Balans nr 10 2006

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006:16

Erik Selin Fastigheter AB – Tripep AB – Undantag från budplikt

Uttalande 2006:17

Hans Pandeya – Add Your Logo Group AB – Undantag från budplikt

Uttalande 2006:19

Utebliven flaggning i NetOnNet

Uttalande 2006:22

Uteslutande av målbolagsaktieägare i vissa länder

Uttalande 2006:24

Dispens från skyldighet att lämna bud på konvertibler och teckningsoptioner (Opica – Capio)

Uttalande 2006:26

Segulah – NEA Tolkningsbesked ang revisorsgranskning av erbjudandehandling

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR SRS ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansinspektionen

(Fl Dnr 06-2299-250) Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag respektive för försäkringsföretag – IFRS-anpassningar av uppställningsformer

FAR välkomnar att Finansinspektionen (FI) anpassar redovisningsföreskrifterna till en redovisning enligt lagbegränsad IFRS.

En övergång till redovisning enligt IFRS har inom EU ansetts vara en viktig hörnsten i EU:s finansiella handlingsplan, bland annat genom att IAS-förordningen möjliggör att ett företag inom en internationell koncern kan upprätta sin redovisning i koncernen eller juridisk person i enlighet med samma principer som moderföretaget.

FAR:s uppfattning är att en tillämpning av IAS/IFRS skall kunna göras med så få inskränkningar och restriktioner som möjligt. IAS/IFRS-regelverket är, trots sin omfattning, i flera avseenden inte detalj reglerande (t.ex. när det gäller resultat- och balansräkningars uppställningsformer och enskilda balansposters innehåll) och lämnar utrymme för egna bedömningar. Utrymmet för egna bedömningar riskerar dock att med tiden snävas in genom framväxten av en internationell praxis. En särskild normgivning i Sverige kan försvåra förutsättningarna för harmonisering inom redovisningen för internationella företagsgrupper.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.farsrs.se>

Yttrandet har avgivits FAR:s referensgrupp för finansiella frågor

Till Justitiedepartementet

(Ju2005/5528/L1) Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen

FAR tillstyrker förslagen i promemorian om att vid tillämpning av bestämmelser som hänför sig till nettoomsättning lägga till intäkter i form av bidrag, gåvor och medlemsavgifter.

Yttrandet har avgivits FAR:s redovisningskommitté

Till Justitiedepartementet

Ds 2006:17) Utvidgat förverkande m.m.

FAR SRS avstår från att yttra sig.

Till Justitiedepartementet

(Ds 2006:11) Könsfördelningen i bolagsstyrelser

FAR SRS avstår från att yttra sig.

Till Finansinspektionen

(Fl Dnr 06-2299-250) Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen

FAR SRS har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250). FAR SRS får med anledning av detta anföra följande.

FAR SRS välkomnar att Finansinspektionen (FI) anpassar redovisningsföreskrifterna till de krav som uppkommer till följd av nya regelverk.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.farsrs.se>

Yttrandet har avgivits FAR SRS referensgrupp för finansiella frågor

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%