Innehåll

Balans nr 1 2008

SME/SMP-frågor: Många nyheter nästa år

Nytt år. Gott år? Förändringens år! I år ska bland annat gränserna för revisionsplikten fastställas och sambandet mellan redovisning och beskattning tas bort. Vi får också enklare redovisningsregler och lägre krav på aktiekapital för privata aktiebolag. Den stora frågan är givetvis vilka gränsvärden som kommer att föreslås för revisionsplikten samt hur avvecklingen ska ske. En annan fråga är om förvaltningsrevisionen slopas? Svaren får vi när etapp två i utredningen om revisorer och revision rapporteras den 31 mars.

Samma datum lämnar utredningen om ett enklare aktiebolag sitt delbetänkande. Utredningen tar bland annat sikte på vilket det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska vara. Utredaren ska särskilt överväga lösningar som innebär att lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bestäms till 50 000 eller 20 000 kronor eller att lagen inte anger något lägsta tillåtna aktiekapital. Mot bakgrund av detta försvinner med all sannolikhet aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning.

Senast den 30 juni lämnar utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning sitt slutbetänkande. Utredaren har att lämna förslag till hur man, utifrån förutsättningen om bibehållen ekonomisk dubbelbeskattning, ska förhålla sig till sambandet mellan redovisning och beskattning. Hittills har vi haft ett system där skattebasen i stor utsträckning har beräknats enligt god redovisningssed. På vilka grunder skattebasen ska beräknas efter en eventuell separation (frikoppling) mellan redovisning och beskattning har visat sig vara en komplex fråga. Vi ser med spänning fram emot utredningens förslag.

Samma datum lämnas ett första delbetänkande från utredningen om ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna m.m. Utredaren ska bland annat föreslå förenklingar i ÅRL samt ge förslag till såväl förenklade regler för årsbokslut som till minskade krav på tilläggsupplysningar.

Den 1 september avslutas utredningen om revisorer och revision. Den stora frågan i denna tredje och sista etapp har kommit att bli jävsfrågan. När nu det mesta pekar på väldigt höga gränsvärden för revisionsplikten ställs stora förväntningar på revisorns och revisionsbyråernas möjligheter att biträda de kunder som väljer frivillig revision med mera långtgående rådgivning. Det vore högst olyckligt för såväl näringsliv som samhälle att inte ta tillvara den samlade kompetens som finns inom revisorskåren genom att öka revisorns möjligheter till rådgivning och branschnära sidoverksamheter.

Utredaren har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för en balanserad konkurrenssituation mellan marknadens aktörer. I vissa länder inom EU har slopandet av revisionsplikten bidragit till en konkurrenssnedvridning genom att revisorsregleringen inte har marknadsanpassats. Låt inte detta ske i Sverige!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%