriella anläggningstillgångar. Enligt ÅRL 4 kap. 6 § måste uppskrivningsbeloppet avsättas till en uppskrivningsfond, eller i fråga om aktiebolag, användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission. De nya bestämmelserna får endast tillämpas av aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Juridisk person får inte tillämpa kapitalandelsmetoden

En ändring av ÅRL avsåg att tillåta tillämpning av kapitalandelsmetoden i juridisk person under förutsättning att det är förenligt med god redovisningssed. Denna ändring skulle då endast beröra de företag som ingår i en koncernredovisning upprättad enligt IFRS och andra företag vars andelar eller skuldebrev är noterade. RR 32 Redovisning för juridisk person, sätter dock stopp för tillämpning av kapitalandelsmetoden för ovanstående juridiska personer. Anledningen är att juridiska personer i Sverige inte upprättar årsredovisningarna helt enligt IFRS och då får de inte tillämpa kapitalandelsmetoden. Andelar i intresseföretag och joint venture företag ska därför i juridisk persons egen årsredovisning redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.

Värdering av vissa tillgångar till verkligt värde

Enligt en ändring i ÅRL får företag som ingår i en koncernredovisning upprättad enligt IFRS och andra företag vars andelar eller skuldebrev är noterade, redovisa biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella anläggningstillgångar samt immateriella tillgångar till verkligt värde i sin egen redovisning. Observera dock att dessa regler föreslås träda i kraft först för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare.

Konsolidering av ett dotterföretag enligt kapitalandelsmetoden

I ÅRL 7 kap. 24 § framgick att andelar i dotterföretag med olikartad verksamhet i vissa fall skulle tas in i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Denna paragraf är numera upphävd vilket innebär att dylika dotterföretag konsolideras med tillämpning av förvärvsmetoden.