Innehåll

Balans nr 3 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006 50

Dispens från budplikt Hebi

Uttalande 2007:02

Dispens från budplikt (Taurus)

Uttalande 2007:03

Dispens från budplikt (Eurovip)

Uttalande 2007:04

Återkallelse av bud (MAN – Scania)

Uttalande 2007:05

Fusion (initiativuttalande)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To International Auditing and Assurance Standards Board, IFAC

Exposure Draft October 2006, Proposed Redrafted International Standard on Auditing 320 (Revised), Materiality in Planning and Performing and Audit and Proposed Redrafted International Standard on Auditing 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit

To International Auditing and Assurance Standards Board, IFAC

Exposure Draft October 2006, Proposed Redrafted International Standard on Auditing 260 (Revised), Communication with Those Charged with Governance

Till Konstitutionsutskottet

Riksrevisorernas framställning om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen (framst. 2005/06:RRS28) Dnr 059-574-2006/07

Till Finansdepartementet

Promemorian Nedsättning av socialavgifter för personer mellan 19 och 24 år, Fi 2006/7310

Till Finansdepartementet

Promemorian Skattelättnader för hushållstjänster (Fi2006/7311)

Till Finansdepartementet

Översyn av filialregeln i 39 a kap. 9 § Inkomstskattelagen (Fi2006/2992)

Till Finansinspektionen

Förslag till nya kapitaltäckningsföreskrifter och föreskrifter om Kreditvärderingsföretag, FI Dnr 06-10718-200

Till Finansdepartementet

Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram (Fi2006/1017)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%