Den 20 januari presenterade regeringen två propositioner som berör revisionsbranschen: Den första propositionen 2004/05:69 handlar om bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer. Denna proposition presenterades kort i Balans nr 1/2005. Justitieutskottet har preliminärt fastslagit att propositionen ska vara färdigbehandlad i utskottet den 7 april och kommer att debatteras och röstas om i kammaren 20 april. Lagändringarna är beräknade att träda i kraft 1 juli.

Den andra propositionen – 2004/05:69 – innehåller förslag till ändringar i årsredovisningslagens (1995:1554) regler om förvaltningsberättelsens innehåll. Förslagen syftar till att genomföra vissa ändringar enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. De nya upplysningskraven föreslås omfatta såväl årsredovisningen som koncernredovisningen.

I propositionen föreslås att det införs ett krav på att företagen i förvaltningsberättelsen tar in hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp på annan plats i årsredovisningen. Det föreslås också att förvaltningsberättelsen ska innehålla en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Kravet på att risker och osäkerhetsfaktorer ska beskrivas ska inte omfatta företag som har högst tio anställda och högst 24 miljoner kronor i tillgångar.

Regeringen föreslår att bestämmelserna om förvaltningsberättelsens innehåll kompletteras med ett krav på att även upplysningar av icke-finansiell karaktär ska lämnas. Detta under förutsättning att upplysningarna behövs för att förstå företagets utveckling, ställning eller resultat. Miljö- och personalfrågor är exempel på sådana upplysningar. Skyldigheten att lämna icke-finansiella upplysningar i förvaltningsberättelsen föreslås gälla även för förvaltningsberättelsen i en koncern.

Skyldigheten att i förvaltningsberättelsen lämna ickefinansiell information ska, för icke-finansiella företag, gälla

  1. företag som bedriver näringsverksamhet och i vilka nettovärdet av tillgångarna för de senaste två räkenskapsåren har överstigit 1 000 prisbasbelopp eller

  2. företag som under de senaste två räkenskapsåren har haft i medeltal fler än 200 anställda eller

  3. företag vars andelar eller skuldebrev är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats.

Lagutskottet kommer preliminärt att justera sitt betänkande den 22 mars. Frågan ska därefter debatteras och röstas om i kammaren. Det sker den 6 april. Ändringen ska enligt regeringens förslag träda i kraft 1 maj 2005.

Regeringen har också haft för avsikt att under våren presentera en proposition om ”ersättning till ledande befattningshavare i aktiebolag och vissa finansiella företag”. Lagen var tänkt att träda i kraft 1 juli 2005. Meningen är att bolagens revisorer ska granska att riktlinjer uppställda av bolagsstämman i publika bolag följs. Enligt vårens planering så kommer dock lagrådsremissen att vara Lagrådet tillhanda först i april, och det är tveksamt ifall det kommer att finnas tid att innan riksdagens sommaruppehåll behandla den i utskott och anta den i plenum.