Innehåll

Balans nr 10 2006

Noteringar: Utredning på nya vägar

Under de sista dagarna vid makten offentliggjorde den socialdemokratiska regeringen direktiv för en utredning om hur den lagstadgade revisionen (åttonde bolagsrättsliga direktivet) ska genomföras i svensk rätt. Någon utredare hann man inte utse – före valdagen. Vid pressläggningen av denna tidning var det oklart huruvida denna uppgift kommer att överlåtas till den nya regeringen eller ej. Klart var dock att en ny ministär vid behov kan komma med tilläggsdirektiv till utredaren.

I ett första steg avsåg den socialdemokratiska regeringen att utredaren skulle utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till EG-direktivet. Ett delbetänkande var tänkt att presenteras senast den 10 september 2007.

I ett andra steg skulle frågor av ”nationell karaktär” (revisionsplikten, byråjävsbestämmelser, revisorns skadeståndsskyldighet, intygande vid apportemission, avgång vid brottsanmälan etc.) behandlas. Deadline i denna del av utredningen var satt till den 10 september 2008.

Den borgerliga alliansen har som bekant en annan syn på bl.a. revisionsplikten än vad den socialdemokratiska regeringen hade. I en gemensam motion i riksdagen 2005/06 skrev de fyra allianspartierna:

”Alliansen vill slopa revisionsplikten för små företag. Detta innebär dock inte att vi öppnar för oseriös bokföring i mindre företag. Vi anser dock att det inte är rimligt att de skärpta krav på redovisning som ställts på större börsnoterade företag efter flera skandaler i USA ska drabba alla företag, även små familjeföretag”

Noteringar: FN redovisar

I början av september fattade FN:s generalförsamling beslut om att organisationen i fortsättningen ska följa International Public Sector Accouhting Standards (IPSASs). Standarder som utarbetats av IFAC Detta innebär att FN fullt ut ska periodisera alla intäkter och kostnader. Något som är ett måste för företag som följer god redovisningssed, men som inte är så vanligt inom den offentliga sektorn.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%