Innehåll

Balans nr 1 2008

Noteringar: Nya riktlinjer för hållbarhetsinformation i de statliga bolagens årsredovisningar

I slutet av november beslutade regeringen om nya riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. De nya riktlinjerna innehåller utökade och tydligare informationskrav avseende hållbarhetsinformation och är utformade i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer. De statligt ägda företagen lyder under samma lagar som privatägda företag, exempelvis aktiebolagslagen, bokförings- och årsredovisningslagen och riktlinjerna är ett komplement till gällande redovisningslagstiftning och god redovisningssed. Senast från och med det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2008 ska företagen rapportera enligt riktlinjerna.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) har hjälpt näringsdepartementet med att ta fram de nya riktlinjerna.

– Hållbarhetsupplysning är meningsfull och användbar så länge bolagen lämnar relevant, jämförbar och trovärdig information till intressenterna, säger Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på ÖPWC, som har ansvarat för regeringsuppdraget.

Han fortsätter:

– GRI:s redovisningsriktlinjer underlättar genom en standardiserad ansats ambitionen att redovisa den väsentliga informationen. Att kvalitetssäkra denna affärs- och värdeskapande redovisning är närmast en självklarhet om den ska fungera som beslutsunderlag, säger Lars-Olle Larsson.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%