Balans nr 3 2007

Högt förändringstempo på etikens område

Uppdaterade etikregler i FÅR SRS samlingsvolym del 2

En rad ändringar har gjorts i FAR SRS etikregler, skriver Carina Bergman Marcus som är ordförande i FAR SRS etikkommitté. Om tystnadsplikt sägs bl.a. att ”revisorn är skyldig att underrätta Finanspolisen om revisorn under revisionen funnit omständighet som kan tyda på penningtvätt.” Avsnittet om vilka företag som ska ha kvalificerad revisor har omarbetats helt.

1 juli 2006 kompletterades IFAC:s (International Federation of Accountants) yrkesetiska regler varvid ett avsnitt om nätverk (290.14-26) tillkom. Detta avsnitt träder i kraft och gäller för revisionsberättelser som avges den 31 december 2008 och därefter. Eftersom tidigare tillämpning uppmuntras har etikkommittén valt att översätta och ta med avsnittet redan i 2007 års samlingsvolym. I korthet innebär kompletteringen att IFAC numera har en definition för vad som kan anses utgöra ett nätverk.

I Sverige har vi redan under flera års tid haft begreppet Revisionsgrupp som definieras i revisorslagen. För vår del innebär IFAC:s komplettering att vi nu fått ytterligare vägledning då vi tar ställning till om ett visst samarbete, ägandeförhållande eller dylikt är av sådant slag att det medför att revisionsbyrån kan anses ingå i en revisionsgrupp/nätverk.

Denna bedömning är av särskild betydelse då revisorn tar ställning till sin opartiskhet och självständighet. Av 21 § revisorslagen följer bl.a. att om någon inom revisionsgruppen har något ekonomiskt intresse i revisionsklienten eller har tillhandahållit rådgivning som till någon del omfattas av granskningsuppdraget uppkommer ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet och en dokumenterad analys av detta måste göras.

Regel 5 – Tystnadsplikt

En allmän regel är att en medlem har tystnadsplikt så länge det inte finns något konkret stöd för att han eller hon kan lämna ut information. I regeln om tystnadsplikt finns sedan tidigare som stöd för medlemmens bedömning en uppräkning av i vilka situationer en medlem har lagstadgad skyldighet eller rätt att lämna information. I syfte att göra denna uppräkning mer fullständig har en punkt lagts till under rubriken ”Lagstadgad skyldighet eller rätt att lämna information”. I punkten anges: ”Revisorn är skyldig att underrätta Finanspolisen om revisorn under revisionen funnit omständighet som kan tyda på penningtvätt”. Denna skyldighet följer av lagen om penningtvätt.

Vidare har den nuvarande punkten ”Om revisorn är förordnad av Finansinspektionen har han eller hon viss särskild upplysningsskyldighet i förhållande till inspektionen”. kompletterats enligt följande: ”Om revisorn är förordnad av Finansinspektionen har han eller hon en särskild upplysningsskyldighet i förhållande till inspektionen. Även de revisorer som är stämmovalda i företag som står under Finansinspektionens tillsyn har viss upplysningsskyldighet gentemot Finansinspektionen”. Denna senare skyldighet framgår bland annat av 13 kap. 10 § lagen om bank och finansieringsrörelse.

Skyldigheten är inte ny, men kommittén har först under året uppmärksammats på att den särskilda uppgifts skyldigheten för den stämmovalda revisorn inte funnits med bland de exempel som räknas upp i anvisningarna till regel 5.

Rekommendationer och uttalanden

God yrkessed vid befattning med en klients skatter och avgifter

Från den 1 april 2006 kan en skattedeklaration enligt lagen om deklarationsombud i vissa fall skrivas under och lämnas genom en av den deklarationsskyldige utsedd fysisk person. För att tjänsten som deklarationsombud ska kunna tillhandahållas av en person verksam i ett revisionsföretag fordras att tjänsten intte står i strid med revisorslagens bestämmelser om revisorers och revisionsföretags oberoende. Till stöd för denna bedömning har etikkommittén under år 2006 tagit fram uttalandet Medlem som deklarationsombud. Uttalandet har i samlingsvolymen 2007 lagts in som ett nytt avsnitt V i rekommendationen ”God yrkessed vid befattning med klients skatter och avgifter”.

God yrkessed vid risk för arvodesförlust

Smärre konsekvensändringar har gjorts i uttalandet ”God yrkessed vid risk för arvodesförlust” mot bakgrund av att FAR SRS styrelse under år 2006 har lämnat en rekommendation om uppdragsbrev och allmänna villkor för fristående rådgivning.

Användandet av uppdragsbrev och allmänna villkor förväntas minska osäkerheten om vad som gäller beträffande FAR SRS-medlemmarnas möjligheter att skydda sig mot arvodesförluster och, inte minst, förhoppningsvis också minska risken för tvist mellan medlemmarna och deras uppdragsgivare i arvodesfrågor. Uttalandet om god yrkessed är närmast att anse som ett komplement till de allmänna villkoren för lagstadgad revision av svenska aktiebolag (revisionsvillkoren).

Prövning av revisorers opartiskhet och självständighet

Dokumentet ”Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet” som hittills funnits i samlingsvolymen har tagits bort. Det återfinns numera på FAR SRS hemsida tillsammans med SRS motsvarande dokument om analysmodellen. Det är etikkommitténs uppfattning att båda dokumenten i stora delar kan tjäna som vägledning för medlemmarna i flera avseenden som rör den praktiska tillämpningen av analysmodellen. Läsaren bör dock vara medveten om att det sedan dokumenten skrevs tillkommit praxis från Revisorsnämnden och domstolarna som inte avspeglas i uttalandena.

Vilka företag ska enligt lag ha auktoriserad eller godkänd revisor?

Uttalandet ”Vilka företag ska enligt lag ha auktoriserad eller godkänd revisor?” har omarbetats helt mot bakgrund av de ändrade bestämmelserna som trädde i kraft den 1 januari 2007 om vilka bolag som ska ha auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Av uttalandet framgår också i vilka fall det är tillräckligt att välja en godkänd revisor utan examen. Uttalandet benämns numera ”Vilka företag ska enligt lag ha auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt examen och när är det tillräckligt med godkänd revisor utan examen?”.

Nya regler om byråjäv i ABL och andra associationsrättsliga författningar

Med anledning av de skärpta s.k. byråjävsreglerna som trädde i kraft i bl.a. aktiebolagslagen den 1 januari i år har etikkommittén utarbetat ett uttalande till vägledning om hur de nya bestämmelserna bör tolkas och tillämpas. Uttalandet återfinns i samlingsvolymen under rubriken ”De nya reglerna om s.k. byråjäv i 9 kap. 17 § aktiebolagslagen och motsvarande bestämmelser i andra associationsrättsliga författningar”.

Avslutningsvis

Att uppdatera samlingsvolymen är numera ett omfattande ständigt pågående arbete för de olika kommittéerna. Samlingsvolymen 2007 hade ännu inte hunnit tryckas då IFAC:s etikkommitté vid årsskiftet avlämnade ett förslag till uppdaterade oberoenderegler. Förslaget rör bl.a. regler om revisorsrotation, regler kring tillhandahållande av andra tjänster än bestyrkandeuppdrag bl.a. skattetjänster samt regler om utvidgning av tillämpningsområdet för oberoendereglerna till fler bolag av allmänt intresse än noterade. Vidare ska i Sverige presenteras ett delbetänkande senast den 10 september 2007 med förslag till de lagändringar som krävs för att EG-direktivet om lagstadgad revision i EU ska genomföras i svensk rätt. I februari 2006 tillsattes en särskild utredning för att genomföra det tredje penningtvättsdirektivet i Sverige. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 31 mars 2007. Sannolikt medför även det en del ändringar som direkt kommer att påverka revisorers skyldigheter och ligga till grund för ytterligare uttalanden från etikkommittén.

Carina Bergman Marcus ordförande I FAR SRS etikkommitté

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...