Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Nytt uttalande från Akutgruppen om redovisning av särskild löneskatt

I december 2005 gav Akutgruppen ut ett utkast till uttalande, Redovisning av särskild löneskatt i företag som valt att redovisa aktuariella vinster och förluster mot eget kapital.

Av uttalandet framgick att särskild löneskatt skulle redovisas i resultaträkningen även till den del som den avsåg aktuariella vinster och förluster. Sex organisationer kommenterade utkastet. Samtliga utom en ifrågasatte Akutgruppens bedömning och uttalade sig i stället för att särskild löneskatt skulle inkluderas i de aktuariella vinster och förluster som får redovisas mot eget kapital.

Några av remissinstanserna ifrågasatte också om det var lämpligt att Akutgruppen gör tolkningar av IFRS/IAS. Akutgruppen valde därför att skriva till IFRIC (den arbetsgrupp inom IASB som ansvarar för tolkningar av IFRS/IAS) och redogöra för problemet med en fråga om IFRIC skulle kunna göra en tolkning.

När IFRIC får frågor om ett redovisningsproblem behandlas den först av en agendakommitté. Kommittén som hade ett möte i december rekommenderade att Akutgruppens fråga inte tas upp av IFRIC med motiveringen att det kan finnas många olika slag av liknande frågeställningar i andra länder och att projektet därför riskerade att bli alltför omfattande. Kommitténs rekommendation, som sedermera bekräftades av ett formellt beslut i IFRIC i mars, publicerades i IFRIC Update i januari 2007. I Update lämnar IFRIC också några synpunkter på den fråga som ställts, nämligen:

  1. Skatter som betalas av en förmånsbestämd plan ingår i definitionen av avkastning på förvaltnings tillgångar.
  2. Inkomstskatter som betalas av företaget redovisas i enlighet med IAS 12.
  3. IAS 19 omfattar inte bara ersättningar till anställda utan även vissa kostnader som är knutna till sådana ersättningar och som betalas till andra.
  4. Det kan finnas många olika skatter hänförliga till pensioner i världen och det är en bedömningsfråga om dessa är inkomstskatter som faller inom IAS 12, Inkomstskatter, del av ersättningar enligt IAS 19 eller en annan typ av avsättning som faller inom IAS 37, Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar.

Beträffande punkt b) framgår av IAS 12 att inkomstskatter är skatter som utgår på företagets inkomst. Följaktligen kan inte IAS 12 vara tillämplig på den särskilda löneskatten. När det gäller IAS 37 framgår av standarden att den inte är tillämplig på avsättningar som faller inom IAS 19. Den avgörande frågan som Akutgruppen haft att ta ställning till är därför om särskild löneskatt ska ingå i åtagandet för pensioner. IAS 19 ger inget klart svar. Den bedömning som Akutgruppen gjort är dock att eftersom ett åtagande för pensioner kräver att företaget erlägger särskild löneskatt, ska löneskatten inräknas i åtagandet.

Bedömningen har inarbetats i Akutgruppens tidigare uttalande, URA 43, Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%